POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R8/018  dne 20.  3.  2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-  poskytnutí individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství ve  výši 800  000  Kč na  provoz Otevřené zahrady z  rozpočtu města Brna na  rok  2019;

-  poskytnutí peněžitého daru nadaci Yayasan Kura Kura Nusa Penida se sídlem na  Bali v  Indonésii ve  výši 330.118  Kč, a  to na  projekt „Kura-Kura – želvy v  ohrožení“. Od  dubna 2016 je město Brno zapojeno do  mezinárodního systému podpory projektů na  záchranu ohrožených druhů zvířat ve  volné přírodě prostřednictvím projektu „Koruna ze  vstupu“. Z  každého vstupu do  brněnské zoologické zahrady putuje 1  Kč na  vybrané in-situ projekty, tzn.  projekty na  ochranu zvířat přímo v  jejich domovině. Smyslem projektu Kura-Kura – želvy v  ohrožení je nejen péče o  zachráněné želvy a  jejich opětovné vypouštění do  přírody, ale i  zvýšení povědomí místních obyvatel i  turistů o  významu ochrany přírody Indonésie. V  roce  2016, 2017 a  2018 byl poskytnut statutárním městem Brnem finanční dar nadaci Yayasan Kura Kura Nusa Penisa ve  výši 257  990  Kč, 306  855  Kč a  308  112  Kč;

-  poskytnutí neinvestičních dotací z  rozpočtu města Brna na  rok  2019:
•   v  celkové výši 2  524  000  Kč na  projekty v  oblasti podpory rodiny;
•   v  celkové výši 380  000  Kč na  činnosti doplňující zdravotnické služby na  území města Brna;
•   v  celkové výši 425  000  Kč na  projekty v  oblasti podpory neformálních pečovatelů;
•   v  celkové výši 1  941  000  Kč na  projekty v  programu Aktivity realizované v  rámci Plánu aktivního stárnutí ve  městě Brně;

-  poskytnutí účelové investiční individuální dotace z  rozpočtu města Brna na  rok  2019 Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve  výši 62  tis. Kč a  Lužánkám – středisku volného času ve  výši 455  tis. Kč. Dotace jsou určeny na  zkvalitnění zařízení a  vybavení pro volný čas;

-  poskytnutí investičního transferu ve  výši 3,3  mil. Kč z  rozpočtu města Brna na  rok  2019 MČ Brno-Medlánky na  „Vybudování odborných učeben v  ZŠ – učebna přírodních věd, digitálních technologií a  badatelské učebny přírodních věd“;

RMB schvaluje

-  novou koncepci regulace stání silničních motorových vozidel (parkování) na  místních komunikacích nebo jejich určených úsecích na  území statutárního města Brna;

-  zahájení zadávacího řízení na  zhotovitele DÚR Velodrom v  lokalitě Brno Komárov;

-  Memorandum o  spolupráci mezi statutárním městem Brnem a  organizacemi zabývajícími se neformální péčí ve  městě Brně, které se uzavírá v  souladu se strategickým dokumentem Plán zdraví města Brna 2018–2030. Memorandum o  spolupráci je vyjádřením vůle společně se podílet na  podpoře a  pomoci neformálně pečujícím, na  hledání společných řešení v  oblasti naplňování potřeb pečujících osob a  na  realizaci dalších aktivit v  rámci opatření definovaných Akčním plánem zmíněného strategického dokumentu. Účelem je rozvíjení oblasti neformálního pečovatelství jako důležité součásti rodinných vazeb, solidarity a  mezigeneračního soužití. Organizace, které se k  memorandu připojily, jsou: Unie pečujících, Klára pomáhá, SPMP ČR pobočný spolek Brno, Diakonie ČCE – středisko v  Brně, Modrá beruška, Svaz tělesně postižených v  ČR, Církevní střední zdravotnická škola;

