POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z RMB č. R8/033 dne 10. 7. 2019

RMB schvaluje

-   investiční záměr „Brno, rekonstrukce kmenové stoky A, úsek Štýřické nábřeží – Táborského nábřeží“ a   souhlasí se zpracováním investičního záměru na   akci „Brno, dostavba kmenové stoky EI: 1.   etapa Hájecká – Nová Mosilana“;

-   dohodu o   užívání části stavby mezi statutárním městem Brnem jako objednatelem a   společnostmi IMOS Brno,   a.   s., STRABAG,   a.   s, a Dopravní stavby Brno,   s.   r.   o., – účastníky společnosti „Výstavba tramvajové tratě Plotní“;

-   dodatek č.   1 příkazní smlouvy na zajištění investorské a inženýrské činnosti pro statutární město Brno společností Brněnské komunikace na   akci „Multifunkční sportovní a   kulturní centrum“;

RMB souhlasí

-   se zpracováním investičního záměru na   akci: „Cyklostezka údolím Leskavy – I. a   II. etapa“

Multifunkční sportovní a  kulturní centrum: projektové dokumentace pro komunikace a  parkování zpracuje BKOM

Multifunkční hala, která představuje jeden z  nejzásadnějších brněnských strategických projektů následujících pěti letech, nabyde konkrétnějších obrysů. Radní dnes schválili dodatek k  příkazní smlouvě uzavřené se společností Brněnské komunikace. Na  jeho základě se BKOM postará o  hydro-geologický a  inženýrsko-geologický průzkum i  o  všechny stupně projektové dokumentace vztahující se ke  komunikacím a  parkování.

„Příprava multifunkční haly neustále postupuje. Dopravní obslužnost řešíme s  Ředitelstvím silnic a  dálnic, s  nímž budeme uzavírat smlouvu o  spolupráci, která přesně určí jednotlivé etapy dopravního řešení a  jejich financování oběma stranami. Brněnské komunikace neprodleně zahájí řešení dopravní infrastruktury a  souvisejícího parkování kolem připravované multifunkční haly,“  přiblížil  radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Záměr výstavby multifunkční haly radní schválili již koncem března letošního roku. Vzápětí uzavřelo město s  Brněnskými komunikacemi (BKOM) příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zajištění investorské a  inženýrské činností v  rámci přípravy této výstavby. Součástí je například vypracování studie proveditelnosti, dopravní obslužnosti, určení náplně a  funkce centra nebo návrh harmonogramu zahrnujícího přípravu i  samotnou realizaci stavby.

Dnešním rozhodnutím rady přibyly do  příkazní smlouvy tyto činnosti:
•  dokumentace k  územnímu řízení, dokumentace pro EIA (Vyhodnocení vlivů na  životní prostředí), dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby, které se vztahují ke  komunikacím a  parkování.
•  získání územního rozhodnutí a  stavebního povolení pro komunikace a  parkování v  rámci projektu multifunkční haly;
•  zpracování hydro-geologického průzkumu;
•  zpracování inženýrsko-geologického průzkumu.

Nová multifunkční hala, ve  které se budou odehrávat sportovní zápasy i  kulturní akce, bude stát v  areálu výstaviště. Snahou je hostit v  ní světový šampionát v  hokeji v  roce  2024. Její předpokládaná cena převyšuje 1  miliardu korun a  kapacita bude cca 12  tisíc diváků.

Město vydalo provozní řád parku u  Janáčkova divadla

Plocha před Janáčkovým divadlem slouží pro odpočinek a  relaxaci občanům města Brna a  jeho návštěvníkům. Dominantami parku jsou žulou vydlážděná piazzetta navazující na  Janáčkovo divadlo, rekreační ozeleněná plocha a  tzv. flash wall fontána. V  zájmu ochrany majetku a  zajištění bezpečnosti město vydalo provozní řád pro návštěvníky parku.  

