POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R8/027  dne 22.  5.  2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-  poskytnutí neinvestičního příspěvku v  celkové výši 920  760  Kč z  rozpočtu města Brna na  rok  2019 Základní škole Brno, Úvoz 55, na  dofinancování skupinové výuky mimořádně nadaných žáků. Jedná se o  jedinou školu v  Brně, kde skupinová výuka mimořádně nadaných žáků probíhá;

-  návrh na  poskytnutí individuálních dotací na  podporu dětských a  mládežnických aktivit v  roce  2019;

-  návrh na  poskytnutí investiční individuální dotace na  zkvalitnění zařízení a  vybavení pro volný čas v  roce  2019;

-  Městský program prevence kriminality na  rok  2019 a  poskytnutí neinvestičních dotací na  vybrané projekty organizací a  spolků působících ve  městě ve  výši 2  410  000  Kč. Dále pak schválit investiční dotaci ve  výši 90  tisíc  Kč a  uzavření smluv s  vybranými organizacemi. Pro oblast prevence kriminality bylo v  letošním rozpočtu vyčleněno celkem 2,5 milionu  Kč. K  podpoře je navrženo 32  vybraných projektů, které zahrnují mimo jiné prevenci sociálních rizik, práci s  oběťmi či  svědky domácího násilí nebo třeba osvětu mezi seniory. Čtyři z  nich budou podpořeny také státní účelovou dotací;

RMB schvaluje

-  text dopisu Svazu měst a  obcí ČR, v  němž statutární město Brno zásadně nesouhlasí se zpoplatněním mýtných úseků silnic I. třídy na  území statutárního města Brna a  v  nejbližším okolí města. Odbor dopravy Magistrátu města Brna dopis navrhl jako odpověď na  výzvu Ministerstva dopravy ke  konzultaci přípravy návrhu novely vyhlášky č.  470/2012  Sb., o  užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným. Postupuje tak po  prostudování seznamu silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému, a  na  základě „Memoranda o  společném postupu při stanovování výkonového zpoplatnění některých silnic I. třídy“ uzavřeného v  Praze dne 2.  října 2018 mezi Českou republikou – Ministerstvem dopravy, Asociací krajů České republiky a  Svazem měst a  obcí České republiky;

RMB vybírá

-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  stavební práce v  budově kina Scala „Moravské nám. 3  – oprava sociálního zařízení a  zřízení WC pro imobilní“ jako nejvýhodnější nabídku uchazeče PROTECHSTAV,  s.  r.  o., za  nabídkovou cenu 2  505  108,06  Kč vč.  DPH. Předmětem zakázky je oprava stávajícího sociálního zařízení a  dále vybudování nového WC pro imobilní občany, které dosud v  kině Scala chybělo;

RMB zřizuje
-  jako svůj poradní a  iniciativní orgán v  oblasti životního prostředí Poradní sbor Rady města Brna pro životní prostředí s  účinností ke  dni 1.  6.  2019;

-  porotu pro posouzení a  hodnocení soutěžních návrhů v  rámci architektonicko-výtvarné soutěže o  návrh na  ztvárnění vodních prvků na  Dominikánském náměstí ve  složení:

Řádní členové poroty závislí:
- JUDr. Markéta Vaňková,
- Ing.  Marek Fišer,
- Mgr.  Jitka Ivičičová.
Řádní členové poroty nezávislí:
- Mgr.  Rostislav Koryčánek, vedoucí CENS, kurátor, Moravská galerie v  Brně,
- Ing.  arch.  Marek Štěpán, autorizovaný architekt,
- doc.  Mgr.  Tomáš Medek, sochař, docent Fakulty výtvarných umění VUT v  Brně,
- doc.  MgA.  Milan Houser, výtvarník, docent Fakulty výtvarných umění VUT v  Brně;

RMB souhlasí

-  se zařazením Marie Restituty Kafkové do  seznamu osobností odsouhlasených Radou města Brna č.  R7/ 098  konanou dne 24.  ledna 2017 k  výtvarnému ztvárnění.

Projekty Dáme na  vás sbírají podporu do  konce května

Do středy 15.  května měli Brňané již potřetí možnost sami navrhnout, jak by město mělo využít část financí z  městského rozpočtu. Pro letošní ročník bylo na  participativní rozpočet Dáme na  vás schváleno 35  milionů korun. Kdo se o  ně bude na  podzim ucházet ve  finálovém hlasování, teď záleží na  veřejnosti. Vyjadřovat podporu návrhům je možné do  konce května.

