POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/192  dne 13.  11.  2018

RMB schvaluje
-  změny nařízení statutárního města Brna č.  10/2018 a  11/2018 – úprava cen parkovného mimo oblast rezidentního parkování. Došlo k  odstranění zpoplatnění autobusů a  vozidel nad 3,5  t v  lokalitách, kde není těmto vozidlům s  ohledem na  dopravní značení vůbec parkování umožněno. Dále je upravována cena parkovného na  závorovém parkovišti při ulici Benešova podle požadavku MČ, a  to: do  15  minut zdarma, do  30  minut 20  Kč, 30–60 minut 40  Kč a  každá další započatá čtvrthodina 15  Kč (namísto dosavadního 60  Kč/hod). V  neposlední řadě pak dochází k  úpravě zpoplatnění na  P+R u  Ústředního hřbitova. Aktuální možnost parkování bez poplatku byla časově omezena – do  doby uvedení rezidentního parkování do  provozu. Platební režim se tu vrací do  stavu, v  jakém byl v  době zprovoznění parkoviště – tedy 2  hodiny zdarma, dále do  24  hod – 20  Kč, potom již 100  Kč za  každých dalších 24  hodin, a  po  96  hodinách odtah. Současného nulového zpoplatnění začali využívat pracovníci z  přilehlého komplexu kanceláří při Londýnském náměstí a  parkoviště takřka zcela zaplnili. Od  září, potažmo listopadu tohoto roku  byly již spuštěny čtyři zóny rezidentního parkování a  potřeba odstavovat zde vozidla přijíždějící z  regionu se zvýšila. Parkoviště je určeno také pro návštěvníky Ústředního hřbitova, proto jsou první dvě hodiny parkování zdarma. Nařízení nabyde účinnost vyvěšením na  úřední desce;

-  stanovisko statutárního města Brna jako vlastníka kanalizační sítě k  dokumentaci pro územní řízení „Nábřeží Svratky – realizace protipovodňových opatření – etapy VII a  VIII“ ve  věci stavební úpravy kmenové stoky A;

-  smlouvu mezi statutárním městem Brnem a  společností ŠINDLAR  s.  r.  o. na  veřejnou zakázku „Řešení návrhu stavebních úprav kmenové stoky A  v  rámci realizace protipovodňové ochrany města Brna – etapy VII a  VIII“;

-  úplatu za  vedení a  zpracování Provozní evidence stokové sítě za  rok  2018 ve  výši 25.000  Kč bez  DPH a  úplatu za  vedení a  zpracování Majetkové evidence stokové sítě za  rok  2018 ve  výši 30.000  Kč bez  DPH a  také  schvaluje  tarif vodného a  stočného vč.  DPH ve  výši 79,53  Kč/m3;

RMB vybírá
-  pro podlimitní veřejnou zakázku na  služby „Terminál IDS Starý Lískovec – zpracování DSP a  PDPS“ nabídku společnosti PK OSSENDORF,  s.  r.  o. Ta vypracuje dokumentaci za  4  380  000  Kč bez  DPH. Projekt terminálu IDS Starý Lískovec je neoddělitelnou součástí projektu železniční zastávky Starý Lískovec, kterou chystá realizovat Správa železniční dopravní cesty v  roce  2020–2021. Oba projekty se nacházejí ve  fázi realizace projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení;

RMB zařazuje
-  ke zpracování další lokality pro prověření jejich způsobilosti pro výstavbu hromadných parkovacích kapacit. Jedná se o  lokality: Žlutý kopec–Tomešova, ulice Sportovní a  Dětská nemocnice FN Brno. Zároveň RMB pověřuje společnost Brněnské komunikace,  a.  s., k  dalším konkrétním krokům v  přípravě budování parkovišť P+R;

Neonatologické oddělení FN Brno a statutární město Brno si opět připomenou Světový den předčasně narozených dětí

Neonatologické oddělení Fakultní nemocnice Brno a statutární město Brno si letos již podruhé připomenou Světový den předčasně narozených dětí. Tento den připadá na 17. 11., v naší republice jej ale z důvodu státního svátku slavíme již o den dříve.

Světový den předčasně narozených dětí

Celosvětově se předčasně narodí přibližně 15 milionů dětí za rok, to znamená více než každé desáté dítě a jejich počet stoupá. Světový den předčasně narozených dětí je tedy každoroční příležitostí, jak si připomenout nejen jejich náročný vstup do života, následné problémy a komplikace spojené s nezralostí, ale i významnou zátěž pro jejich rodiny. Cílem kampaně je tedy připomenout úsilí zdravotníků, oslovit veřejnost i rodiče a zvýšit povědomí o této problematice.