-  Smlouvu o  vzájemné spolupráci při realizaci projektu „Záchrana a  rehabilitace Arnoldovy vily“ mezi Ústavem geoniky AV ČR, v. v. i., statutárním městem Brnem a  jeho městskou částí Brno-sever,  a souhlasí  se záměrem směny příslušných pozemků;

-  uložení ostatků prof.  Ing.  arch.  Ivana Rullera na  čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna;

RMB souhlasí

-  se zřízením bilingvní třídy na  Základní škole Brno, Čejkovická 10;

RMB jmenuje

-  Ing. Tomáše Pivce vedoucím Odboru investičního MMB s  účinností od  15.  4.  2019;

RMB bere na  vědomí

-  v působnosti valné hromady obchodní společnosti STAREZ-SPORT,  a.  s., Architektonickou studii Rozvoj sportovního areálu na  ulici Vodova v  Brně, zpracovanou společností DIMENSE, v. o. s., v  září 2018;


Série komentovaných prohlídek uzavře výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě

Technické muzeum v  Brně otevřelo na podzim roku 2018 rozsáhlou výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě od roku 1918. Jejím cílem bylo během šesti měsíců ukázat návštěvníkům, jak dramatické události prvních tří dekád 20. století v Evropě ovlivnily podobu a stav průmyslu na Moravě, přiblížit změny po rozpadu Rakouska-Uherska a nástupu nových technologií. V  prostorách výstavy Technického muzea v  Brně se návštevník seznámí s  nejdůležitějšími odvětvími průmyslu na Moravě a také s  konkrétními podniky  a klíčovými osobnostmi, které se zasloužily o jeho rozmach.  

Výstava vyvrcholí doprovodným programem, který připravili pro širokou veřejnost samotní kurátoři. „V rámci programu chceme přiblížit například textilní průmysl, který byl pro Brno obzvlášť důležitý, věnovat se budeme i obuvnickému průmyslu a fenoménu Baťa. První dubnový víkend se zájemci budou moci zúčastnit vycházky po brněnském industriálu, konrétně se vydáme na procházku po ulici Křenová, kde se zrcadlí dějiny města posledních dvou století,“ přibližuje doprovodný program kurátor Pavel Holman.

Série přednášek a komentovaných prohlídek se uskuteční v  prostorách Technického muzea v  Brně či v  samotném terénu. Zakončí tak výstavu mapující vývoj průmyslu na Moravě, kterou návštěvníci budou moci zhlédnout do 21. dubna.

Doprovodný program k výstavě Průmysl na Moravě 1918

Přednáška 20. března 2019 od 17.00 v přednáškovém sále TMB

Doc. PhDr. Bohumír Smutný, Dr.: Přehled vývoje textilního průmyslu na Moravě

Textilní průmysl patřil k nejvýznamnějším průmyslovým odvětvím na Moravě. Proslavil zejména Brno a jeho okolí, ale i některé další regiony, např. Šumpersko. Zdejší továrny zpracovávaly všechny základní přírodní textilní suroviny a postupně i vznikající umělé. Vzniklé výrobky pak byly vyváženy do celého světa. S vývojem textilního průmyslu na Moravě a s vybranými brněnskými textilními podnikateli seznámí návštěvníky přední historik hospodářských dějin doc. Bohumír Smutný z Moravského zemského archivu.

Přednáška 27. března 2019 od 17.00 přednáškový sál TMB

Jiří Novotný: Průmysl v dokumentárním a hraném filmu 1. pol. 20. stol.

V roce 1895 byl představen nový vynález – kinematograf. „Pohyblivé obrázky“ brzy zaujaly a vznikl tak nový zábavní a umělecký fenomén – film. Od počátku kinematografie jsou natáčeny jak filmy hrané, tak dokumentární, které mapují běžný svět okolo nás. Filmu neunikla ani rozvíjející se průmyslová výroba. V době první republiky byla natočena řada dokumentárních filmů o československém průmyslu a některé firmy film využívaly jako reklamní médium. Téma průmyslu se vyskytlo i v některých hraných filmech. S historií prvorepublikových filmů o průmyslu seznámí návštěvníky kurátor Národního filmového archivu Jiří Novotný.

