POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R8/009  dne 16.  1.  2019

RMB doporučuje ZMB schválit
-  zahájení procesu pořízení změny ÚPmB B7/18-CM – MČ Brno-střed, k. ú. Zábrdovice, nový pavilon Úrazové nemocnice v  Brně, lokalita Ponávka, zkráceným postupem; 8  více tisková zpráva

-  poskytnutí neinvestičních dotací v  celkové výši 23  676  tis. Kč z  rozpočtu města subjektům z  oblasti kultury. V  rámci dotačního řízení na  podporu kultury ve  městě Brně bylo na  OK MMB doručeno celkem 357  žádostí o  dotace, vyhověno bylo více než třem čtvrtinám;

RMB schvaluje  
-  prohlášení hrobu prof.  Bedřicha Macků a  hrobu Elišky Machové za  čestné.  Prof. Bedřich Macků  (1879–1929) byl profesorem fyziky na  české technice v  Brně a  na  Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Vletech 1920–1925 byl starostou města Brna. Jako starosta podporoval v  Brně bytovou výstavbu a  rekonstrukci a  budování elektrického osvětlení v  brněnských předměstích. Pochován byl na  Ústředním hřbitově města Brna.  Eliška Machová  (1858–1926) byla učitelkou a  propagátorkou ženského vzdělávání a  tvůrčí osobností brněnského spolku Vesna. Podílela se na  budování škol, získávání pedagogů a  zřizování internátů. Finance získávala zpravidla dobročinnými dary. Pochována byla na  hřbitově v  Brně-Králově Poli;

-  zahájení zadávacího řízení na  podlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Bytový dům pro seniory Cejl – DPS";

-  výzvy k  podání nabídky na  veřejnou zakázku na  stavební práce „ZŠ a  MŠ Jana Broskvy, Brno-Chrlice – nástavba budovy II. stupně" ve  zjednodušeném podlimitním řízení;

Koordinátor oprav a  uzavírek má za  cíl zlepšit propustnost Brna i  při velkých stavebních akcích

V pondělí 14.  ledna se poprvé sešlo 25  zástupců brněnských akciových společností, odborů Magistrátu města Brna, Jihomoravského kraje a  ŘSD při jednání pod dohledem Koordinátora oprav a  uzavírek. Pracovní skupina začala řešit harmonogram stavebních akcí, které by mohly v  následujících dvou letech ovlivnit dopravu ve  městě.  

Pracovní skupinu Koordinátora oprav a  uzavírek, kterou vede generální ředitel společnosti Brněnské komunikace Luděk Borový, zřídila Rada města Brna už v  prosinci loňského roku. Jejím cílem je předcházet komplikacím v  dopravě, které by mohly do  budoucna způsobovat velké investiční akce.

„Na příkladu strategického projektu Tramvaj Plotní nebo rekonstrukce Zábrdovické ulice vidíme, že  tyto velké liniové stavby silně negativně ovlivňují propustnost celých velkých částí města a  komplikují v  nich dopravu. Samozřejmě není možné tyto investice zastavit. Chceme je ale koordinovat tak, aby jich bylo co nejméně v  souběhu a  dopady tak byly co možná nejmenší,“ vysvětlil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Projekt Tramvaj Plotní bude v  letošním roce  pokračovat, stejně jako rekonstrukce Zábrdovické, která by měla skončit následující zimu. Naplno se rozběhnou i  práce na  výstavbě další části Velkého městského okruhu na  Žabovřeské. Teprve po  dokončení prací na  Zábrdovické by pak měla začít stavba Velkého městského okruhu i  na  Rokytově a  Tomkově náměstí. Kromě těchto zásadních staveb se ale chystají i  další rekonstrukce ulic, mostů a  další drobnější dopravní infrastruktury. I  ty je nutné koordinovat tak, aby v  souběhu neměly pro dopravu v  Brně závažnější následky, než je nutné.

„První schůzka je za  námi a  hned se ukazuje užitečnost skupiny. Každý z  účastníků si odtud nese poznatky o  tom, jaké jsou záměry ostatních investorů pro letošní a  příští rok. Pokud to bude možné, budeme se snažit uspořádat jejich posloupnost tak, aby způsobily co nejmenší komplikace. Víme už, že  minimálně u  některých bude možné je třeba termínově posunout, aby se navzájem nekryly. Další setkání se uskuteční v  polovině února,“ dodal Petr Kratochvíl.

Nový pavilon Úrazové nemocnice: Radní doporučili zahájit změnu územního plánu

Rada města Brna na  svém dnešním zasedání doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit zahájení procesu pořízení změny Územního plánu města Brna v  městské části Brno-střed, a  to zkráceným postupem. Jedná se o  změnu územního plánu v  lokalitě, kde je připravována výstavba nového pavilonu Úrazové nemocnice v  Brně.