Poprvé byl tento den vyhlášen 17. listopadu 2008 v Římě mezinárodními spolupracujícími organizacemi European Foundation for the Care of Newborn Infants (EFCNI) a European Parents. V roce 2010 se přidali další (March of Dimes z USA, africká LittleBigSouls a Australian National Preemie Foundation) a celospolečenský význam a dopad předčasného porodu si od té doby připomínají jednotlivci i organizace z více než 100 zemí na celém světě. Světový den předčasně narozených dětí se v České Republice slaví od roku 2010 díky spolku Nedoklubko, který je součástí evropského EFCNI. Neonatologické oddělení FN Brno se pod záštitou FN Brno a s podporou Statutárního města Brna poprvé aktivně zapojilo v roce 2017, kdy proběhla výstava Naše děti v Knihovně Jiřího Mahena, cyklus přednášek Miminka do dlaně pro žáky základních škol a hrad Špilberk byl nasvícen purpurovou barvou.

Na Neonatologickém oddělení FN Brno ročně ošetří kolem 700 nedonošených dětí

V České republice přijde předčasně na svět přes 9 000 dětí ročně, péče o ně je soustředěna do 12 perinatologických center. Neonatologické oddělení FN Brno je společně s Gynekologicko-porodnickou klinikou součástí největšího z nich, zajišťuje péči o nezralé děti narozené nejen v Brně, ale i v celém jihomoravském regionu. Ročně ošetří téměř 6 500 novorozenců, z toho kolem 700 je nedonošených.

„Prioritou Neonatologického oddělení FN Brno je snižování nemocnosti a zdravotních následků perinatálních rizik a snaha o zajištění neustálého kontaktu rodičů s jejich dítětem. Dominantní problematiku představuje péče o nezralostní stavy a jejich komplikace. Jednotka intenzivní a resuscitační péče o novorozence (JIRPN) řeší nejzávažnější neonatální patologické stavy včetně plodů na hranici životaschopnosti. Využívá nejnovější trendy ventilačních strategií, aplikace surfaktantu, řeší poruchy hemodynamiky, cévních přístupů, enterální a parenterální výživy nezralých, rizika adnátních a nozokomiálních infekcí,“ upřesnil MUDr. Ivo Borek, primář Neonatologického oddělení FN Brno.

Od roku 2012 Neonatologické oddělení uplatňuje rooming-in pro nedonošené děti a prvky vývojové péče, jejímž cílem je vytvářet předčasně narozenému novorozenci prostředí s minimem negativních a maximem kvalitních pozitivních vlivů. Dlouhodobou snahou Neonatologického oddělení je dosažení péče jedné osoby, vlastní matky. Maminky se zapojí do péče o předčasně narozeného novorozence často již před porodem či bezprostředně po něm odsátím kolostra k zahájení minimální počáteční výživy novorozence. Až 40% novorozenců narozených mezi 24. – 32. týdnem těhotenství dostává na JIRPN jako první stimul zažívacího traktu kolostrum vlastní matky. Tato se co nejdříve zapojí aktivně do péče o dítě, a to již na JIRPN – klokánkuje, přebaluje, čte miminku pohádky, koupe, je mu oporou při odběrech. Pacientem jednotek intenzivní péče již není jen novorozenec, ale i jeho rodina.

Kapacitně je Neonatologické oddělení FN Brno vybaveno 120 lůžky pro děti s dalším zázemím a 33 lůžky pro matky s již ukončenou hospitalizací, které pokračují jako průvodci hospitalizovaného dítěte. Péči zajišťuje 32 lékařů, dětský klinický psycholog, klinický logoped, 141 sester a 12 sanitářů. Význam pracoviště v péči o předčasně narozené novorozence podtrhuje udělení Ceny Purpurového srdce již 4 zástupcům Neonatologického oddělení a druhého místa v  kategorii Sestra v managementu a vzdělávání v soutěži Sestra roku vrchní sestře Mgr. Pavle Opálkové.

Akce u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí

Symbolickou barvou předčasně narozených dětí je purpurová (přesný odstín je RGB: 141/10/130), tedy barva králů a statečných bojovníků, do které se v tento den zahalí významné historické památky po celém světě. Letos se k nim opět připojí město Brno – hrad Špilberk bude nasvícen purpurově od 16. 11. od 17 hod. do 17. 11. 2018 do 2 hod. ráno.

V Knihovně Jiřího Mahena v Brně bude možné od 19. 11. do 7. 12. 2018 navštívit výstavu Křehcí bojovníci. Fotografie BADU ateliéru představí mnohdy nelehký boj o život předčasně narozených dětí během jejich hospitalizace na Neonatologickém oddělení. Titulní fotografie výstavy od Martiny Morávkové je zároveň přihlášena do Czech Press Photo 2018 v soutěžní kategorii Aktualita. Vernisáž výstavy se uskuteční 19. 11. 2018 v 17 hod. Součástí kampaně budou také přednášky pro žáky základních škol, a to nejen ve školách, ale i v  rámci doprovodného programu k výstavě přímo v knihovně. Akce u příležitosti Světového dne předčasně narozených dětí zakončí beseda s lékaři a dětskými sestrami Neonatologického oddělení, která proběhne 29. 11. 2018 v 17 hod.