Město a  správce parku, kterým je Veřejná zeleň města Brna, návštěvníky prosí o  ohleduplné chování, tak aby někteří návštěvníci neohrožovali sami sebe ani ostatní. Zároveň vybízí k  respektování provozního řádu a  pokynů správce, k  udržování čistoty i  pořádku a  v  případě škody k  jejímu nahlášení.

Návštěvníci mohou využívat prostory parku a  jeho vybavení v  souladu s  tímto provozním řádem. Vodní prvky pak slouží k  běžnému osvěžení.  

V parku a  prostoru před Janáčkovým divadlem není dovoleno:

• rozdělávat oheň, používat zábavnou pyrotechniku, vnášet zbraně,

• využívat plochu ke  komerčním účelům (mimo povolené akce),

• užívat zařízení při zjištěném poškození a  je-li vyřazeno z  provozu,

• úmyslně poškozovat a  znečišťovat veřejnou plochu včetně vybavení,

• vjíždět do  prostoru motorovými prostředky bez povolení,

• pohybovat se na  kolečkových bruslích a  skateboardech,

• nechat psy nebo jiná zvířata koupat ve  vodních prvcích,

• koupat se ve  vodních prvcích.  

Za úmyslné poškození nebo za  škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v  plné výši každý návštěvník.

V případě nerespektování provozního řádu si vlastník a  správce vyhrazují právo vykázat uživatele z  veřejného prostoru. Za  údržbu, odstraňování závad, péči o  zeleň a  vodní prvky zodpovídá Veřejná zeleň města Brna. Jakékoliv závady proto oznamujte jejich zástupcům.

Město plánuje opravit a  dobudovat páteřní stoky

Rekonstrukce a  dobudování kmenových stok čeká v  nejbližší době některé části města. Rada města dnes schválila investiční záměr rekonstrukce stoky A  v  úseku mezi Štýřickým a  Táborského nábřežím. Zpracován bude také investiční záměr na  dobudování stoky mezi Hájeckou ulicí a  Novou Mosilanou.

Kmenovou stoku A  od  železničního mostu přes ulici Uhelná po  Táborského nábřeží nedaleko areálu Hospice sv.  Alžběty je nutné rekonstruovat v  souvislosti s  budovanými protipovodňovými opatřeními na  nábřeží Svratky.  „Vzhledem k  rozsáhlým terénním úpravám, výstavbě hrází a  železobetonových ochranných protipovodňových stěn, které jsou součástí projektu protipovodňových opatření, je nutné zajistit stabilitu kanalizace. Nejde přitom jen o  zajištění stability během stavby, ale dlouhodobě i  po  realizaci těchto opatření,“  vysvětlil  radní pro investice David Grund.

Vzhledem k  cíli prodloužit životnost kanalizace v  lokalitě alespoň o  20  let se jako nejvýhodnější jeví kompletní výměna potrubí a  šachet otevřeným výkopem. Bezvýkopová technika by totiž zajistila jen asi třetinovou životnost. Předpokládané náklady na  tento projekt jsou 100  milionů korun včetně  DPH. Podle předběžného plánu by mohla být rekonstrukce dokončená v  roce  2022.

Zatímco u  kmenové stoky A  je investiční záměr už schválen, v  případě dobudování kmenové stoky E radní zatím odsouhlasili vypracování investičního záměru. Ten bude vytvořen pro etapu I. Jedná se o  více než kilometrový úsek od  ulice Hájecká po  Novou Mosilanu. Už z  dřívějších studií vyplynulo, že  je nezbytné provést rekonstrukci stávající stoky E, pokud má být budována navazující stoka. Jako nejvýhodnější trasa pro novou stoku E se jeví varianta, která počítá s  jejím přiblížením k  řece.  „Z hlediska záměrů města a  dalších investorů v  povodí kmenové stoky E se jedná o  nutnou investici pro další rozvoj v  tomto povodí,“  doplnil  David Grund. Cenu dobudování není v  této fázi ještě možné odhadnout.