Přednáška 1. dubna 2019 od 17.00 v přednáškovém sále TMB

Mgr. David Valůšek: Obuvnický průmysl ve Zlíně a firma Baťa

Když se řekne Zlín, většině lidí se okamžitě vybaví výroba obuvi a firma Baťa. Obuv se továrně vyráběla i v jiných městech, např. Skutči a Zruči nad Sázavou, ale spojení se Zlínem je nejznámější. Tomáši Baťovi se postupně podařilo vybudovat rozsáhlý a plně soběstačný koncern, který expandoval i do jiných zemí a na další kontinenty. Baťa se stal i symbolem moderního podnikatele, který jen nevyrábí, ale stará se i o propagaci, prodej a odbyt a také o své zaměstnance. S historií obuvnictví na Zlínsku a dějinami Baťova koncernu seznámí návštěvníky historik a ředitel Státního okresního archivu ve Zlíně Mgr. David Valůšek.

Komentovaná prohlídka 3. dubna 2019 od 15.00 hodin ve výstavě Průmysl na Moravě 1918, TMB

Výstavou Průmysl na Moravě 1918 provedou návštěvníky její autoři, Pavel Holman a Radek Slabotínský. Příblíží vývoj průmyslu na Moravě na přelomu 19. a 20. století a to, jaký vliv měl vznik samostatného Československa. Vše na příkladu konkrétních průmyslových odvětví a firem typických pro významné průmyslové regiony na Moravě. Brno proslavil hlavně textilní průmysl, ale rozvíjela se zde i moderní odvětví jako elektrotechnika a energetika. Pro Zlín byla typicka výroba obuvi produkovaná nejen firmou Baťa, ale také firmami Iris, Manoj a dalšími. Ostravsko proslavilo hlavně hornictví a hutnictví, ale méně známé jsou již osobnosti, které za těmito úspěchy stály. A návštěvník uslyší mnoho dalších zajímavostí o moravském průmyslu.

Maximální kapacita je 25  osob, zájemce prosíme, aby svoji účast předem nahlásili e-mailem na adresu holman@tmbrno.cz. Vstupné je dle běžného ceníku do muzea.

Komentovaná vycházka po brněnském industriálu 6. dubna 2019, ve 14.00

Křenová – ulice a předměstí v průběhu času

Procházka po ulici Křenová nás zavede do prostředí, kde se zrcadlí dějiny města posledních dvou století. Na této důležité dopravní tepně je možné pozorovat doklady bouřlivého rozvoje města, který úzce souvisí s průmyslovou revolucí. Křenová byla městskou skládkou, sídlem špitálu a chorobince, nelegální ubytovnou brněnských židů, industriálním předměstím se svého času největší kožedělnou továrnou světa a spoustou pavlačových dělnických domů. Procházela územím celé řady vodotečí, které dnes již neexistují, a kdysi dokonce vedla středem původního toku Svitavy.

Sraz je ve 14.00 před domem na Křenové 8 (Schrott bar). Maximální počet účastníků je 25 osob, zájemce prosíme, aby svoji účast předem nahlásili u Pavla Holmana, e-mail: holman@tmbrno.cz.

Pieta v  káznici připomněla 80  let od  nacistické okupace. Oběti uctily primátorka i  pamětnice

Uplynulo 80  let od  vstupu německých vojsk na  území tehdejší druhé československé republiky. Oběti následujících dnů a  let uctila primátorka Markéta Vaňková v  brněnské káznici, která za  války sloužila jako věznice gestapa. O  vzpomínky na  tuto dobu se přímo na  místě podělily pravděpodobně poslední žijící pamětnice, Zdena Zajoncová a  Venuše Štefková.