Své návrhy projektů Brňané podávali pomocí online formuláře na  webových stránkách www.damenavas.brno.cz do  poloviny května. Přihlásili téměř 150  nápadů na  zlepšení Brna.

„V letošním ročníku Dáme na  vás bylo podáno 148  projektů. V  galerii jich nyní máme 113  a  jejich celková hodnota dosahuje 195  milionů korun. Osm projektů, které byly podány v  termínu, jsme vrátili na  úpravu a  čekáme na  reakci jejich navrhovatelů. Dvacet dva projektů bylo označeno za  nevhodné, neboť nesplňovaly zásady participativního rozpočtu. Čtyři projekty byly uzavřeny nebo staženy samotnými navrhovateli a  u  dvou projektů nebyl dokončen celý proces podání,“  doplnil  náměstek primátorky pro participaci obyvatel Tomáš Koláčný.

Pouze projekty, které získají dostatečnou podporu 300  „líbí se mi” nebo 30  podpisů na  podpisovém archu, postoupí do  další fáze a  budou posuzovány z  hlediska své realizovatelnosti.

„Podporu ve  formě „líbí se mi“ je možné udělit neomezenému počtu projektů. Následovat bude posuzování proveditelnosti, při kterém se k  projektům vyjadřují dotčené magistrátní odbory a  také příslušné městské části. Finálové hlasování se uskuteční v  listopadu,“upřesnil  vedoucí Kanceláře participace Magistrátu města Brna Marco Banti.

Pro nejčerstvější informace sledujte Facebook Dáme na  vás. Projekty najdete na webové stránce www.damenavas.brno.cz.

Město podpoří závody v  králičím hopu i  talentované žáky

Poskytnutí dotací ve  výši 56  tisíc a  45  tisíc korun Českému svazu chovatelů a  67  tisíc korun na  projekt Česká hlava schválila rada města na  dnešním jednání. Přidělení financí bude ještě potvrzovat zastupitelstvo. Peníze budou sloužit na  podporu volnočasových aktivit dětí a  mládeže nebo na  pořízení speciálních drah pro závody v  králičím hopu.

Dotaci ve  výši 56  tisíc korun doporučuje rada schválit Krajskému sdružení Jihomoravského kraje Českého svazu chovatelů. Z  poskytnutých financí budou pořízeny dráhy pro závody v  králičím hopu. Svaz chovatelů za  ně nakoupí materiál a  doplní vybavení.

Odbor školství, mládeže a  tělovýchovy Magistrátu města Brna rozhodoval také o  přidělení neinvestičních dotací spolkům v  oblasti využití volného času dětí a  mládeže. Na  základě bodového hodnocení podle kritérií, jako je význam žadatele či  uvedené aktivity, členská základna, kvalita a  přiměřenost finanční rozvahy nebo potřebnost a  důležitost projektu, byly k  udělení dotace doporučeny dva projekty. Dohromady získají podporu ve  výši 112  tisíc korun. Peníze si rozdělí Český svaz chovatelů, který využije 45  tisíc pro projekt Rabbit Jumping Moravia 2019, a  projekt Česká hlava, jenž díky dotaci 67  tisíc korun uspořádá akci České hlavičky 2019.

„Králičí hop je aktivita, která se dostává do  popředí zájmu zejména u  mladých chovatelů. Ti se zvířaty pravidelně trénují běh přes nejrůznější překážky a  účastní se řady tuzemských i  mezinárodních soutěží. Další podpořený projekt České hlavičky má za  cíl oceňovat talentované žáky především v  technických a  přírodovědných oborech a  zvýšit zájem mladých lidí o  studium těchto oborů na  středních a  vysokých školách,“  přiblížil  radní pro školství a  sport Jaroslav Suchý.

Odborníci a  politici se poradí, jak v  Brně vytvářet příznivé životní prostředí

Dnes byl zřízen Poradní sbor Rady města Brna pro životní prostředí, který sdružuje odborníky v  dané oblasti. Ti budou radě navrhovat přijetí dalších opatření ke  zvyšování úrovně ochrany životního prostředí ve  městě a  poskytovat potřebné odborné zázemí a  konzultace.

Město Brno soustavně usiluje o  udržení a  zlepšování úrovně životního prostředí ve  městě. Aby mohla být jeho ochrana i  nadále prohlubována, radní dnes zřídili Poradní sbor RMB pro životní prostředí. Jeho úkolem bude dávat podněty ke  koncepčnímu řešení závažných problémů v  oblasti životního prostředí, připravovat podklady, stanoviska a  návrhy, spolupracovat na  vznikajících koncepčních materiálech a  metodikách a  navrhovat úpravy u  stávajících apod.