Místní v  Kovářské ulici dojedou autem ke  svým nemovitostem

Už od  zítřka se otevře větší část ulice Kovářská pro místní obsluhu a  zásobování. Silnice včetně příjezdů k  domům a  parkovacích ploch se zpřístupní lidem, kteří v  oblasti žijí a  vlastní nemovitosti. Rada města dnes schválila dohodu o  užívání části komunikace, která v  minulých měsících prošla rekonstrukcí v  souvislosti s  projektem Tramvaj Plotní.

Otevřít dotčenou část Kovářské ulice pro vozidla místní obsluhy a  zásobování se město rozhodlo na  základě celkového dokončení rekonstrukce v  této ulici. Pokračovat budou jen některé dílčí práce. Rozhodující byla také žádost městské části Brno-jih o  uvedení dokončené části stavby do  provozu. Řidiči se do  ní dostanou z  ulice Dornych.

„Podle návrhu zhotovitele stavby bude v  rámci zprovoznění zaveden režim staveniště s  vjezdem dopravní obsluhy od  11.  července. Účelem je zpřístupnění komunikace v  ulici Kovářská včetně příjezdu k  nemovitostem a  parkování jejich vlastníků,“  upřesnil  radní pro investice David Grund.

Rekonstrukce v  této ulici byla součástí strategického projektu města Tramvaj Plotní. Jeho cílem je přesunout tramvajovou trať z  Dornychu na  Plotní. Ulicí Dornych tak budou projíždět pouze auta, což bude mít příznivý vliv na  plynulost dopravy v  této vytížené části města. Počítá se také s  rekonstrukcí inženýrských sítí, chodníků a  vysázením zeleně. Celý projekt Tramvaj Plotní vyjde na  více než 1  miliardu korun.

Brünn se stalo Velkým Brnem, kde většina mluví česky. Výstava připomíná rozšíření města

Jak se dříve žilo v  Brně a okolí? Proč se Brno rozrostlo? Čím vynikaly obce, které se roku 1919 staly součástí Velkého Brna? To zodpoví a názorně ukáže výstava „100 let Velkého Brna“, kterou v Křížové chodbě Nové radnice připravilo Muzeum města Brna. Expozice plná historických fotografií, map  i  trojrozměrných předmětů je tam zdarma přístupná každý den od 12. července do 11. srpna 2019 jako součást oslav 100 let od vzniku Velkého Brna.

Koláče z  Komárova, na které chodilo celé Brno, bodláky z  Brněnských Ivanovic, ze kterých se vyráběly nástroje na česání vlny, Jundrov a výletní parník plující po Svratce nebo řepa a žito ze zemědělské Slatiny. Dnes už málokdo ví, co bylo charakteristické pro obce, které se v  dubnu 1919 staly součástí  tzv. Velkého Brna. K  původnímu městu se tehdy připojilo 23 obcí, rozloha se zvětšila 7krát a počet obyvatel se téměř zdvojnásobil. Otevřela se tím cesta k  mimořádnému rozvoji během 20. a 30. let 20. st., kdy ze  Brno stalo moderní metropolí a střediskem kultury, školství a architektury mladého Československa.

100. výročí vzniku Velkého Brna připomíná výstava Muzea města Brna v  Křížové chodbě na Nové radnici. Úvod výstavy vysvětluje okolnosti rozšiřování Brna: poprvé se Brno rozrostlo v  roce 1850 o  „předhradební“ předměstí, jako byly Křenová, Cejl, Zábrdovice či Staré Brno. V  polovině 19. st. byly strženy brněnské hradby a město se mohlo dál rozrůstat. Velké Brno vzniklo po první světové válce. „Vedly k  tomu praktické důvody, Brno už stavebně srůstalo s  okolím, např. s  městy Královo Pole a  Husovice. Dalším důvodem bylo ‚počeštit‘ město a připojit ke spíše německému Brnu co nejvíc českých obcí. Procento Němců pak skutečně kleslo,“ vysvětluje kurátor výstavy Pavel Košťál z  Oddělení historie Muzea města Brna.