V současnosti rozšířený název „káznice“ pro soustavu budov mezi ulicemi Cejl, Bratislavská a  Soudní poněkud zastírá její dlouholetou funkci. Během druhé světové války a  za  komunismu nechvalně proslula jako místo teroru, a  dokonce jako popraviště. „Osudy žen a  dívek nejen z  Brna, ale z  celého Česka i  ze  zahraničí, které prošly ženskou věznicí gestapa tady na  Cejlu, zůstávají zapomenuty. Hodně lidí si totiž nacistická zvěrstva spojuje pouze s  Kounicovými kolejemi, ale ty gestapo otevřelo právě proto, že  už se jim vězni nevešli na  Cejl,“ připomněl historik Pavel Paleček.

Coby jednadvacetiletá byla na  Cejlu vězněna i  Zdena Zajoncová, která se mezi inkriminované zdi dnes vrátila a  zavzpomínala na  pohnuté časy. „Gestapo si pro mě přišlo na  udání, že  jsem malovala po  zdech nápisy ‚Pryč s  Hitlerem‘,“ vyprávěla rodilá Ostravačka, jejíž charakter se nacistům zlomit nepodařilo – po  roce  1968 se rovněž zapojila do  disentu.

Řada žen na  Cejlu čekala na  transport do  koncentračního tábora nebo do  věznic po  celé třetí říši. Mezi nimi i  Venuše Štefková z  Morávky, druhá a  patrně poslední žijící pamětnice zdejší ženské věznice. V  Morávce proběhl stanný soud kvůli spolupráci s  partyzány – čtrnáct místních mužů bylo odsouzeno k  trestu smrti, 17letá Venuše byla vzhledem ke  svému věku poslána do  vězení pro mladistvé ve  Vídni. Na  transport do  Rakouska čekala několik týdnů právě na  Cejlu.

Osudy žen týraných i  zavražděných oběma režimy uctila primátorka Markéta Vaňková položením květin na  místě popraviště. Kytici věnovala i  oběma přítomným pamětnicím. „Všechny ženy, které dokázaly statečně čelit zlu, mají můj neskonalý obdiv. Sotva si dnes dovedeme představit, čím musely projít ony i  jejich blízcí. Vážím si toho, že  se o  svoje vzpomínky dělí a  zanechávají tak dalším generacím možnost poučit se z  dob minulých,“ uvedla Markéta Vaňková.

Obě pamětnice se podařilo vypátrat týmu brněnských dokumentaristů, který již druhým rokem  připravuje pro Českou televizi a  server Českého rozhlasu seriál o  osudech lidí na  Brněnsku Paměťová stopa. Na  webu projektu  si lidé mohou přečíst i  poslechnout celé jejich příběhy (o  Zdeně Zajoncové  zde  a o  Venuši Štefkové  zde). „Pokud má někdo informace o  dalších žijících osobách, které prošly vězením gestapa na  Cejlu v  Brně, prosíme, aby se nám přihlásil," dodal na  závěr iniciátor projektu Pavel Paleček.

Otevřená zahrada potřebuje náročnou péči. Půlku na  ni  dá Brno

Radní dnes schválili dotaci Nadaci Partnerství na  údržbu a  provoz Otevřené zahrady pod Špilberkem. O  příspěvku ve  výši 800  tisíc korun ještě rozhodnou zastupitelé.

Individuální neinvestiční dotace Nadaci Partnerství ve  výši 800  000  Kč činí 42  % z  celkových nákladů na  projekt „Otevřená zahrada – provoz a  udržení unikátního zeleného prostoru v  centru Brna pro odpočinek, setkávání lidí a  vzdělávání otevřeného po  celý týden veřejnosti“. Účelem smlouvy je poskytnutí nákladů mj. na  nákup krmiva pro zvířata, materiálu pro údržbu zahrady, na  provoz kanceláře, konzultační a  poradenské služby, ostatní služby spojené s  údržbou zahrad nebo na  mzdy.

„Peníze z  rozpočtu města půjdou na  úhradu nákladů na  údržbu a  provoz Otevřené zahrady proto, aby byla tato zelená oáza v  centru Brna přístupná pro rodiny s  dětmi, školy i  návštěvníky města po  celou sezónu včetně víkendů,“  uvedl  první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík. Letos se zahrada otevírá 1.  dubna.

