POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3

Konference KORONA chce pomoci učitelům v  práci s  nadanými žáky

Žáků s  mimořádným nadáním jsou v  populaci přibližně dvě až  tři procenta, což v  České republice představuje přibližně 27  tisíc dětí na  základních školách. Tyto děti jsou často přehlížené a  nevěnuje se jim větší pozornost nebo se jejich nadání vůbec neodhalí. A  právě nepříznivý stav identifikace nadaných dětí má za  cíl změnit odborná osvěta a  poznatky z  oblasti psychologie a  pedagogiky. Cílem jednodenní odborné konference KORONA je poskytnout zejména pedagogům a  psychologům ověřené informace a  postupy, které jim pomohou v  práci s  nadanými dětmi.

Město Brno má zájem na  vyhledávání a  rozvoji těchto žáků a  chce vytvořit stabilní systém jejich identifikace. S  tím souvisí i  zajištění kvalitní péče.

„Existují přinejmenším dva hlavní důvody, proč se zajímat o  identifikaci a  rozvoj intelektového potenciálu v  dětském věku. Prvním z  nich je aspekt individuální; každý člověk by měl mít možnost nejenom využití tohoto svého potenciálu, ale i  jeho dalšího rozvoje. Druhým je pak aspekt společenský. Ačkoli je nadání osobní záležitostí každého jedince, je současně potenciálním bohatstvím každého národa. Budoucnost každé společnosti totiž významně závisí na  rozvoji schopností, talentů a  intelektového potenciálu, zvláště mladé generace,“  uvedl  náměstek brněnského primátora pro oblast Smart city Jaroslav Kacer.

Přehlížení skutečných schopností rozumově nadaných dětí, zejména v  počátcích školní docházky, neznamená pro dítě jen několikaleté čekání, až  ostatní děti zvládnou dané množství informací, ale může mít dalekosáhlé následky na  jeho další harmonický psychický vývoj.

Investice do  rozvoje talentů je jednou z  priorit Strategie pro Brno a  také Jihomoravský kraj již celou řadu let podporuje talentované studenty.

„Cílem je vytvořit systém, který dokáže nadané děti nalézt a  pracovat s  nimi v  rámci celého kraje. Abychom se mohli vydat správným směrem, musíme nadání umět identifikovat. I  proto oceňujeme tuto konferenci, která je důležitým krokem na  této cestě. Cestě, na  jejímž konci budeme mít v  našem kraji fungující program podpory nadaných dětí,“  komentoval  Jan Vitula, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje pro oblasti školství, vědy, výzkumu, inovací.

Problematika intelektového nadání patří mezi klíčová výzkumná témata oboru psychologie na  Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zdejší Centrum rozvoje nadaných dětí, které se pod vedením paní docentky Šárky Portešové tematice nadaných žáků věnuje více než 20  let, se výzkumně i  prakticky zabývá problematikou intelektově nadaných dětí. Hlavním cílem této pracovní skupiny je zejména pomáhat zkvalitňovat péči o  mimořádně nadané děti a  žáky v  celé České republice.

Podpoře nadání se také věnuje Národní institut pro další vzdělávání a  jeho oddělení Talentcentrum. To je členem Sítě evropských talentcenter na  podporu rozvoje nadání a  péče o  nadané. Institut pracuje na  vytvoření Systému podpory nadání v  ČR, jehož cílem je maximální rozvoj a  plné využití potenciálu všech dětí včetně rozvoje jejich tvořivosti, a  to již od  předškolního věku.  „Důležité je, aby učitelé byli vybaveni vhodnými nástroji a  dovednostmi pro pedagogickou identifikaci nadání, aby jej dokázali vhodnými aktivitami rozvíjet. K  tomu by konference měla výrazně přispět,“  řekla  náměstkyně NIDV Irena Hošková.

Konference proběhne jako celodenní odborné kolokvium. V  dopoledním plenárním bloku vystoupí přední odborníci na  danou problematiku od  nás i  ze  zahraničí, v  odpolední části se účastníci zapojí do  workshopů, zaměřených cíleně na  jednotlivé možnosti identifikace nadání.

Konference se uskuteční dne 14.  září 2017 na  půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v  Brně. Organizátory a  odbornými garanty jsou statutární město Brno, Masarykova univerzita, Národní institut pro další vzdělávání a  Jihomoravský kraj.