Další části výstavy mapují jednotlivé připojené obce. Ve dvou případech šlo o samostatná města – Husovice a Královo Pole, ostatní byly vesnice. Připomínají je dobové fotografie, mapy, citáty či texty z  tehdejších turistických průvodců. Zajímavostí je obří mapa Velkého Brna doplněná kresbami vystihujícími typické rysy připojených obcí. „Každá něčím vynikala, jejich specifika ukazujeme obrazově. Na mapě je např. židenický dělník, komín maloměřické cementárny, jundrovský parník, komárovské koláče nebo bodláky z  Brněnských Ivanovic,“ říká Košťál.

Běžný život od konce 19. st. do 20. let 20. st. přibližuje množství exponátů. Ve výstavě je např. kolébka ze Židenic se zachovanou tkanicí na kolébání, figurína s  dobovým všedním oblečením nebo dobové hračky. Lidé uvidí i kopii zákona o zřízení Velkého Brna a spoustu historických předmětů ve vitrínách. „Jedna  z  nich poeticky evokuje pomyslné ‚maminčiny poklady‘. Jsou v  ní šperky, hračky, citáty nebo medailonek ve tvaru srdíčka,“ líčí vedoucí Oddělení historie Muzea města Brna Dana Olivová, která se  na výstavě taktéž podílela. Atmosféru dokreslují i reklamy z  doby monarchie a první republiky.

K  vidění jsou také 3 historické mapy z  let 1839, 1879 a 1926, které zachycují původní město, jeho rozrůstání i stav po vzniku Velkého Brna. Tento vývoj znázorňuje i digitální storymapa se spoustou fotografií a příběhů – lidé si ji mohou prohlédnout přímo ve výstavě, ale i kdykoli online. V  závěru výstavy lidé najdou tematické výkresy dětí, které uspěly ve výtvarné soutěži brněnských škol.

Investiční záměr představí cyklostezku podél Leskavy

Brněnští radní dnes dali zelenou zpracování investičního záměru dvou etap nové cyklostezky podél potoku Leskava. Necelé dva kilometry město vyjdou podle odhadů na  15  milionů korun. Budovat by se mělo ve  dvou etapách.

Návrh nové cyklostezky obsahuje základní trasu s  lokálními variantami vedení. Trasa by měla začít u  křížení potoku Leskava s  komunikací III/15270. První etapa povede až  po  křížení s  ulicí Podsedky. Druhá etapa budování počítá s  cyklotrasou od  konce oblasti Lány po  výjezd do  ulice Rajhradská. Dohromady se jedná o  cca 1,6 kilometru.

„Cyklostezky podél říčních toků jsou oblíbené a  kolaři hojně vyhledávané. Příkladem jsou stávající cyklostezky podél řeky Svitavy nebo Svratky, které v  Brně máme. Říčka Leskava se tak jeví jako další vhodný tok, podél kterého by mohli lidé jezdit na  výlety. S  cyklostezkou podél Leskavy od  křížení ulic B. Němcové a  Klobásova až  po  úsek, kde se říčka vlévá do  Svratky, počítá i  Generel cyklistické dopravy,“  řekl  radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Dopravní politika města si mezi své cíle vytyčila i  podporu a  rozvoj cyklodopravy a  postupné zpřístupňování města cyklistům. Aby tohoto cíle město dosáhlo, vnímá jako důležité rozvíjet příslušnou infrastrukturu. Do  budoucna plánuje například vybudování cyklotrasy od  Rakovce po  hrad Veveří nebo propojení městských částí Bystrc, Žebětín a  Kohoutovice pro cyklisty. Zároveň pečuje i  o  stávající opatření pro cyklisty. V  průběhu května a  června letošního roku  učinilo rozsáhlou obnovu vodorovného dopravního cykloznačení na  největších vyhrazených cyklopruzích v  lokalitách ulic Kounicova, Mendlovo nám. a  Svatopluka Čecha. Obnovení a  tím pádem oživení viditelnosti tohoto značení proběhlo obzvláště s  přihlédnutím k  nastávající letní cyklistické sezóně a  zvláště s  ohledem na  bezpečnost cyklistů.