Otevřená zahrada

Nadace Partnerství v  úzké spolupráci s  městem Brnem a  Veřejnou zelení města Brna přetvořila nemovitost na  Údolní 33  a  přilehlé nepřístupné a  zanedbané zahrady o  celkové rozloze 1,5 hektaru v  inspirativní zelený prostor se vzdělávací infrastrukturou unikátní i  v  evropském měřítku. Moderní výukovou zahradu čtyř živlů zaměřenou na  výuku přírodovědných předmětů pod širým nebem otevřela Nadace Partnerství v  dubnu 2013.

Otevřená zahrada propojuje největší zelený park ve  městě – Špilberk – s  parkem na  Obilním trhu a  stala se tak součástí zelené osy města. Prostor slouží veřejnosti jako místo pro odpočinek, vzdělávání i  aktivní trávení volného času v  centru Brna. Zázemí Otevřené zahrady využívají také veřejné a  soukromé instituce i  univerzity. Celkově prostor navštíví přes 30  000  lidí za  rok.

Jelikož se jedná o  intenzivní zahradu s  řadou výsadeb, vzdělávacích a  herních prvků, zvýšených záhonů i  zázemí pro zvířata nebo včely, je údržba prostoru velmi náročná a  podobá se péči o  zámecký park. Provoz je financovaný z  vlastních zdrojů Nadace Partnerství, příjmů z  nájmů, darů nebo národních dotací.

Do oblasti zdraví půjdou dotace ve  výši 5,25 milionu. Podpoří aktivity pro rodiny i  seniory

Na programové dotace pro oblast podpory zdraví byla ve  schváleném rozpočtu města Brna pro rok  2019 vyčleněna částka přes 6  milionů korun. Část těchto prostředků dnes radní přerozdělili konkrétním žadatelům, a  to v  rámci programů orientovaných na  podporu rodiny, aktivního stárnutí, neformálních pečovatelů a  doplňkových zdravotnických služeb. Rozhodnutí rady musí schválit ještě zastupitelé.

„Oblast zdraví je pro město Brno velmi důležitá, proto jsme také už v  minulých letech vytvořili Plán zdraví, který představuje cíle a  kroky do  roku  2030. Tato oblast je ovšem velice široká a  zahrnuje mnohem více než poskytování lékařských služeb. I  proto vyhlašujeme každoročně dotační programy zaměřené na  různé cílové skupiny. Díky dotacím mohou některé spolky například nabídnout seniorům workshopy nebo výlety, rodičům nemocných nebo handicapovaných dětí zase různé volnočasové aktivity, při kterých si odpočinou, podělí se o  zkušenosti, navážou nové kontakty a  potažmo i  přátelství,“  uvedl  první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Více než 2,5 milionu korun putuje na  projekty v  oblasti podpory rodiny. O  dotaci se přihlásilo 63  projektů, radní přispějí 57  z  nich – 100  tisíc  Kč například získají organizátoři Festivalu těhotenství a  rodiny, 70  tisíc podpoří sociálně-vzdělávací aktivity pro rodiny s  dětmi v  náhradní rodinné péči, které zajišťuje Sdružení pěstounských rodin, a  50  tisíc využije spolek ONKA na  organizaci volnočasových aktivit pro rodiny onkologicky léčených dětí.

Téměř 2  miliony korun byly rozděleny mezi žadatele v  rámci dotačního programu Aktivity realizované v  rámci Plánu aktivního stárnutí ve  městě Brně. Do  programu se přihlásilo celkem 48  projektů, dotaci získalo 44  z  nich. K  nejzastoupenějším aktivitám patří vzdělávací (např.  Akademie třetího věku – aktivita seniorů a  vzdělávání ve  vyšším věku, 100  tis.), pobytové (např.  Filiánek – tematické pobyty pro seniory a  seniory s  vnoučaty, 40  tis.), poradenské (Společně – sociálně-právní poradna v  Brně, 50  tis.), ale také třeba sportovní (Večernice – pravidelné cvičení jógy pro seniorky, 40  tis.).

