POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 NOVINKA naše noviny str. 2

Tisková zpráva ze  schůze RMB č.  R8/041  konané dne 11.  9.  2019

RMB bere na  vědomí

- výsledek výběrového řízení na  obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Centrum sociálních služeb  a  jmenuje  do  funkce Ing.  Miroslava Foltýna s  účinností od  16.  9.  2019;

RMB souhlasí

- se zpracováním investičního záměru na  akci „Park Lužánky – cukrárna“. Předmětem je přestavba stávajícího objektu poblíž ulice Pionýrská (který kdysi sloužil podobnému účelu) a  výstavba nového přiléhajícího altánu. Díky tomu vznikne prostor pro sezonní kulturní akce i  zázemí pro návštěvníky parku v  podobě drobného občerstvení. Provozoval by ho správce parku – městská společnost Veřejná zeleň města Brna. Realizace se předpokládá v  roce  2020;

- se záměrem nabytí nemovitých a  movitých věcí v  k. ú. Brněnské Ivanovice z  vlastnictví Tréninkového centra mládeže 1.  FC Brno,  s.  r.  o., do  vlastnictví statutárního města Brna;

RMB vyhlašuje

- výběrové řízení na  obsazení funkce ředitele/ky příspěvkové organizace Nemocnice Milosrdných bratří;

RMB vybírá

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  službu na  návrh a  realizaci náhrobku prof.  RNDr. Emila Palečka, DrSc., na  čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna nabídku akad. architekta Miroslava Vochty. Prof.  Paleček (3.  10.  1930 – 30.  10.  2018) byl významným biochemikem, který stál u  zrodu nové vědecké disciplíny – elektrochemie nukleových kyselin. Velmi důležitá byla jeho spolupráce s  centrem RECAMO Masarykova onkologického ústavu. Na  jejím základě nalezl postup, jak zkoumat interakci jednoho konkrétního proteinu s  DNA. Tento protein rozpozná, když je DNA v buňce poškozená, což by mohl být zárodek rakoviny, a  dokáže i  nastartovat „léčebný“ proces. Objev tak může přispět jak k  diagnostice, tak k  léčbě rakoviny. Právě s  motivem struktury DNA pracuje vítězný návrh. Autor jej podle smlouvy vyhotoví ještě letos, město za  náhrobek zaplatí 135  tisíc  Kč;

- pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  službu na  návrh a  realizaci náhrobku prof.  Ing.  arch.  Ivana Rullera na  čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna nabídku prof.  ak. sochaře Tomáše Rullera. Prof.  Ruller (17.  11.  1926 – 25.  3.  2018) byl pedagogem a  významným reprezentantem funkcionalistického proudu moderní architektury. Po  sametové revoluci byl prvním demokraticky zvoleným děkanem Fakulty architektury VUT v  Brně. Za  svoji tvorbu získal řadu ocenění včetně Ceny města Brna za  celoživotní architektonické dílo v  oblasti architektura a  urbanismus (1994) nebo medaile prezidenta republiky Za  zásluhy 2.  stupně v  oblasti umění. Vítězný návrh, jehož autorem je Rullerův syn, odmítá tradiční figurální řešení a  volí čisté architektonické tvarosloví založené na  geometrických prvcích odkazujících k  historické tradici a  blízkých zednářským prvkům jako klíčovému zájmu prof.  Rullera. Náhrobek bude podle smlouvy městu předán v  listopadu letošního roku, jeho cena je 461  tisíc  Kč;

- pro podlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova" nabídku společnosti Tocháček, spol. s  r.  o.;

Voda a  civilizace – úspěšná výstava unikátních fotografií a  informací z  výzkumů na  aktuální téma od  září v  Brně

Výstava Voda a  civilizace, kterou si na  pražské Kampě prohlédly stovky tisíc lidí, zamíří na  podzim na  Moravu. Expozice ukáže v  Brně na  Moravském náměstí na  dvaadvaceti velkoformátových panelech klíčový význam životodárné tekutiny, její minulost, přítomnost a  budoucnost na  Zemi. Diváci si prohlédnou texty od  řady světově uznávaných vědců i  fotografie pocházející od  Austrálie přes Evropu a  Afriku až  po  Grónsko a  Ameriku. Výstavu zhlédnou návštěvníci v  Brně od  19.  září do  20.  října 2019. Generálním partnerem putovní výstavy je společnost ČEZ, partnery výstavy jsou také Ministerstvo životního prostředí a  statutární město Brno. Organizátorem a  producentem je společnost Medialogue.