„V listopadu loňského roku  Rada města Brna schválila podnět ke  změně územního plánu, a  to v  lokalitě Ponávka. Jde o  místo, kde sídlí Úrazová nemocnice Brno a  kde se plánuje výstavba nového pavilonu. Následně Odbor územního plánování a  rozvoje Magistrátu města Brna připravil podklady pro zahájení pořizování změny územního plánu, což je důležitým krokem směřujícím k  realizaci. Samotná změna by měla být hotová do  jednoho roku,“  přiblížil  první náměstek primátora Petr Hladík.

K návrhu na  pořízení změny byla také zajištěna stanoviska orgánu ochrany přírody a  krajského úřadu, ve  kterých je vyloučen významný vliv na  evropsky významnou lokalitu nebo ptačí oblast a  posuzování z  hlediska vlivů na  životní prostředí.  
Souhrnně to znamená, že  součástí návrhu této změny nebude vyhodnocení vlivů na  životní prostředí.

Nový pavilon vyroste v  areálu nemocnice, a  to na  místě současného parkoviště. Jeho součástí budou nové operační sály, centrální sterilizace, heliport a  také parkoviště. Objekt bude mít 8  podlaží. V  5.  až  7.  podlaží bude lékařům k  dispozici sedm operačních sálů oddělení ARO a  JIP. Pro tato oddělení vznikne také 26  lůžek. V  posledním podlaží bude mít nemocnice umístěnou centrální sterilizaci a  technické zázemí.

„Součástí budovy budou i  čtyři patra parkovacího domu o  kapacitě 160  parkovacích míst, která vyřeší zrušená místa na  pozemním parkovišti. Zvýší se tak počet míst pro auta pacientů a  návštěv,“  doplnil  Petr Hladík.

Předpokládané celkové investiční náklady na  výstavbu nového pavilonu a  na  jeho vybavení jsou necelých 463  milionů  Kč bez  DPH.

Na Cejlu vznikne bytový dům pro seniory. Město hledá zhotovitele

Celková rekonstrukce dvou bytových domů na  Cejlu dá vzniknout novému domovu pro seniory. Na  stavbu za  zhruba 90  mil. Kč dnes radní schválili zadání výběrového řízení. Pokud vše půjde podle plánu, první obyvatelé začnou dům užívat v  roce  2021.

„Nyní se jedná o  dva řadové pavlačové domy, které jsou spojeny společným dvorem. Proto se k  jejich rekonstrukci přistupuje současně a  po  rekonstrukci budou tvořit jeden celek,“ uvedl náměstek pro bytovou oblast Oliver Pospíšil.

Oba objekty mají tvar písmene  L, kratší část je orientovaná do  ulice, delší tvoří pavlačové křídlo. Aktuálně jsou domy čtyřpodlažní, při rekonstrukci se počítá s  nastavením uličních budov o  jedno patro.

„Výsledkem rekonstrukce bude 36  bytových jednotek o  velikosti 1+kk a  2+kk, z  toho bude 6  bytů bezbariérových a  další 3  vybaveny bezbariérovou koupelnou. Ze  strany dvora se přistaví výtahová šachta a  schodiště, vnitroblok bude sloužit jako oddechová zóna,“popsal  Pospíšil.

Předpokládaná hodnota zakázky je 89  mil. Kč bez  DPH. Harmonogram uvádí, že  by stavba mohla začít ještě v  první polovině letošního roku. Už v  roce  2021 by se pak mohli nastěhovat první nájemníci.

Na ZŠ a  MŠ Jana Broskvy vybuduje město nové učebny

Rada města Brna dnes schválila výzvu k  podání nabídek pro stavební úpravy na  ZŠ a  MŠ Jana Broskvy v  městské části Chrlice. Díky nástavbě, určené pro II. stupeň, vzniknou nové odborné učebny, kabinety a  také bezbariérové hygienické zařízení.

„Žáci z  druhého stupně Základní školy Jana Broskvy se mohou těšit na  pět nových odborných učeben – jedna bude určena pro výuku cizích jazyků a  digitálních technologií, další pro cizí jazyky, třetí pro matematiku a  digitální technologie. Ve  čtvrté třídě se budou žáci věnovat přírodovědě a  v  poslední nové třídě fyzice a  chemii. Naším cílem je především zlepšit podmínky pro výuku informatiky a  digitálních technologií, přírodovědných předmětů a  cizích jazyků. Učitelé pak budou moci využít tři nové kabinety a  sklad pro učební pomůcky,“  uvedl  Jaroslav Suchý, radní pro oblast školství a  sportu.

V rámci stavebních prací bude vybudováno i  hygienické zázemí včetně zařízení pro osoby se sníženou schopností pohybu a  orientace. Součástí projektu je také zajištění schodišťové plošiny pro bezbariérové překonání schodiště do  nově zbudovaného podlaží.

