Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998

Jak a  kudy se bude ubírat elektromobilita v  Brně?

Silniční doprava na  bázi elektrického pohonu neboli elektromobilita, v  Evropě poměrně rozšířená, je v  kontextu České republiky teprve v  začátcích. O  jejím rozvoji na  celostátní úrovni však svědčí legislativní změny či  schválení Národního akčního plánu čisté mobility. Tento trend následuje na  lokální úrovni i  město Brno, jehož radní dnes vzali na  vědomí Koncepci elektromobility ve  městě Brně.

Hlavním cílem tohoto dokumentu je shromáždit a  přehlednou formou prezentovat aktuální informace o  problematice elektromobility. Ty nadále umožní vedení města k  této oblasti přistupovat koncepčně a  efektivně rozhodovat o  souvisejících investičních přípravách.

Automobilová doprava v  Brně vzrostla od  roku  1990 do  2016 o  161  %. Podíl elektrických osobních vozidel je však podle průzkumu z  března roku  2017 pouze 0,1  %.

„Elektromobilita je alternativa, která je výhodná po  stránce ekonomické i  ekologické. Elektrické pohony produkují nulové emise oxidů dusíku, mají nižší provozní náklady a  tišší provoz než motory spalovací. Výhodou tohoto systému je také to, že  nevyžaduje speciální zásahy do  silniční infrastruktury,“  zhodnotil  náměstek primátora Matěj Hollan.

Úvodní část dokumentu Koncepce elektromobility ve  městě Brně shrnuje současný stav dopravy a  ovzduší ve  městě Brně a  jejich vzájemné vazby. Pomocí řady dat dokazuje, že  používání elektromobilů zlepšuje kvalitu ovzduší, zejména s  ohledem na  emise oxidů dusíku. Vzhledem k  tomu, že  se Brno loni připojilo k  Paktu starostů a  primátorů, v  němž se obce dobrovolně zavázaly snížit emise CO2 do  roku  2030 nejméně o  40  %, je zaměření na  možnosti elektromobility v  Brně logické.

V návrhové části koncepce jsou představeny návrhy pro výstavbu dobíjecích míst a  s  nimi související analýza energetické infrastruktury. Tuto výstavbu město zahrnulo již do  Plánu udržitelné městské mobility, podle něhož chce do  roku  2030 zvýšit současný počet dobíjecích stanic (cca 15) o  více než 50  %. Pro srovnání: v  celé ČR jich bylo v  polovině loňského roku  474.  Zřizování stanic je podle plánu mobility v  rukou soukromých investorů. Teplárny Brno,  a.  s., se přihlásily k  realizaci inženýringu, tedy k  využití vlastní infrastruktury ke  zřizování přípojek pro dobíjecí stanice. Teplárny už vytipovaly stovku konkrétních centrálních výměníkových stanic a  centrálních plynových kotelen, které by pro přebudování na  přípojné body byly vhodné.

DPMB již využívá integrovaný regionální operační program, který podporuje projekty nízkoemisních a  bezemisních vozidel pro zajištění dopravní obslužnosti. V  současnosti jsou již více než dvě třetiny přepravních výkonů DPMB realizovány prostřednictvím elektrické trakce, z  celkového počtu vozidel jich 61  % jezdí na  elektrický pohon. Od  roku  2018 bude do  provozu nasazeno 10  trolejbusů s  bateriemi umožňujícími jízdu na  elektrický pohon i  mimo trolejové vedení, např.  při výpadku napájení, nehodě, práci na  silnici apod. Při výlukách tak nebude nutné nasazovat náhradní autobusovou dopravu.

Koncepci elektromobility ve  městě Brně zhotovily Brněnské komunikace,  a.  s., ve  spolupráci s  Odborem dopravy Magistrátu města Brna, Dopravním podnikem města Brna,  a.  s., a  Teplárnami Brno,  a.  s. Pracovní jednání byla vedena i  se zástupci Technických sítí Brno,  a.  s., a  E.ON Distribuce,  a.  s.