„Voda byla, je i  bude jedním z  hlavních faktorů ovlivňujících každodenní kvalitu našeho života, každého člověka i  lidské dějiny. Voda je zdánlivě nekonečná a  věčná. Nemusí tak tomu být ale navždy. Naším základním cílem je lidi vytrhnout z  letargie a  zajetých stereotypů chování. Chceme je přesvědčit, že  osud světa záleží na  chování a  myšlení každého z  nás. Výstava je svým konceptem naprosto unikátní a  podílela se na  ní řada světově uznávaných vědců a  institucí z  domova i  zahraničí včetně Scrippsova ústavu pro výzkum oceánů,“  říká  kurátor a  spoluautor výstavy, prof.  Mgr.  Miroslav Bárta, Dr., archeolog a  egyptolog z  Univerzity Karlovy v  Praze.

Cílem výstavy je oslovit širokou veřejnost a  ukázat klíčový význam vody pro existenci člověka od  pravěku po  dnešek, včetně přehledu současné situace a  možných budoucích scénářů vývoje.

„Před Českou republikou neleží naléhavější a  důležitější úkol než příprava a  adaptace na  dopady změny klimatu, především na  dlouhotrvající sucho, ale i  přívalové deště a  náhlé záplavy. To nezvládneme bez zdravé a  pestré krajiny, o  kterou musíme pečovat tak, abychom v  ní dokázali co nejvíce vody zadržet. Voda je prostě opravdovým základem života,“  říká  Richard Brabec, ministr životního prostředí.

Výstavu podpořilo také statutární město Brno.  „Čím dál znatelněji pociťujeme na  vlastní kůži klimatické změny, které provází sucho a  výkyvy počasí. I  z  tohoto důvodu je nutné, abychom se chovali hospodárně a  uvědomili si, že  musíme nakládat s  vodou s  rozmyslem. V  letošním roce  jsme proto spustili dva nové dotační programy Zeleň střechám a  Nachytej dešťovku, které mají pomoci zlepšit klima ve  městě. To je příklad opatření, kterými město reaguje na  nastalou situaci. Dalším prvkem je i  edukativní činnost. Mám radost, že  se na  Moravském náměstí uskuteční výstava Voda a  civilizace. Díky ní si budou moci Brňané prohlédnout krásné fotografie a  zároveň si uvědomit význam, který má voda pro naši společnost,“  uvedla  Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Fotografie, které budou na  velkoformátových, v  noci nasvícených panelech k  vidění, pocházejí z  mnoha institucí a  od  řady autorů. Snímky zachycují například prameny Amazonky, výzkum chování velryb a  delfínů i  záběry vody v  různých skupenstvích nebo ničivou povodeň v  Praze v  roce  2002.

Hlavním partnerem putovní výstavy Voda a  civilizace je společnost ČEZ.  „České země patří v  historii využívání vody pro výrobu elektřiny mezi průkopníky a  technologické lídry, ostatně Kaplanovy turbíny dnes najdete ve  vodních elektrárnách po  celém světě. Voda je cenným zdrojem ekologické elektřiny a  významně přispívá k  hladkému chodu celé energetické soustavy. Ať už se jedná o  velká vodní díla nebo maličké elektrárny na  menších tocích. Plně si uvědomujeme, že  se voda stává stále vzácnější, a  proto hledáme možnosti její úspory všude, kde to jde. Spotřeba pitné vody v  elektrárnách ČEZ loni klesla o  výrazných 11  procent. Srovnání s  rokem  2001 ukazuje dokonce dramatické 65% snížení odběru,“  říká  Daniel Beneš, předseda představenstva a  generální ředitel ČEZ,  a.  s.“

„Tématem vody se zabývám již několik let a  jsem ráda, že  k  realizaci expozice dochází právě teď. Máme za  sebou suché léto i  zimu a  téma nedostatku vody, a  především nehospodárného zacházení s  vodou je na  pováženou. Mnozí z  nás mají patrně pocit, že  když otočí kohoutkem, tak voda z  něj poteče navždy. A  tato výstava nás má z  tohoto omylu vyvést,“  říká  Olga Menzelová, producentka výstavy. Výstava je přístupná zdarma.