Veveří se stane za  pár let kvetoucí obchodní třídou

Město Brno dnes oficiálně představilo budoucí podobu ulice Veveří. Zásadní pro živoucí ulici, kde se dobře bydlí a  dobře zde fungují obchody, restaurace, bistra, pivnice a  další provozy, je usměrnění dopravy tak, aby odsud byla vymístěna tranzitní doprava a  zůstala zde jen doprava zdrojová a  cílová. Podmínkou pro realizace budoucí podoby Veveří je uskutečnění několik dalších dopravních staveb, jako je VMO Žabovřeská či  levé odbočení z  Vídeňské na  Poříčí.

„Pro město je klíčové, aby krásné ulice jako Veveří žily, aby to byly prvořadě obchodní třídy a  obytné ulice, které budou radiálně spojovat centrum města s  dalšími lokálními centry. K  tomu poslouží, když ulice nebudou určeny jako komunikace pro tranzitní dopravu, ale pro MHD, pěší, cyklisty a  lokální automobilovou dopravu. Na  Veveří stále vznikají nové hospody a  obchody a  naší snahou je toto podpořit. Klíčové je pro nás i  to, aby se v  oblasti dobře parkovalo, což tato studie řeší, stejně jako zásobování, nakupování apod.,"  uvedl  náměstek pro dopravu Matěj Hollan.

Cílem chystaných změn není pouze zklidnění dopravy na  ulici Veveří, ale komplexní řešení dopravní situace v  centru města.  „Zamýšlíme se nad tím, proč dnes centrem projíždí tolik aut. Samozřejmostí, se kterou počítáme a  bez níž nelze záměr rekonstrukce Veveří realizovat, je vybudování VMO Žabovřeská. Také počítáme s  tím, že  ŘSD zrealizuje VMO Tomkovo náměstí a  Rokytova. VMO se dělá pro to, aby po  něm tranzit jezdil a  město tedy může dělat souběžně taková opatření, aby byla tranzitující doprava směřována do  tohoto silničního segmentu a  neprojížděla centrem města. Jedním z  takovýchto opatření je například umožnění levého odbočení z  Vídeňské na  Poříčí, aby se auta, která potřebují projet na  sever města, dostala na  kapacitní VMO a  neprojížděla centrem,"  dodal  projektant PK Ossendorf Vlastislav Novák.

„V územním plánu dlouhá desetiletí „straší" záměry jako Nová městská třída nebo tunely kolem Úvozu, které vycházejí z  dávno přežitých názorů, že  tranzit má projíždět centrem města a  vše mu má ustoupit. Praxe je však taková, že  tato dopravní řešení jsou jen na  papíře a  nikdo vážně neuvažuje nad jejich realizací. Proto přistupujeme k  jiným řešením, které provedou tranzitující dopravu po  k  tomu určených kapacitních komunikacích. Centrální obchodní městské třídy, jako je právě Veveří, budou určeny převážně pro bydlení a  obchod, ne pro tranzit. Věříme, že  občané tyto záměry uvítají a  rádi o  tom s  nimi budeme diskutovat,"  řekla  zastupitelka Hana Kašpaříková.

V současné době pokračuje tvorba dokumentace pro územní řízení, kterou pořizuje odbor investiční. Po  získání všech povolení bude možné přikročit k  realizaci a  z  Veveří vytvořit skutečně tepající obchodní a  obytnou třídu.

Nové centrum společnosti Deutsche Telekom nabídne stovky pracovních míst

DTSE Brno tento rok najme 50 lidí, zejména odborníky na nákup a účetnictví

Společnost Deutsche Telekom Services Europe oficiálně otevírá novou pobočku v brněnském Spielberk Office Center. Do Brna přinese několik stovek pracovních míst pro odborníky na sdílené služby. Nové centrum Deutsche Telekom Services Europe, které v letošním roce ocenila organizace CzechInvest titulem Investor roku v oboru IT a sdílených služeb, v letošním roce zaměstná až 50 lidí a v následujících letech další stovky.

Střed Evropy

Deutsche Telekom Services Europe přinese několik set pracovních míst pro odborníky v oboru sdílených služeb. Podle výkonného ředitele Guillauma Maisondieu se společnost Deutsche Telekom Services Europe pro Českou republiku rozhodla pro její polohu v centru Evropy a také schopnosti a profesionalitu zdejších obyvatel. „V Brně jsme nedaleko ostatních dceřiných společností i Německa, to přispěje užší spolupráci. Česká republika nás zaujala i ekonomickou a politickou stabilitou a samozřejmě dobře vyškolenou a kvalifikovanou pracovní silou."