V dalším dotačním programu město Brno prostřednictvím Odboru zdraví MMB poskytuje ze  svého rozpočtu finanční prostředky organizacím, které doplňují zdravotnické služby na  území města. Díky tomu se město aktivně podílí na  udržování i  zvyšování úrovně služeb těchto organizací.

„Tento dotační program se soustředí zvláště na  projekty, které nabízejí služby jinak v  rámci nejen města, ale i  celého kraje nedostatečně zajištěné. Jde například o  služby na  podporu a  pomoc duševně nemocným nebo nevyléčitelně nemocným,“  popsal  Petr Hladík.

Z 20  přihlášených projektů se dotace dočká 13, mezi nimi např.  projekty Surdopedická péče pro nejmenší sluchově postižené děti (AUDIO-Fon centr, 80  tis.), Dobrovolníci v  nemocnicích (Dobrovolnické centrum Motýlek, 70  tis.) nebo Psychosociální podpora osob při střetu se závažným onemocněním v  Brně (Pro Gaudia, 40  tis.).

Patnáct projektů se ucházelo o  dotaci v  oblasti podpory neformálních pečovatelů. Prostředky obdrží 11  z  nich: 100  tis. Kč využije Diakonie ČCE na  vydávání novin a  správu portálu Pečuj doma, dva příspěvky pomohou SPMP ČR, pobočnému spolku Brno, zrealizovat ozdravný a  rehabilitační pobyt mentálně postižených osob s  doprovodem rodičů (30  tis. na  letní turnus, 30  tis. na  zimní) a  40  tis. je určeno pro Lipku – školské zařízení pro environmentální vzdělávání na  zajištění projektu Mandragory 2019, který se orientuje na  rodiče dětí s  poruchou autistického spektra.

Město hledá zpracovatele projektové dokumentace na  moderní velodrom v  Komárově

O krok blíž je výstavba nového velodromu v  Komárově. Rada města Brna dnes schválila vyhlášení veřejné zakázky na  získání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Nový areál pomůže navázat na  více než stoletou tradici cyklistických závodů s  mezinárodní účastí, vyhovět moderním požadavkům vrcholové cyklistiky, ale také rozšířit možnosti obyvatel v  oblasti volnočasových aktivit.

Areál by měl zahrnovat kromě nezbytného vybavení pro dráhovou cyklistiku a  kolovou také zázemí pro administrativu, stravování, rehabilitační a  další služby. Podle předpokladu by smlouva měla být uzavřena v  květnu.

„Bude se jednat o  nejvybavenější velodrom svého druhu ve  střední Evropě. Vzhledem  k plánovanému modernímu vybavení brněnského areálu lze předpokládat, že  se sportoviště stane spádovým nejen pro Českou republiku, ale také pro okolní státy. Uvažujeme také o  zpřístupnění pro veřejnost. Projet se na  moderním velodromu by tak mohli i  lidé, kteří se tomuto sportu nevěnují na  vrcholové úrovni,“  sdělil  radní pro oblast školství a  sportu Jaroslav Suchý.

Od loňského roku  je stavba velodromu zařazena mezi strategické projekty města, přípravy díky tomu výrazně pokročily. Předpokládaný termín dokončení stavby je do  konce roku  2021. Na  přípravách zaštítěných městskou společností STAREZ – SPORT se podílejí například všechny dotčené odbory Magistrátu města Brna a  také brněnské cyklistické kluby Dukla a  Favorit.

Stávající betonový ovál na  ulici Křížkovského má délku 400  m a  je částečně zastřešený. V  současnosti je ale běžným standardem plně zastřešený velodrom s  dřevěnou dráhou o  délce 250  m, která odpovídá parametrům mezinárodní federace UCI pro pořádání mezinárodních soutěží. Takový velodrom v  České republice zatím není.