Brněnské Vánoce 2017 – zhodnocení

Návštěvnost trhů

Charita

Program

V příštích letech se budeme dále zaměřovat na rozvoj kvality a zajímavosti sortimentu. Opět budeme plánovat vánoční trhy pro celé náměstí Svobody i Dominikánské náměstí. Počítáme i s podobným charakterem trhů – designové Vánoce, moderní prvky (letos sněžítko) i gurmánské trhy na Dominikánském náměstí zachováme a budeme tento koncept i nadále rozvíjet. Také plánujeme a uvažujeme o prodloužení a umožnění prodeje k mezi vánočními svátky.

Rezidentní parkování: otázky a  odpovědi

Rada města Brna na  svém zasedání 22.  prosince 2017 projednala řadu dokumentů týkajících se systému rezidentního parkování ve  městě Brně.

Tyto dokumenty si můžete stáhnout na  webu města Brna na adrese www.brno.cz/rezidentniparkovani

Otázky a  odpovědi

Brno obsluhuje velké spádové území. Počet dojíždějících za  prací je cca 70  tis. Počet dojíždějících studentů je cca 45  tis. Počet dojíždějících za  službami je cca 35  tis. Třetina využívá pro dojíždění automobil. V  současnosti je ve  městě cca 138  tis. legální parkovacích stání. Minimálně 100  tis. parkovacích stání chybí. Budování stále nových parkovacích míst v  souvislé zástavbě není možné. Zavedením rezidentního parkování tak chce město Brno dopravu regulovat. Systém rezidentního parkování nijak neomezuje pohyb vozidel po  městě Brně, pouze reguluje parkovací návyky obyvatel a  zvýhodňuje řidiče se vztahem k  dané oblasti (např.  rezidenty k  místu trvalého pohybu, abonenty k  místu podnikání).

Plošné zavedení placení za  parkování se nechystá ve  všech ulicích. Klíčové pro fungování rezidentního parkování je nastavení tzv. režimů, které specifikují, kdo a  v  jakou dobu může daná parkovací stání využívat. O  jednotlivých režimech rozhodují městské části podle potřeby regulace dopravy v  dané ulici. Finální schválení bude na  Radě města Brna. Předpokládá se, že  na  většině dotčených ulic v  Brně bude parkování regulováno pouze ve  večerních a  nočních hodinách, kdy je nutné zajistit parkování rezidentům. Neuvažuje se o  placeném parkování pro návštěvníky v  celé oblasti placeného stání, jelikož tato regulace na  většině ulic není nutná.

Nový systém bude zaveden v  historickém jádru Brna a  nejvíce přetížených lokalitách v  centru města. Rozhodující slovo v  zavádění rezidentního parkování v  dalších oblastech budou mít radnice městských částí.

Rezidentní parkování se bude týkat všech obyvatel a  návštěvníků Brna, kteří využívají motorové vozidlo. Zvýhodní přitom obyvatele Brna. Základem rezidentního parkování jsou tři režimy, které stanoví zákon.

Rezidentní  – fyzická osoba, která má místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve  vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na  parkování v  režimu Rezident je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k  vozidlu (jsem majitel, auto je služební a  mám právo s  ním disponovat i  pro jízdy domů atd.) a  uhradit poplatek. Rezidentní karta platí ve  vaší oblasti, kde bydlíte, ale rovněž v  okolních oblastech. V  dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“.

Abonentní  – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za  účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a  má sídlo nebo provozovnu ve  vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve  vymezené oblasti, dále právní vztah k  vozidlu a  uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v  oblasti sídla nebo provozovny, ale také v  okolních oblastech. V  dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.

Návštěvnický  – každý, kdo nemá v  dané oblasti a  okolních oblastech právo parkovat na  rezidentní nebo abonentní oprávnění.

Rada města Brna zatím projednala a  schválila systém, jakým bude rezidentní parkování fungovat. Na  základě tohoto dokumentu nyní budou probíhat jednání s  městskými částmi mimo jiné právě o  ceně parkování. Na  základě podnětů z  městských částí bude následně ceník stanoven.