Centrum bude sloužit zákazníkům z více než dvanácti zemí: Německa, Maďarska, České republiky, Slovenska, Chorvatska, Polska, Řecka atd. Mezi 10 stávajícími centry DTSE s více než 3000 zaměstnanci po celé Evropě se brněnské centrum zaměří i na špičkové služby z oblasti účetnictví a procurementu. DTSE nabídne většinu pracovních míst místním profesionálům a chce do budoucna spolupracovat i s místními univerzitami.

Brno si společnost DTSE nevybrala náhodou a neodradila ji ani nízká nezaměstnanost. „Obecně platí, že trh práce v hlavních městech je přehřátý. Praha není výjimkou. Na druhou stranu Brno může nabídnout nejen vysoce kvalifikované odborníky, ale také kvalitní absolventy mnoha univerzit. A v neposlední řadě se nám v Brně líbilo," vysvětlil vedoucí strategického a obchodního rozvoje Sergei Holmeckis.

„Velice mě těší, že si společnost Deutsche Telekom Services Europe vybrala jako místo pro svoji další pobočku právě Brno,“ doplňuje primátor města Brna Petr Vokřál. „Dojde tak k výhodné symbióze, neboť naše město je plné talentovaných, vzdělaných a kvalifikovaných lidí, kteří se v této firmě mohou ucházet o místo. Deutsche Telekom Services Europe pak v Brně během několika let vytvoří řadu potřebných pracovních míst pro místní obyvatele. Věřím, že se tím ještě více potvrdí pověst našeho města jako obchodního, průmyslového a vědeckého centra.“

Letos až 50 nových pracovníků

V této fázi hledá DTSE Brno zaměstnance na pozice specializovaných účetních a procesních specialistů. Do konce roku chce brněnská kancelář vyrůst až na 50 osob. „Chceme přilákat vysoce kvalifikované pracovníky k vybudování centra excelence. Hledáme zkušené seniory a odborníky s 1 až 3 roky zkušeností i absolventy, jak pro účetní, tak nákupní služby," říká HR ředitel DTSE Brno Pavel Jireček.

Pokud jde o jazykové dovednosti, budou kandidáti potřebovat angličtinu, protože to je hlavní jednací jazyk společnosti, a ještě jeden jazyk, podle toho, jakou firmu bude mít pracovník na starost. V případě Brna by to mohla být němčina, čeština, slovenština, polština, maďarština, řečtina, chorvatština i další evropské jazyky.

Na oplátku může DTSE Brno nabídnout skvělou kariérní příležitost nejen v Brně, ale také v rámci celé Deutsche Telekom, mladistvou firemní kulturu, flexibilní pracovní dobu, aktivní využití jazykových znalostí v mezinárodním prostředí a také práci ve virtuálním prostředí. Spousta komunikace totiž probíhá přes videokonference nebo telefonicky. Některé výhody pak zaujmou hlavně mladou generaci, jako například podpora dobrovolnické práce, sick-days, relaxační místnost i flexibilní systém benefitů.

O společnosti DTSE Brno

DTSE Czech Republic je dceřinou společností společnosti Deutsche Telekom Services Europe, která poskytuje služby účetnictví, centrálního nákupu a dalších firemních služeb pro všechny dceřiné společnosti Deutsche Telekom. Z deseti stávajících středisek DTSE (v Bratislavě, Košicích, rumunském Timișoara, Bukurešti a na celkem pěti místech v Německu – Kolíně, Hamburku, Lipsku, Darmstadtu a Norimberku) s více než 3000 zaměstnanci v celé Evropě se brněnská kancelář bude specializovat na oblast financí a nákupu. Je to příležitost pro kvalifikované pracovníky odstartovat skutečně evropskou kariéru.

Brno získá nové trolejbusy, které umí jezdit i bez trolejí

Škoda Electric dodá do Brna deset moderních trolejbusů. Tamní dopravní podnik uzavřel s plzeňským výrobcem smlouvu na dodávku trolejbusů typu Škoda 26Tr za necelých 130 milionů korun. Jedná se o ekologická dvanáctimetrová vozidla s bohatou výbavou.