Vernisáž výstavy v  Brně se uskuteční na  Moravském náměstí v  prostorách parku u  kašny 19.  září od  17.  hodin.

Brno koupí sportovní areál v  Brněnských Ivanovicích a  poskytne ho všem klubům

Brněnští radní dnes souhlasili s  nabytím fotbalového tréninkového centra v  Brněnských Ivanovicích. Za  pozemky město Brno zaplatí 45,5 milionu korun, zařízení sportovního areálu získá zdarma. Ke  své činnosti jej budou moci využívat všechny brněnské fotbalové kluby.

Vlastníkem sportovního areálu je Tréninkové centrum mládeže 1.  FC Brno,  s.  r.  o., které jej městu nabídlo ke  koupi. Cena 45  500  000  Kč vyplývá ze  znaleckého posudku. Nemovitosti jsou situovány v  západní části MČ Brno-Tuřany při ulici Sladovnické. Sportovní areál tvoří 2  fotbalová hřiště (hlavní a  tréninkové), víceúčelové hřiště, víceúčelová stavba šaten, ubytování a  kanceláří a  také parkoviště. V  zimě je na  ploše víceúčelového hřiště umístěna nafukovací hala. Součástí převodu jsou rovněž movité věci nacházející se ve  sportovním areálu (nábytek, vybavení posilovny, vybavení hřiště atd.), jejichž převod se uskuteční formou daru.

Vzhledem k  celkovému opotřebení povrchu obou hřišť je nezbytné investovat do  oprav, což zajistí prodloužení certifikátu, který již vypršel a  který je nezbytný pro sehrání mistrovských utkání v  soutěžích Fotbalové asociace ČR (FAČR). Je potřeba zvážit, zda oprava bude pouze lokální (poškozená místa) s  cenou do  3  milionů korun, nebo celohřišťová (kompletní výměna povrchů) za  odhadem 10  milionů.

Areál je v  současné době využíván jako tréninkové plochy zejména pro mládežnické celky Zbrojovky Brno. V  zimním přípravném období je pak k  dispozici také ostatním brněnským i  mimobrněnským fotbalovým klubům až  do  pozdních večerních hodin i  o  víkendech. Sportovní centrum úzce navazuje na  ZŠ Měšťanská, kde má klub zřízeny sportovní třídy a  kde jsou také třídy Regionální fotbalové akademie Jihomoravského kraje. Sportoviště je v  docházkové vzdálenosti od  školy a  tvoří nezbytnou složku pro přípravu talentované mládeže.

„Pokud by bylo znemožněno využití tohoto tréninkového centra, mělo by to zásadní a  velmi negativní vliv na  další fungování klubové akademie Zbrojovky Brno i  Regionální fotbalové akademie, jejichž trenérské zabezpečení je z  velké části (a  u  RFA zcela) hrazeno z  příspěvků FAČR. Bez sportovního střediska by bylo téměř jisté, že  by FAČR podporu zmíněných akademií zrušila. Všichni talentovaní fotbalisté by poté zákonitě přešli do  klubů a  ty by pak tyto věkové kategorie musely financovat ze  svých prostředků, což by významně zatížilo jejich rozpočet. Jsem velice rád, že  k  tomu díky rozhodnutí rady nedojde,“  uvedl  radní pro oblast školství a  sportu Jaroslav Suchý.

Na zastávkách MHD přibudou chybějící přístřešky

Městská hromadná doprava v  Brně obsluhuje 1  450  zastávek, na  573  z  nich mohou cestující využít instalované přístřešky. Toto číslo by se mělo v  příštích měsících navyšovat.