Parkovací oprávnění nebude žádná kartička. Bude mít formu záznamu registrační značky v  databázi. U  parkovacích oprávnění vydávaných jako dlouhodobých s  návazností na  registrační značku (např.  rezidentní, abonentní) je registrační značka zavedena do  databáze při pořízení parkovacích oprávnění. U  jednotlivých krátkodobých parkovacích oprávnění (např.  návštěvnických) je nutné při každém parkování zahájit parkovací relaci (jednotlivé, časově omezené placené parkování vozidla) pomocí jednoho z  platebních kanálů.

Oprávnění parkovat bezplatně jako rezident budu mít v  oblasti, kde bydlím, a  poté ve  všech sousedních oblastech kolem té „mé“. Bezplatně zaparkovat také bude možné všude tam, kde nebude stanoven režim rezidentního parkování.

Systém pamatuje i  na  tyto situace. K  rezidentnímu oprávnění bude příslušet určitý počet hodin, které budete moci takovým návštěvám poskytnout. Nejvhodnější nastavení této záležitosti budeme nyní projednávat spolu s  ceníkem.

EOC nabízí ověření studentské slevy online

K vyřízení studentské nepřenosné předplatní jízdenky již není potřeba potvrzení ze školy. Nárok na slevu u studenta Masarykovy univerzity (MU) a Vysokého učení technického (VUT) ověří nově DPMB online. Tato výhoda se týká pouze elektronické šalinkarty.

Dopravní podnik města Brna navázal spolupráci s MU a VUT. Díky ní je možné ověřit status studenta během několika vteřin online. Novinku využilo už více než sto studentů. Při nákupu elektronické šalinkarty odpadá pro studenty povinnost nosit potvrzení o studiu. Stačí, když si dotyčný vytvoří účet na stránkách www.brnopas.cz nebo www.brnoid.cz, a následně si údaje nechá na některé z poboček dopravního podniku ověřit.

„Po založení uživatelského účtu a jeho ověření se (v případě věkové kategorie 18–26 let) zobrazí v profilu uživatele nabídka na automatické ověřování statusu studenta. Po zvolení příslušné školy zadá student školní identifikátor. Nárok na slevu se online ověří a v nabídce jízdenek se zobrazí studentské jízdenky, které je možno ihned zakoupit,“ popsal vedoucí tarifního odboru DPMB Vít Prýgl.

Zda má student na zlevněné jízdné stále nárok, bude systém pravidelně ověřovat. V případě nejasností bude dotyčný vyrozuměn e-mailem. „Aktuálně jednáme o možnosti spolupráce také s dalšími vysokými školami. Pokud by se do systému připojila například i Mendelova univerzita v Brně, převážná většina studentů vysokých škol, kteří jsou našimi zákazníky, by si mohla nárok na slevu ověřit online,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek.

Město Brno udělalo dva další kroky k  vyřešení situace za Lužánkami a ke stavbě fotbalového stadionu

Rada města Brna dnes na  svém zasedání zadala zpracování posudků na  domy, které by bylo možné směnit za  nemovitosti Libora Procházky a  jeho firem v  lokalitě Ponava za  Lužánkami. Namísto bytových domů, jejichž směnu zastupitelé na  svém prosincovém zasedání odmítli, byly vybrány nemovitosti v  centru města bez bytů s  nájemníky.

„Jsou to nemovitosti, na  kterých proběhla v  rámci koalice shoda,“  uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál.

„Současně s  tím podá zítra společnost Brněnské komunikace již připravenou žádost o  územní rozhodnutí pro modernizaci fotbalového stadionu a  potřebného parkoviště u  ulice Sportovní,“  doplnil  náměstek primátora pro investice Richard Mrázek.

Znalecké posudky, na  jejichž základě bude možné vést další jednání, budou zpracovány společností Deloitte Advisory. Cenová nabídka za  znalecké posudky na  5  nemovitostí činí 550.000  Kč bez  DPH.