„Nové trolejbusy budou mít pomocný bateriový pohon, takže je dopravce může využívat i v místech, kde není trolejová síť. Vozidla budou vybavena klimatizací a to jak prostor pro cestující, tak i kabina řidiče,“ říká obchodní manažer Škody Electric Radek Kapr a připomíná další z technických předností: „Trolejbusy disponují takzvanými poloautomatickými sběrači. To znamená, že ve chvíli, kdy vůz přechází z napájení z troleje na bateriový pohon, řidič stisknutím tlačítka na palubní desce stáhne sběrače, aniž musí přerušovat jízdu, vystupovat z vozu a sběrače stahovat ručně.“ Takovéto řešení se v   posledních letech stalo velmi oblíbeným po celé Evropě, trakční baterie nahrazují dříve používané dieselové agregáty.

Škoda Electric dodá do moravské metropole všech deset nových vozidel během roku 2018. Aktuální zakázka naváže na zatím poslední dodávku z roku 2015, kdy plzeňská společnost Brnu předala 30 trolejbusů. „Vozy, které do Brna nyní dodáme, jsou první s pomocným pohonem, které se v Brně objeví,“ připomíná Radek Kapr.

Brno je v České republice lídrem v trolejbusové dopravě. Má nejpočetnější vozový park, který čítá zhruba 150 trolejbusů. Škoda Electric dodávala trolejbusy do Brna již v letech 2007 až 2009, tehdy se jednalo o jiné nízkopodlažní kloubové trolejbusy typu Škoda 25 Tr. Škoda Transportation do Brna dodává nejen trolejbusy, ale vloni úspěšně zakončila významný projekt dodávek dvaceti nových tramvají Elektra.

Plzeňská Škodovka nedávno rovněž uzavřela kontrakt na patnáct nových trolejbusů pro Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. Další zakázku získala v   Ostravě, kam dodá dvanáct nových moderních nízkopodlažních trolejbusů za více než 160 milionů korun. Kromě Brna, Ostravy a Chomutova jezdí trolejbusy i v dalších deseti městech České republiky včetně Plzně, Zlína nebo Hradce Králové.

Město Brno se bude prezentovat v  Japonsku

Město Brno a  Jihomoravský kraj se od  21.  do  24.  září 2017 představí na  největším veletrhu cestovního ruchu JATA EXPO v  japonském Tokiu a  poté i  na  dalších akcích v  hlavním městě či  v  Osace.

„Kromě toho, že  se město Brno prezentuje v  rámci Evropy, zaměřuje se také na  mimoevropské destinace.“ uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál.

U japonských turistů se meziročně zvýšil počet přenocování o  11  %, u  jihokorejských o  19  % (mezi roky 2015 a  2016). Z  těchto zemí začínají ve  větší míře do  Brna a  na  jižní Moravu jezdit novináři, blogeři či  instagrameři, kteří jsou následně výbornou informační vstupní bránou pro potenciálního asijského návštěvníka. Zejména v  Japonsku se jedná o  movitého a  zároveň tzv. „poučeného“ návštěvníka, který zná a  ocení kulturní bohatství města a  kraje.

Návštěvníkům brněnské expozice budou na  ploše 18  m2  k  dispozici propagační materiály přeložené do  japonštiny, nové CD Janáčkovy inspirace, které nechalo město natočit speciálně pro tuto příležitost a  například také makronky s  logem Brna. Zahraje folklorní soubor Strážničan.

„Co se týká asijských zemí, chlubíme se Leošem Janáčkem. Kým jiným, když právě tento hudební skladatel je zejména v  asijském světě velmi žádaným autorem. I  proto jsem velmi rád, že  vznikla právě tato speciální nahrávka v  netradiční úpravě,“ řekl  primátor města Brna  Petr Vokřál.

Autorem CD Janáčkovy inspirace je Petr Oliva, který přepsal vybrané skladby z  Janáčkova cyklu Po  zarostlém chodníčku pro několik cimbálů. Vybral také písně z  Janáčkovy sbírky Moravská lidová poezie v  písních, které zaranžoval a  nastudoval pro komorní studiový soubor.

Cílem prezentace na  největším veletrhu cestovního ruchu v  Japonsku je představit město Brno a  jeho okolí jako turisticky a  kulturně atraktivní destinaci.