Na území města Brna stojí 1  450  zastávkových označníků pro nástup do  vozidel a  výstup. Pouze na  573  místech jsou instalovány přístřešky, které mohou cestující využít pro posezení nebo ukrytí před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Město dalo Dopravnímu podniku města Brna pokyn k  prověření možnosti umístění přístřešků na  další zastávky, kde v  současnosti chybí.

„Nechali jsme zpracovat projekt, který vytipovává prvních osm míst, kde by ještě v  letošním roce  mohly být přístřešky pro cestující instalovány. Jedná se například o  zastávky Ústřední hřbitov, Nové sady nebo Anthropos,“  uvedl  radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Mezi kroky, které se v  rámci projektu musí řešit, je například posouzení majetkové příslušnosti ploch, na  kterých by nové přístřešky měly vyrůst. Zároveň je nutné vyhodnotit, jaký typ přístřešku pro kterou lokalitu zvolit – od  standardních prosklených až  po  přístřešky typu SMART, které cestující znají například z  Moravského náměstí.

„Uvědomujeme si, že  úroveň cestování je dána nejen kvalitou služeb a  vozů dopravce, ale i  kvalitou navazující infrastruktury, kterou prostor pro cestující rozhodně je,“  dodal  Kratochvíl.

V rámci pilotního projektu by měly být do  konce roku  přístřešky instalovány na  tyto zastávky MHD: Ústřední hřbitov (pro tramvaj i  autobus v  obou směrech), Velodrom (oba směry), Nové sady (oba směry), Anthropos (oba směry), Krematorium (autobus ve  směru z  centra), Výstaviště – hlavní vstup (směr do  centra), Kuldova (směr do  centra) a  Moravské náměstí (tramvaje 1, 6  – oba směry).

Pilotní projekt bude hradit Dopravní podnik města Brna, případné další pokračování bude diskutováno.

Do centra Brna se vrátí lidský řetěz. Studenti, neziskový sektor a další pořadatelé za podpory města připomenou sametovou revoluci

„Mánička, -y, ž.: Označení mladého muže, který nosil delší vlasy. Často také poslouchal rockovou nebo undergroundovou hudbu. Tehdejší režim máničky stavěl na  úroveň příživníků a  pořádal proti nim zátahy na  vybraných akcích.“  Nejen slovníček pozapomenutých výrazů, ale i  fotografie z  brněnského archivu, a  především pozvánky na  vzpomínkové a  kulturní akce, které připravili k  výročí událostí 17.  listopadu 1989 různí brněnští pořadatelé, to vše nabízí webové stránky 30let.brno.cz. Ty byly dnes spuštěny jako součást kampaně Slavíme 30  let svobody.

„Rozhodli jsme se jít především cestou finanční a  propagační pomoci aktivitám studentů, neziskových organizací a  dalších organizátorů. Třicáté výročí událostí, které odstartovaly velké změny v  naší zemi a  v  našich životech, díky tomu bude už od  září postupně připomínáno v  pestré škále pohledů a  může oslovit jak pamětníky, tak generace, které se narodily a  vyrůstaly později,“  představila roli města jeho  primátorka Markéta Vaňková  a  upozornila, že  vyvrcholení vzpomínkových akcí se chystá hned na  dva termíny:  „17. listopad je významným datem pro celou zemi, 20.  listopad je okamžikem, kdy se začaly přepisovat dějiny v  Brně.“

Kristýna Černá, uvolněná zastupitelka pro oblast marketingu a  cestovního ruchu, připomíná další rovinu připravovaného dění:  „Oceňujeme snahu organizátorů o  interaktivní a  edukativní pojetí akcí a  rádi jsme se k  němu připojili. Na  webu tak zveřejňujeme výzvu všem, kteří se na  archivních snímcích z  listopadu 1989 poznají, ať se nebojí sdílet své vzpomínky. Stejně tak uvítáme, pokud nám lidé zašlou fotografie z  té doby, rádi je do  galerie přidáme.“  Kristýna Černá také upozorňuje na  další symboly této éry:  „Mladším generacím jistě přijde vhod na  webových stránkách publikovaný slovníček dnes již mnohdy pozapomenutých výrazů jako například bony, spartakiáda nebo znárodnění. Na  rozdíl od  loňských ‚megaoslav‘ 100.  výročí republiky ještě v  režii minulého vedení města jsme zvolili úspornější, ale současně myslím i  důstojnou formu oslav.“