Oceněny budou tyto nemovitosti:

•  Starobrněnská 14  
•  Dominikánská 9  (Dům pánů z  Kunštátu)
•  Dominikánské náměstí 3
•  Zelný trh 14  (Tržnice)  
•  Špilberk 2

Lokalita za  Lužánkami se bez vyřešení majetkoprávních záležitostí nemůže rozvíjet. Město Brno zde sice vlastní pozemky, majitelem legálních nemovitostí na  těchto pozemcích se však v  minulosti stal podnikatel Libor Procházka a  jeho firmy. Jde o  chodníky, podzemní garáže, sítě a  podobně. Soudy v  minulosti rozhodly o  tom, že  město Brno musí za  užívání těchto nemovitostí Liboru Procházkovi platit. Pokud nedojde k  dohodě o  vypořádání majetku, bude muset Brno každoročně panu Procházkovi zaplatit 16  milionů korun. O  majetkovém vyrovnání se proto mluví nejen v  souvislosti se stavbou nového stadionu, ale především v  souvislosti s  touto škodou, která městu Brnu každoročně narůstá. Hodnota firem a  pozemků těchto firem byla znaleckým posudkem oceněna na  278  milionů korun. Libor Procházka si při vyjednávání s  Brnem stanovil zásadní podmínku: chce svůj majetek směnit za  jiný ve  vlastnictví města Brna. Odmítá tedy pozemky prodat za  peníze.

Na zlepšení ovzduší Brno neustále pracuje

Ačkoli se stav brněnského ovzduší v  porovnání s  minulými lety postupně zlepšuje, město má stále na  čem pracovat. V  roce  2017 došlo na  jeho území k  překročení zákonem stanoveného hygienického limitu u  prachových částic PM10 na  třech měřicích stanicích (Zvonařka, Svatoplukova, Dětská nemocnice). Oproti situaci před pěti lety dnes četnost překročení není tak vysoká, nejvíce to bylo o  patnáct procent na  stanici Svatoplukova (40  oproti 35  povoleným dnům). Snížení znečištění pod zákonem stanovený limit je však nutné a  výrazně přispěje ke  zlepšení kvality života a  zdraví obyvatel města.

V loňském roce  byla zaznamenána silně zhoršená kvalita ovzduší převážně v  lednu a  únoru. Situaci v  tomto období výrazně komplikovala inverze doprovázená zvýšeným provozem lokálních topenišť v  regionu kvůli silným mrazům. Tyto faktory, včetně dálkového přenosu znečištění, není možné z  pozice města ovlivnit. Avšak v  obdobích, kdy se celkové hodnoty pohybují kolem zákonem stanovené hranice, mají klíčový podíl také zdroje znečištění na  území města – zejména doprava. Právě ta svým dílem zvyšuje jinak únosné znečištění z  pozadí na  úroveň, která překračuje povolené hodnoty. A  tento faktor město může ovlivnit.

Rada města Brna se proto zavázala nebrat současný stav na  lehkou váhu a  začala na  omezování ovlivnitelných zdrojů znečištění systematicky pracovat. V  červnu 2017 proto schválila tzv. Akční plán zlepšování kvality ovzduší a  ve  spolupráci s  dotčenými odbory Magistrátu a  městskými společnostmi postupně plní opatření, jež plán stanovuje. Konkrétně se již podařilo naplnit tyto body:

-  zavést příspěvek na  roční předplatní jízdenku MHD, aby se zvýšila motivace lidí pravidelně využívat MHD k  cestám po  městě. Program se setkal s  velkým zájmem veřejnosti a  pokračuje i  v  roce  2018. Právě dostupnější MHD motivuje k  omezení využívání automobilů zvláště v  dopravou přetíženém centru města

-  optimalizovat úklid a  údržbu silnic. Kropení prašných ploch a  mokré čištění komunikací zavedené v  roce  2016 pomůže omezit částice, které se do  ovzduší dostávají zvířením usazeného prachu

-  omezit spalování zahradního odpadu. Ve  spolupráci s  městskými částmi se podařilo dojednat snížení počtu dnů, kdy je možné rostlinný odpad spalovat, a  vyloučit z  povolených dnů na  celém území Brna neděle, svátky a  období smogové situace. Omezování pálení bude nadále pokračovat. Zahrádkářům město nabízí dotované kompostéry či  mimořádné svozy zahradního odpadu

-  omezit prašnost ze  stavební činnosti hlavně v  centru města. Ve  svých závazných stanoviscích ke  všem stavebním řízením Odbor životního prostředí magistrátu systematicky požaduje realizaci opatření k  omezení prašnosti při stavební činnosti (kropení prašných ploch, důkladná očista komunikací, požadavek na  emisní normu EURO III a  vyšší u  používaných nákladních aut atd.)