Stavební práce začnou dle očekávání v  červnu letošního roku. Lhůta pro jejich dokončení je 263  dní od  předání staveniště. Jejich předpokládaná hodnota činí 17,5 milionu korun bez  DPH. Většinu způsobilých výdajů, přesněji řečeno 90  %, pokryje dotace z  Integrovaného regionálního operačního programu. Přesné kofinancování města a  městské části bude zřejmé po  ukončení všech výběrových řízení, která jsou součástí projektu.

Hodnocení nabídek bude provedeno podle jejich ekonomické výhodnosti, a  to na  základě nejnižší nabídkové ceny.

Město pokračuje v  řešení situace v  lokalitě Ponava

Rada města Brna na  svém dnešním zasedání učinila další krok k  vyřešení dlouholetého majetkoprávního sporu o  vlastnictví nemovitých majetků v  lokalitě Ponava (kolem fotbalového stadionu Za  Lužánkami) s  podnikatelem panem Liborem Procházkou a  jím vlastněnými společnostmi, když v  souladu s  přijatým usnesením Zastupitelstva města Brna ze  dne 11.  12.  2018 vybrala renomovanou advokátní kancelář HRK, specializující se  m.j. na  daný typ majetkoprávních sporů, pro zastupování města před soudy a  jinými orgány a  v  případných jednáních s  protistranou.

„Výběrem právního zastoupení města renomovanou právní kanceláří Havel, Kuchař, Ryšavá pro celý komplex majetkoprávních sporů se společnostmi podnikatele pana Libora Procházky vedení města reaguje na  nepřijatelnou situaci soustavného omezování práv města v  lokalitě kolem fotbalového stadionu Za  Lužánkami. Vybraného zastupujícího advokáta JUDr. Adama Zítka, Ph.D., který se na  problematiku majetkového práva specializuje přes 20  let a  přednáší ji na  vysoké škole, považuji za  jednoho z  předních expertů pro danou oblast práva v  zemi. Hned zítra začneme připravovat právní kroky k  řešení neoprávněného výběru poplatků za  parkování, ke  kterým v  oblasti Ponavy v  posledních týdnech opakovaně dochází,“  říká  náměstek pro oblast majetku města Tomáš Koláčný.

Díky schodišťové plošině se těžce postižená Nikola dostane z bytu na čerstvý vzduch

Moravský Krumlov - Nikola z Moravského Krumlova se díky schodišťové zdvižné plošině v domě konečně  dostane na vzduch.   Nadace ČEZ, uživatelé aplikace EPP – Pomáhej pohybem, Studentský parlament při  Základní škole Ivančická v Moravském Krumlově a další organizace přispěli mladé Nikole s těžkým tělesným  postižením na pořízení a instalaci schodišťové vertikální zdvižné plošiny.  

Venkovní teploty v posledních dnech padají k bodu mrazu a mnohým z nás se na procházku nechce. U Nikoly,  která je následkem úrazu tři roky upoutána na invalidní vozík, je ale situace jiná. „Schody v domě, kde se svou  rodinou bydlí ve čtvrtém podlaží, a kde není výtah, byly dosud nepřekonatelnou překážkou dostat se na čerstvý  vzduch,“ popsal starosta Moravského Krumlova Tomáš Třetina.

Nikola je zcela odkázána na celodenní péči své matky, není schopná chůze ani řeči. Schodišťová vertikální  zdvižná plošina, která byla v průběhu prosince instalovaná do domu, ve kterém rodina Nikoly žije, umožňuje  přepravu zcela imobilní osoby přímo na invalidním vozíku a umožní tak Nikole pohyb mimo dům.

„Možnost projít se s Nikolkou venku na invalidním vozíku je opravdovým povánočním dárkem. Ráda bych  poděkovala jak Nadaci ČEZ, tak také Jihomoravskému kraji, Městu Moravský Krumlov a dalším přispěvatelům,  díky kterým už nemusíme být uvězněni doma,“ řekla při slavnostním předání plošiny maminka Nikoly paní Petra Plachá.

Moravský Krumlov získal dotaci od Nadace ČEZ už pro třetího občana města

Město Moravský Krumlov, který pečuje o své občany a citlivě vnímá situaci hendikepovaných osob, požádalo o  finanční pomoc Nadaci ČEZ v grantovém řízení Podpora regionů. Ta žádosti vyhověla a projekt nasadila do  aplikace EPP – Pomáhej pohybem, kde ho uživatelé brzy tzv. „vybodovali“ při svých různorodých aktivitách (www.pomahejpohybem.cz).

Moravský Krumlov získal od Nadace ČEZ v roce 2017 příspěvek na motomed pro občanku města Hanku  Všetulovou a vloni příspěvek na nákup auta pro přepravu těžce postiženého Pavla Hladkého.   Letos putoval  příspěvek pro Nikolu. „Děkuji všem uživatelům naší mobilní aplikace EPP, kteří při sportovních aktivitách přidělili  potřebné body pro pořízení schodišťové zdvižné plošiny v Moravském Krumlově. Věřím, že tento projekt v  mnohém pozitivně ovlivní život Nikoly i jejích rodičů,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková.

Eva Fruhwirtová