V rámci kampaně Slavíme 30  let svobody město Brno také zajistí propagaci na  svém webu, sociálních sítích a  v  Brněnském metropolitanu, dále prostřednictvím reklamy ve  vozidlech dopravního podniku, velkoplošné reklamy (CLV), inzerce v  denním tisku a  spotů v  rádiích.

U Anthroposu vyrostla nová tančírna. Altánek odhlasovali lidé v  participativním rozpočtu

Ve čtvrtek 12.  října bude slavnostně přestřižena páska jednoho z  vítězných projektů prvního ročníku Dáme na  vás „Altánek – tančírna v  parku“.   Oficiálně se tak otevře taneční parket, který je již od  začátku léta využíván a  od  konce srpna je na  toto místo připojena elektřina.

Navrhovatelka projektu Zuzana Rabčanová přišla s  nápadem na  vybudování veřejně dostupného místa v  krásném prostředí parku, a  to altánku, který by byl vhodným prostorem pro tanečníky, ale i  umělce a  účastníky kulturních, společenských a  sportovních aktivit.  „Během teplých dní se nedá dlouho tančit v  uzavřených prostorách bez klimatizace. Tanec venku tak přináší vánek a  úlevu. Nemluvě o  nepopsatelně příjemné atmosféře letních večerů,“  vysvětlila  navrhovatelka Zuzana Rabčanová.

„Jsem velmi rád, že  realizací projektu ‚Altánek – tančírna v  parku‘ získá město Brno příjemné prostředí, kde lidé mohou trávit volný čas, poznávat nové přátele a  rozvíjet své záliby. Věřím, že  se místo stane oblíbeným cílem procházek a  uvidíme zde mnoho Brňanů tančit polku, tango, waltz či  jiné taneční styly,“  říká  druhý náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Altánek nabízí prostor pro kulturně-vzdělávací události jako divadelní představení, koncerty, literární večery či  diskuze, pro sport, svatby a  podobně. Parket altánu má tvar elipsy o  rozměru 51  metrů čtverečních a  je tvořen akátovými prkny. Zastřešen je bílou nepromokavou plachtou o  velikosti 76  metrů čtverečních, která umožňuje celoroční provoz.

„Nejen tančírny, ale i  různé další aktivity, které se konají venku, jsou v  poslední době velmi oblíbené. Dovedu si představit děti ze  škol a  školek, které si v  altánku secvičí divadelní představení pro rodiče nebo si po  návštěvě Anthroposu udělají hodinu dějepisu právě tam. Napadají mě i  příjemné chvíle s  cimbálem nebo klasickou hudbou, altánek může sloužit opravdu všem. Paní navrhovatelka měla výborný nápad, ve  středu města je takových míst nedostatek,“  chválí projekt  starosta městské části Brno-střed Vojtěch Mencl.

Altán je volně přístupný široké veřejnosti zdarma, pokud se v  něm však koná jakákoliv organizovaná veřejná akce, je potřeba ji nahlásit Odboru životního prostředí městské části Brno-střed prostřednictvím formuláře, prostor před akcí převzít a  poté jej v  pořádku vrátit. Formulář je dostupný na  www.brno-stred.cz. U  altánu je také přípojka elektřiny, jejíž odběr je zpoplatněn.

Projekt „Altánek – tančírna v  parku“ byl desátým vítězným projektem prvního ročníku Dáme na  vás a  získal 1  058  hlasů. Celkové náklady dosáhly 1  957  000  Kč.

Aktuální postup v  realizaci vítězných projektů z  prvního a  druhého ročníku Dáme na  vás můžete sledovat na  webu Dáme na  vás: https://damenavas.brno.cz/realizace-projektu/.