„JATA EXPO je jedinečná příležitost, jak nalákat nejen turisty, ale především touroperátory, kteří na  těchto veletrzích sbírají informace, podle nichž následně sestavují balíčky pro turisty. Toto se nám již povedlo v  Koreji a  nyní bychom rádi prorazili i  v  Japonsku,“ přiblížila  vedoucí oddělení marketingu a  propagace Barbora Podhrázská.

Brno bude japonské turisty lákat zejména na  festival Janáček Brno 2018, brněnské podzemí a  také ivančického rodáka Alfonse Muchu. „Zjistili jsme zajímavé věci, například to, že  Alfons Mucha zanechal stopy i  v  Brně, kde působil jako chrámový zpěvák na  Petrově,“ dodala  Barbora Podhrázská.

Letošní rok  se v  Japonsku nese ve  znamení Roku  české kultury. V  této souvislosti je organizována řada akcí na  podporu české kultury a  cestovního ruchu.

Na veletrh JATA EXPO naváže  26. září 2017 prezentace expozice v  Osace a  následující den v  Tokiu. Na  těchto prezentacích, které jsou určeny pro odbornou veřejnost, se zástupci Brna a  Jihomoravského kraje setkají se 120  průvodci z  různých zemí.
Od 28.  září do  1.  října bude expozice naposledy představena na  druhém ročníku Českého festivalu v  Japonsku, který bude probíhat v  prostorách budovy KITTE v  centru Tokia (v  těsné blízkosti Tokyo Station).

Akci organizuje CzechTourism ve  spolupráci s  Centrálou cestovního ruchu jižní Morava, městem Brnem a  velvyslanectvím ČR a  SR v  Tokiu.

TJ Favorit a město jednají o přesunu velodromu do Komárova

Činnost cyklistické TJ Favorit Brno je po  šedesát let spjata s  velodromem na  Křížkovského ulici v  těsném sousedství výstaviště. Město Brno a  tělovýchovná jednota nyní jednají o  přesunu cyklistického oválu do  Komárova, prostoru u  Hněvkovského ulice, kde vzniká území se sportovními zařízeními.

Stávající betonový ovál má délku 400  metrů a  je částečně zastřešený. I  když se jedná o  jednoznačně nejlepší velodrom v  Česku, dokonce i  bývalém Československu, už dlouhodobě nevyhovuje stávajícím vysokým nárokům dráhové cyklistiky evropské nebo světové úrovně. V  současnosti je již běžný standard plně zastřešený velodrom s  dřevěnou dráhou o  délce 250  metrů. Takovým velodromem Česká republika nedisponuje a  nejbližší stánek tohoto charakteru je ve  Vídni.

„Záměrem města Brna je připravit pro rychlostní cyklistiku velodrom, který splňuje parametry pro špičkovou dráhovou cyklistiku a  odpovídá tradici, kterou tento sport v  Brně má,“  uvedl  investiční náměstek primátora Richard Mrázek.  

„Vznikne tak jediná hala v České republice, respektive na území bývalého Československa, kde bude možné pořádat evropské i světové šampionáty,“ zdůraznil Jaroslav Suchý, radní pro školství a sport.

Financovat by ji spolu s  městem Brnem by měla také ministerstva školství, mládeže a  tělovýchovy a  dále obrany. Ministerstvo obrany proto, že  v  Brně působí Dukla, armádní klub dráhové cyklistiky, který sdružuje reprezentanty dráhové cyklistiky. Předpokládaná cena má být 350  až  400  milionů korun s  tím, že  je možné stavbu dokončit v  roce  2020.

Objekt velodromu, tj. samotná cyklistická dráha a  k  ní další navazující objekty jsou ve  vlastnictví TJ Favorit Brno a  stojí na  pozemcích, které z  drtivé většiny patří akciové společnosti BVV, jejímž stoprocentním vlastníkem je město Brno. V  současnosti z  podnětu města Brna soudní znalec připravuje ocenění staveb cyklistického areálu u  výstaviště.

„Nový velodrom v  Brně se špičkovými parametry je naší dlouholetou snahou. Uvítali bychom jej nejen my v  TJ Favorit, ale i  další cyklisté. Žádný takový totiž v  České republice ani Slovensku není,“  zdůraznil  předseda TJ Pavel Havránek.

Současný areál velodromu poskytuje finanční zdroje, které slouží k  podpoře sportovní činnosti TJ. Jedná se o  příjmy z  pronájmů objektů i  vlastního velodromu při nejrůznějších akcích.