„Čistý vzduch i  voda, více zeleně a  efektivní třídění a  recyklace odpadů jsou jedním z  hlavních cílů pro Brno současné i  budoucí. Poradní sbor pomůže zajistit soulad záměrů města s  nejnovějšími poznatky z  oblasti životního prostředí z  akademické půdy i  neziskové a  podnikatelské sféry. Bude také řešit provázanost jednotlivých aktivit v  této oblasti mezi odbory magistrátu, městskými organizacemi, společnostmi a  městskými částmi,“  uvedl  první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Jmenovaní členové

-  Mgr. Petr Hladík, 1.  náměstek primátorky města Brna
-  Ing. Martin Vaněček, vedoucí OŽP MMB
-  JUDr. Marta Kolková, vedoucí OVLHZ MMB
-  Mgr. Jáchym Brzezina, vedoucí oddělení kvality ovzduší ČHMÚ
-  Alice Kulhánková, Dejchej Brno
-  Ing. Vilém Jurek, Rezekvítek, z. s.
-  Ing. Roman Zajíček, AOPK, Regionální pracoviště Jižní Morava
-  Mgr. Jan Sychra, Ph.D., Česká společnost ornitologická
-  Doc. Mgr.  Tomáš Bartonička, Ph.D., ředitel České společnosti pro ochranu netopýrů, docent Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity
-  Ing. Jiří Rozsypálek, Ústav ochrany lesů a  myslivosti LDF MENDELU
-  Ing. Petr Selník, AdMaS, Fakulta stavební VUT v  Brně
-  Ing. Bc.  Barbora Jůzová, specialista v  oboru odpadového hospodářství
-  Ing. Soňa Jonášová, zakladatelka a  ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky
-  Ing. Dr.  Antonín Tůma, Povodí Moravy, s. p., ředitel pro správu povodí
-  Ing. Petr Šindler, Brněnské vodárny a  kanalizace,  a.  s., ředitel technické sekce
-  Ing. Jiří Neshyba, Lesy města Brna,  a.  s., ředitel společnosti
-  Ing. Dalibor Šafařík, Lesy České republiky, s. p., ředitel krajského ředitelství LČR
-  Doc. Ing.  Martin Klimánek, Ph.D., prorektor Mendelovy univerzity v  Brně, Ústav hospodářské úpravy lesů a  aplikované geoinformatiky LDF MENDELU
-  Mgr. Eva Kryštofová, Česká geologická služba, p. o., problematika artéské vody.

V Husovicích ztvární sochu Marie Restituty

Nové sochy se dočkají obyvatelé Husovic. Rada města Brna dnes souhlasila se zařazením Marie Restituty Kafkové do  seznamu osobností k  výtvarnému ztvárnění v  rámci projektu Sochy pro Brno. Doplní tak sedmičku již dříve schválených.

V lednu roku  2017 souhlasili brněnští radní s  pokračováním projektu Sochy pro Brno, díky kterému vznikla například socha Jana Skácela na  Špilberku nebo dílo věnované T. A. Edisonovi na Malinovského náměstí. Už nyní je naplánováno dalších sedm soch k  realizaci, nově k  nim přibylo umělecké ztvárnění Marie Restituty.

„Zařadit do  projektu Sochy pro Brno i  Marii Restitutu Kafkovou navrhli Radě města Brna radní z  městské části Brno-sever, kteří tento návrh jednomyslně schválili. Jsem moc rád, že ve městě vznikne nová socha, navíc ženská. Asi nikoho nepřekvapí, že  bude umístěna v  parku Marie Restituty v  Husovicích,“ vysvětlil druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Schválena jsou následující sochařská ztvárnění:

-  Adolf Loos – Janáčkovo náměstí, realizace 2019–2020
-  Martin Středa – Beethovenova ulice, realizace 2019–2020
-  Bl. Marie Restituta Kafková – park Marie Restituty, realizace 2020–2022
-  Eliška Rejčka – Mendlovo náměstí, realizace 2021–2023
-  Kurt Friedrich Gödel – Pekařská ulice, realizace 2023–2024
-  Jan Gajdoš – park na  Slovanském náměstí, realizace 2025–2027
-  Friedrich Wannieck – areál Vaňkovka, realizace 2028–2030
-  Bohuslav Fuchs – nároží České a  Veselé ulice, realizace po  rekonstrukci ulice České

„Blahoslavená Marie Restituta Kafková si trvalou připomínku v  podobě sochy rozhodně zaslouží. Její odvaha vzepřít se zlu a  láska k  člověku, která ji přivedla k  péči o  nemocné, je inspirací nejen pro nás, ale i  budoucí generace. A  jsem velmi rád, že  to není jen názor nás, politiků, ale i  občanů. Během loňského festivalu Meeting Brno mohli Brňané hlasovat o  ženě, kterou by ve  městě měla připomínat socha – a  Marie Restituta vyhrála,“  uvedl  první náměstek primátorky Petr Hladík.