Kino Art se po  dvou letech otevře. Program začne maratonem filmů

Filmoví nadšenci se opět vrátí do  Artu. V  květnu roku  2017 začala rekonstrukce kina, kterou prodloužily neočekáváné okolnosti. Nejdříve byl uvnitř budovy zjištěn výskyt azbestu, což výrazně zkomplikovalo práci stavbařů. Poté se například musela přezdít jedna ze  zdí, která byla staticky narušená. Letos v  létě byly opravy dokončeny a  Art se po  dvou letech slavnostně otevře v  pátek 13.  září v  19  hodin.

„Ačkoliv v  dnešní době táhnou návštěvnost kin multiplexy, tak mnozí filmoví nadšenci preferují intimnější jednosálová kina. Ta zaručují odlišný zážitek a  také dramaturgii, která se nezaměřuje pouze na  mainstreamovou tvorbu. Proto jsem ráda, že  se pro brněnského náročného diváka opět otevře kino Art,“  uvedla  primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Po zahájení oprav v  květnu 2017 našli stavbaři uvnitř budovy azbest a  práce se zastavily. Město vypsalo nové výběrové řízení na  jeho likvidaci a  poté teprve začaly stavební práce z  původní zakázky. V  jejich průběhu se přišlo na  to, že  jedna ze  stěn kina je staticky narušená, a  muselo dojít k  jejímu přezdění, což znamenalo další zdržení. Z  důvodu odstranění azbestu z  různých částí budovy (kontaminace podlahové krytiny, podhledy, elektroinstalace atd.) byla vypsána další zakázka na  úpravy interiérů kina.

Původně měly opravy stát 16,1 milionů  Kč. Následně se částka navýšila na  19,8 milionů  Kč (likvidace azbestu).   Výsledná cena za  všechny 3  zakázky dosahuje 24  mil. Kč, z  toho pokryjí bezmála 2  miliony  Kč dotace.

V modernizované funkcionalistické budově na  Cihlářské se diváci mohou těšit na  novou fasádu splňující tepelně-technické požadavky, nová okna i  dveře, nové toalety i  nově klimatizovaný malý sál. Změn doznalo také předsálí s  nově situovanou pokladnou a  prostorem k  prodeji knih a  časopisů.

„Brno se stává důležitým bodem na  filmové mapě nejen Evropy, ale časem určitě i  celého světa. Kromě toho, že  u  nás filmaři čím dál častěji natáčí své snímky, žije zde také spousta filmových nadšenců, kterým unikátní atmosféra Artu chyběla. Po  více než dvou letech tak mohou jeho prostory opět navštívit a  užít si zajímavou filmovou nabídku s  tituly, které jinde neuvidí,“  dodal  radní pro kulturu Marek Fišer.

Kino Art slaví 100  let opět na  Cihlářské. Začíná v  pátek třináctého
Brněnské kino Art slaví letos 100.  narozeniny. Má tradici klubového kina pro filmové fajnšmekry a  první projekce zde proběhne v  pátek 13.  září. Promítán bude legendární němý film Východ slunce, a  to za  doprovodu živé hudby Duncana Hendyho v  provedení smyčcového kvarteta IQ a  klavíru Jany Nevoralové pod vedením Gabriely Tardonové. Poté odstartuje filmový maraton, který poběží v  obou sálech až  do  nedělní půlnoci a  divákům nabídne 100  hodin filmu. Nebudou chybět filmy jako Bohemian Rhapsody, Avengers nebo klasiky Casablanca a  Kouř.

Po dobu oprav se TIC BRNO, který Art provozuje, podařilo pro kino najít zajímavý azyl v  bývalém lihovaru na  Pekařské, kde se stalo součástí tzv. sociálního reaktoru Distillery. Poté se Art přesunul do  dalšího náhradního prostoru, a  to do  uvolněných prostor v  Galerii TIC na  Radnické ulici.  „Kino Art působilo přes dva roky v  nedobrovolném exilu. Ten ale pojalo jako výzvu a  díky zajímavým místům a  pop up projekcím rozšířilo řady svých fanoušků. Nyní se na  Cihlářskou vracíme v  plné síle oslavit dalších sto let,“  uzavírá  Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.