„Zachovat dlouhodobou ekonomickou soběstačnost TJ Favorit Brno postavenou na  obdobných principech jako fungují doposud, máme jako jeden z  klíčových cílů při jednání se zástupci města Brna. Bez těchto zdrojů si jen těžko dovedu představit existenci Favoritu Brno v  takovém rozsahu, jako je nyní. Jsem rád, že  postoj města je v  této věci pozitivní a  jednání směřují k  naplnění tohoto cíle.“  dodal  místopředseda TJ Luděk Telecký.

První cyklistické závody v  Pisárkách se na  tehdejší Bauerově rampě konaly již v  roce  1889. Což byla předchůdkyně dnešního velodromu. Název nesla po  majiteli pisáreckého cukrovaru Viktoru Arnoldu Jakobu Bauerovi, který finančně podpořil její stavbu. Původně měla hliněnou a  antukovou dráhou, která dostala postupně asfaltový a  betonový povrch. Vybudováno bylo osvětlení, bariéry a  další zázemí. Střechu pak velodrom dostal ku  příležitosti mistrovství světa v  roce  1969. Velodrom hostil i  světový šampionát v  roce  1981.

TJ Favorit byla založena před 60  lety a  po  celou tuto dobu má základnu na  velodromu u  výstaviště. V  minulosti byly již plány na  výstavbu nového velodromu, a  to jednak v  místě stávajícího oválu nebo poblíž u  řeky Svratky.

Nový velodrom bude také tématem jednoho z  bodů oslav TJ Favorit Brno, které budou vrcholit 15.  září od  16  hodin až  do  pozdního večera na  velodromu a  budou spojeny s  mezinárodním bodovacím cyklistickým závodem Přilba Moravy, který píše svoji historii od  roku  1939.

Tisková zpráva z  RMB č. R7/132 dne 12. 9. 2017

RMB schvaluje
-  rámcovou smlouvu o  provozování a  správě WiFi sítě na  území statutárního města Brna mezi městem Brnem a  firmou Technické sítě Brno a  vzor dílčí smlouvy o  provozování a  správě WiFi sítě na  území městské části, který je součástí rámcové smlouvy. Cílem projektu „Free WiFi sítě“ je poskytování přístupu k  internetu neomezenému množství uživatelů prostřednictvím veřejně dostupné, bezplatné, bezdrátové sítě na  území města. Tato síť bude provozována pod názvem „BrnoPublicWiFi“ na  místech s  vysokou koncentrací obyvatel a  návštěvníků. Projekt bude financován městem jako veřejná podpora Technickým sítím Brno. Limitní částka, kterou lze takto vyčerpat, je ekvivalent 200  tisíc euro za  tři po  sobě jdoucí fiskální období. Na  jeden rok  je to 66  tisíc euro. Tomu bude přizpůsoben i  počet připojených lokalit. Proto je v  této fázi projektu navržena realizace jedné lokality pro každou MČ, která o  projekt projevila zájem, s  výjimkou MČ Brno-střed, kde budou zahrnuty tři lokality (náměstí Svobody, Jakubské náměstí a  Zelný trh). Realizace začne od  roku  2018;

RMB vyhlašuje
-   výběrové řízení na  obsazení funkce ředitele/ky Centra experimentálního divadla, příspěvkové organizace a  bere na  vědomí, že  výběrová komise bude jmenována dle následujícího klíče:

4 členové – zástupci zřizovatele
5 členů – zástupci odborné veřejnosti, z  toho:

1. současný ředitel Centra experimentálního divadla, p.o.
2. zástupce Asociace profesionálních divadel České republiky
3. zástupce za  Divadelní fakultu JAMU
4. zástupce za  Institut umění – Divadelní ústav
5. zástupce za  spolek SVĚT A DIVADLO
Inzerát s  detailními informacemi bude zveřejněn na  adrese  www.brno.cz v sekci občan/volná místa.
Přihlášky do  výběrového řízení s  požadovanými přílohami zašlete nebo předejte osobně v  obálce označené slovy „Výběrové řízení – ředitel/ka Centra experimentálního divadla, p.o.“ nejpozději do 15. 12. 2017 (včetně) na  adresu Magistrát města Brna, Personální oddělení, Dominikánské náměstí 1, 601  67  Brno.