S iniciativou na  vznik sochy Marie Restituty přišla v  loňském roce  místostarostka městské části Brno-sever a  kunsthistorička Miriam Kolářová. Stalo se tak v  rámci projektu I  žárovka má svou sochu, který iniciovaly umělkyně Kateřina Tučková a  Sylva Ficová, které jej nadále rozvíjí. K  projektu zpravodajský server Idnes.cz uspořádal anketu, v  níž socha Marie Restituty zvítězila. Více informací o  sochařském ztvárnění zazní v  rámci letošního festivalu Meeting Brno na  ekumenickém setkání 6.  června od  18  do  19.45 hodin v  Divadle Husa na  provázku s  názvem Rok  smíření 2020–2021: Přichází čas společných kroků.

Marie Restituta Kafková

Blahoslavená Marie Restituta Kafková (rozená Helena Kafková) se narodila 1.  května 1894 v  Husovicích. V  roce  1896 se celá její rodina přestěhovala do  Vídně, kde Helena posléze vstoupila do  kongregace Sester františkánek křesťanské lásky (Sorores Franciscanae a  Caritate Christiana, lidově hartmannky) a  přijala řeholní jméno Marie Restituta. Byla zdravotní sestrou, působila nejprve na  operačním sále řádové nemocnice v  Mödlingu a  posléze v  řádové nemocnici ve  Vídni jako vrchní sestra. Po  připojení Rakouska k  nacistickému Německu se Marie Restituta několikrát dostala do  střetu s  nacistickými orgány. 18.  února 1942 byla přímo na  operačním sále zatčena a  obviněna z  šíření protinacistických materiálů. Dne 30.  března 1943 byla popravena. Za  blahořečenou byla prohlášena 21.  června 1998.

20. ročník Brněnských dnů bez úrazů začíná

V rámci projektu Brno – Zdravé město se od  23.  května do  22.  června 2019 uskuteční již 20.  ročník Brněnských dnů bez úrazů. Pro veřejnost je připraveno 18  akcí zaměřených na  bezpečnost v  dopravě, prevenci tonutí s  ukázkami vodní záchrany, nácvik první pomoci, sebeobranu, prevenci úrazů při sportu či  hrách a  další témata.

V pátek 24.  května se v  Mateřském centru Sedmikráska v  Novém Lískovci bude konat „Kurz první pomoci pro rodiče“, který vyvrací omyly a  mýty o  poskytování první pomoci a  který ukáže, jak postupovat v  případě urgentních situací.

„Naučit rodiče správně poskytnout pomoc dítěti v  případě nenadálých situací je rovněž cílem seminářů, které v  rámci projektu Brno – Zdravé město pravidelně pořádáme přímo v  mateřských centrech. O  tyto semináře je velký zájem. Proto jsme se rozhodli tuto aktivitu nově rozšířit i  na  pedagogy ve  školkách a  zaměstnance magistrátu. Celkem se od  jara do  podzimu uskuteční 40  seminářů, z  toho 16  v  mateřských centrech, 15  pro zaměstnance magistrátu a  9  pro pedagogy mateřských škol,“  uvedl  1. náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

A jaké další akce jsou pro Brňany v  rámci kampaně připraveny? V  sobotu 25.  května a  1.  června se na  dopravním hřišti na  Riviéře uskuteční preventivní akce s  názvem „Na koloběžce bezpečně a  podle pravidel“ určená všem, kteří rádi využívají tento stále oblíbenější dopravní prostředek. Strážníci městské policie zájemce seznámí s  povinnou výbavou a  radami ohledně pohybu na  koloběžce na  pozemních komunikacích. Součástí akce je i  závod na  koloběžkách určený rodinám s  dětmi i  jednotlivcům.

Atraktivní program je připraven na  sobotu 15.  června na  akci „Dětský den v  Technickém muzeu v  Brně“ na  téma Aby první pomoc nebyla poslední. Děti si na  zábavně-naučných stanovištích vyzkouší, jak se vyráběly léky, budou ošetřovat nemocné plyšáky, poznávat bylinky a  plnit řadu dalších úkolů. Na  akci budou přítomni hasiči i  záchranáři, kteří nejen děti seznámí se zásadami poskytování první pomoci a  ukážou různé modely vozů záchranářské techniky.