-  vysazovat zeleň, zakládat nové vegetační prvky. V  sezoně 2017/18  vysadila Veřejná zeleň města Brna v  ulicích a  parcích na  pět stovek nových stromů. Ve  městě nově přibydou i  první zelené stěny a  ozeleněné sloupy trolejového vedení

-  vypracovat studii proveditelnosti zavedení nízkoemisní zóny. Ta je zveřejněna na  webu  www.brnenskeovzdusi.cz  . Studie prověřila možnost zavedení zóny v  centrální části města, kam by byl omezený vjezd pro nejvíc znečišťující automobily. Zásadní podmínkou je však dobudování dvou aktuálně připravovaných úseků Velkého městského okruhu – Žabovřeská a  Tomkovo nám. –  Rokytova, neboť jinak by došlo na  Svatoplukově v  Židenicích k  dalšímu zhoršení již tak špatného stavu ovzduší

-  do ulic vyjely další městské elektromobily. Veřejná zeleň města Brna jako první městská organizace systematicky nahrazuje spalovací motory elektrickými. V  roce  2017 využívala čtyři užitkové nákladní elektromobily, v  roce  2018 k  nim přidá další tři.

„Zlepšit kvalitu ovzduší je běh na  dlouhou trať, snadná a  rychlá řešení v  této oblasti neexistují. Schválením a  realizací vlastního plánu se Brno vydalo na  cestu, která postupné zlepšování ovzduší v  Brně bezpochyby přináší,“ komentoval naplňování Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší  Martin Ander, náměstek primátora pro životní prostředí.

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_gene rator/exceed/summary/others_2017_CZ.html

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_gene rator/exceed/summary/chmu_2017_CZ.html

http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/web_gene rator/exceed/summary/others_2017_0000-00-01_00_00_00_542040_CZ.html

https://www.brno.cz/fileadmin/user_upload/sprava_m esta/magistrat_mesta_brna/OZP/APZKO/APZKO_20 17_RMB.pdf.

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/151 dne 9.  1.  2018

RMB bere na  vědomí
-  Koncepci elektromobility ve  městě Brně; 36  více tisková zpráva

RMB schvaluje  
-  změnu závazku u  veřejné zakázky na  služby „Rekonstrukce polikliniky Zahradníkova (III. a  IV. etapa)“ a  dodatek č.  1  ke  smlouvě o  zpracování projektové dokumentace a  o  výkonu autorského dozoru pro stavbu mezi statutárním městem Brnem a  společností Adam Rujbr Architects. Původně bylo v  plánu přestěhovat některá zdravotnická zařízení z  polikliniky Zahradníkova a  z  polikliniky Žerotínovo náměstí do  doposud nevyužívané budovy Veveří 64.  Během zpracování studie zjistil projektant, že  tyto prostory nebudou stačit. Z  tohoto důvodu je nutné do  projektového řešení rekonstrukce polikliniky Zahradníkova zahrnout i  další budovu v  areálu na  adrese Nerudova 7.  Z  důvodu rozšíření předmětu smlouvy bude celková cena navýšena o  15  % na  21,31 milionů korun bez  DPH;

-  znění Memoranda o  spolupráci v  souvislosti s  projektem „Dostavba prostoru Opuštěná Trnitá v  Jižním centru – Brno“;

RMB vybírá
-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  služby „Stavební úpravy polikliniky Lesná – autorská dozor“ společnost DKarchitekti s  nabídkovou cenou 840  tisíc korun.