Radní schválili novou koncepci rezidentního parkování. Změní se značení a  regulace se dočkají i  v  dalších částech Brna

Radní města Brna dnes schválili novou koncepci rezidentního parkování, podle níž do  budoucna změní dosavadní pravidla regulace parkování v  centru města a  přilehlých zónách. Na  jejím základě bude možné zpracovat harmonogram přípravy regulace parkování, které by mělo začít fungovat na  podzim letošního roku. Město bude podle koncepce rozděleno na  tři zóny, regulace parkování bude platit pouze v  pracovních dnech. Dělení na  rezidenty a  abonenty zůstává. Rezidenti budou za  první vozidlo platit 200  korun, abonenti 4000 korun.

Město bude podle nové koncepce rozděleno na  tři oblasti, podle barev červenou, zelenou a  modrou. Zóna A  bude odpovídat dosavadní oblasti 1-01, bude tedy zahrnovat historické jádro města. V  této oblasti bude parkování regulováno 24  hodin denně a  bude stát 40  korun na  hodinu. Zóna B bude zahrnovat oblasti, které tvoří prstenec okolo historického jádra a  jsou ohraničeny přibližně ulicemi Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drobného, Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a  Veveří. Také v  této zóně bude regulace 24  hodin denně a  cena za  parkování bude 30  korun na  hodinu. Všechny další oblasti budou spadat do  zóny C, kde bude cena od  17  do  6  hodin za  20  korun na  hodinu.

V zóně A  bude možné jednou denně parkovat prvních 30  minut zdarma, v  zónách B a  C bude možné takto parkovat tímto způsobem po  dobu jedné hodiny. Ve  všech zónách bude umožněno osobám, které mají průkaz ZTP/P a  současně parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, parkovat 3  hodiny v  jedné vymezené oblasti jednou za  kalendářní den bezplatně. Parkovat navíc budou moci kdekoli, i  mimo vyhrazená parkovací místa. Pro tento účel si musí dotčená osoba vyřídit zvláštní návštěvnické parkovací oprávnění, které bude také vydáno bezplatně.

„Příprava nové koncepce trvala několik měsíců. Je výsledkem opravdu usilovné práce a  důkladného promýšlení. Měla by být uživatelsky příjemnější jak pro rezidenty a  abonenty, tak i  pro návštěvníky města. V  tuto chvíli máme koncept, podle něhož bude možné postupovat v  následujících týdnech a  měsících. Změní se dopravní značení, nařízení, ceník i  celé technické nastavení. Ale máme už plán, podle něhož můžeme postupovat a  věřím, že  celý systém bude možné na  podzim spustit,“  uvedla  primátorka města Markéta Vaňková.

Pro návštěvníky bude zavedeno nové dlouhodobé návštěvnické parkovací oprávnění, které bude možné využívat v  parkovací zóně B od  6  do  17  hodin. Týdenní bude stát 400  korun, měsíční 1200 korun a  roční 12  000  korun.  
Upraví se i  podmínky parkování pro rezidenty. Ti nově za  první auto zaplatí 200  korun, za  druhé ale už 8  000  korun a  za  každé další 12  000  korun. K  dispozici budou mít rezidenti znovu i  volné parkovací hodiny například pro své blízké.  
První vozidlo abonentů bude stát 4000 korun, druhé a  každé další 18  000.  
Parkovací oprávnění pro rezidenty a  abonenty bude možné získat na  základě stejných požadavků, které platily dosud – žadatel tedy musí mít v  oblasti místo trvalého pobytu nebo tam vlastnit nemovitost, v  případě abonentů pak například sídlo firmy.

„V souvislosti se změnou koncepce budou zavedeny nové metody platby za  návštěvnické parkovací oprávnění, a  to prostřednictvím textových zpráv a  aplikace pro chytré telefony. Další oblasti placeného stání se potom ve  městě budou nadále zavádět postupně, a  to především s  ohledem na  potřeby organizace dopravy a  také na  preference dotčených městských částí a  jejich obyvatel. Přesný harmonogram zavádění změn v  systému budeme znát do  čtrnácti dnů, “  dodal  radní pro dopravu Petr Kratochvíl.