„Znáte práci vodních záchranářů?“ nese název akce na  Brněnské přehradě, která je zaměřena na  seznámení veřejnosti s  činností Vodní záchranné služby Brno-město. Děti i  dospělí se zde dozvědí důležité informace o  bezpečnostních zásadách chování u  vody, které budou spojeny s  ukázkami záchrany tonoucího a  poskytování první pomoci. Akce se uskuteční v  sobotu 22.  června na  Kozí horce.

Na základě pozitivního ohlasu z  předchozích let opět zavítá do  Brna „Preventivní vlak“ Českých drah, jenž poutavou formou seznamuje žáky základních a  studenty středních škol s  riziky úrazů, které je mohou potkat na  železnici.

Podrobný program je k  dispozici na  webových stránkách projektu Brno – Zdravé město www.zdravemesto.brno.cz v  sekci Akce a  kampaně.

Instalace na  Pohořelci ukáže, jak se může město rozvíjet

Festival, který se na  Pohořelci uskuteční od  25.  května do  16.  června, se zaměří na  budoucnost Brna a  Brňanů. Třítýdenní akce ve  svém programu představí, jak mohou vypadat brněnská náměstí a  parky, kde se budou ve  městě stavět byty, kam si vyrazit za  sportem a  další.

Cílem festivalu, který se uskuteční na  prostranství vedle obchodního domu Centrum, je zabydlet nevyužitý prostor a  zároveň tím ukázat principy vize rozvoje města #brno2050 v  praxi. Lidé se tu budou moci seznámit s  hodnotami, na  kterých Brno staví své budoucí cíle, i  s  praktickými ukázkami oživení veřejného prostoru, adaptačními opatřeními na  klimatické změny nebo s  využitím obnovitelných zdrojů.

Budoucnost města představí veřejnosti výstava, přednášky, workshopy i  tematické procházky.

„Strategii #brno2050 vytvořilo město ve  spolupráci s  řadou institucí i  samotných Brňanů. Rádi bychom takto ukázali, že  přispět k  naplnění našich cílů můžeme všichni. Chtěli bychom Brňanům ukázat, že  kromě toho, jak se Brno mění díky projektům města a  řady dalších partnerů, kteří společně tvoří městský ekosystém – od  univerzit a  výzkumných center přes podnikatele až  po  neziskový sektor – mají zároveň i  obyvatelé města sami možnost mnoho věcí měnit svým chováním a  aktivitami. Třeba i  za  podpory města,“ vysvětlil náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný. V  praxi už takto funguje například participativní rozpočet nebo dotační tituly na  oživení nábřeží a  vnitrobloků.

Pro uspořádání akce bylo zdánlivě paradoxně vybráno jedno z  dosud nejzanedbanějších prostranství v  centru města. To se i  díky zásahu architektů na  tři týdny promění v  živé atraktivní místo. Architekti z  nevyužitého veřejného prostoru vytvoří dočasně nový bod na  mapě Brna, který nabídne během dne zajímavý program a  v  noci do  tohoto místa přinese aktivní život.

„Pro návštěvníky je připravena instalace, která umožňuje pomocí názorné nafukovací konstrukce vidět objem odpovídající jedné tuně CO2.   To pak pomáhá návštěvníkům si okamžitě uvědomit problematiku spojenou s  klimatickou změnou. Navíc je ‚nafukovadlo‘, které zde bude tvořit dominantní prvek, celé vyrobené a  dodané místní firmou. To stejné se týká i  venkovního mobiliáře, který je též produktem moravských a  českých výrobců,“ popsali instalaci její navrhovatelé architekti Viktor Odstrčilík z  KOGAA Studio a  Vojtěch Lekeš z  NEXT Institute.

Dějištěm programu nebude jen Pohořelec. „V plánu máme několik tematických procházek a  exkurzí, abychom zájemcům přiblížili problematiku rozvoje a  fungování města přímo na  místě. Vydáme se třeba do  spalovny, která přetváří odpad na  energii pro vytápění domů, do  čistírny odpadních vod, která pomáhá udržet čisté řeky, či  do  Otevřené zahrady, kde uvidíte, jak funguje pasivní dům. V  ulicích si ukážeme, jak působí vizuální smog,“ shrnuje Tomáš Koláčný.

Zahajovací večer festivalu „Kam kráčíš, Brno?“ se uskuteční v  pondělí 27.  5.  od  20:00 na  Pohořelci. Program nabídne projekce, kvíz o  Brně i  živou hudbu v  ulicích města. 

Kompletní program včetně informací o  akci najdete na webu https://brno2050.cz/kamkracisbrno-2019/.