Na přípravě výstavy Křehcí bojovníci se podílí S.A.B. Impex, Ltd.; NUTRICIA, a.s.; medisap, s.r.o.;  CONY cz, s.r.o., a  Schülke CZ, s.r.o.

Kampaň ke Světovému dni předčasně narozených dětí 2018 se koná pod záštitou ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA, a 1. náměstka primátora města Brna Mgr. Petra Hladíka. Je realizována s finanční podporou statutárního města Brna a ve spolupráci se spolkem Nedoklubko.

Oslavy Světového dne předčasně narozených dětí, oceněna dětská lékařka FN Brno

V  pátek 9. 11. 2018 se v  Praze na  Žofíně konaly celodenní oslavy Světového dne předčasně narozených dětí. Zakončen byl slavnostním galavečerem, během kterého byly tradičně předány ceny Purpurového srdce osobnostem působícím v  neonatologii. Během večera byly předány  čtyři  ceny Purpurového srdce.  

Cenu České neonatologické společnosti ČLK JEP převzala z  rukou předsedy ČNeoS MUDr. Jiřího Dorta, Ph.D., dětská lékařka z  Fakultní nemocnice Brno MUDr. Milada Muchová, která celou svoji profesní kariéru zasvětila péči  o  předčasně narozené a  nemocné novorozence. Dětská sestra Eva Řežábková získala cenu v  kategorii Neonatologická sekce České asociace sester z  rukou Michaely Kolářové, předsedkyně asociace. Cenu osobnosti veřejného života pro  režiséra Jiřího Menzela předal MUDr. Lumír Kantor, senátor Parlamentu České republiky Olze Menzelové, manželce režiséra. Cena Nedoklubka putuje letos do  zahraničí. Byla vybrána  organizace EFCNI, za  kterou cenu přebrala na  pódiu Nicole Thiele, místopředsedkyně nadace, která byla speciálním hostem celého dne.

V  rámci slavnostního dne se konala konference pro  dětské sestřičky na  téma „Psychologie a  komunikace – nosné pilíře v  profesi neonatologické sestry“. Odborným garantem byla paní psycholožka Mgr. Hana Jahnová, která také byla jednou z  přednášejících. Na  konferenci se sešlo 130 sestřiček z  celé České republiky. Na  tiskové konferenci představila ředitelka Nedoklubka Lucie Žáčková novou kampaň s  názvem Pomáháme srdcem, prezentovala program letošních oslav Světového dne předčasně narozených dětí, vyzdvihla práci českých neonatologů a  připomněla loňský projekt Socks for life, se kterým se Nedoklubko dostalo do  České knihy rekordů.  

Mgr. Hana Jahnová hovořila o  tom, jak důležitá je spolupráce personálu neonatologických oddělení s  rodiči, jejich přítomnost na  oddělení a  podílení se na  péči  o  ně. Zdeněk  Hříbáček z  Pampers pak představil výsledky národní charity pro  Nedoklubko, zhodnotil dosavadní spolupráci s  Nedoklubkem a  především představil nejmenší plenku pro  předčasně narozená miminka

Večer se – na  počest předčasně narozených dětí – purpurově rozsvítily nejen místo oslav, Palác Žofín, ale i  Tančící dům v  Praze, radnice v  Českých Budějovicích a  radnice v  Králově Dvoře. Další významné budovy se stejnou barvou rozzáří v  předvečer nebo  přímo během Světového dne předčasně narozených dětí, tedy 17. listopadu. V  Brně se rozsvítí v  rámci Světového dne předčasně narozených dětí hrad Špilberk a  to 16. listopadu od  17.00 hodin. Purpurově nasvícený vydrží do  následujícího dne 02.00 hodin.

Děkujeme všem, kteří s  námi tento významný den oslavili! Děkujeme partnerům a  sponzorům, lékařům, sestřičkám, účinkujícím a  především VÁM. Vám – rodinám „kulíšků“ - za  to, že pomáháte s  námi! A  přejeme všem krásný Světový den předčasně narozených dětí!

V Brně, co není skončí století páry. Lovci šifer začnou u teplárny na Špitálce

Čtvrté kolo podzimní části hry Brno, co není začne ve  středu 14.  listopadu v  17  hodin. Soutěžící se nejprve vydají k  teplárně na  ulici Špitálka. Odtud začnou řešit záhady kouřících trubek. Teplárny Brno letos vyměnily další čtyři kilometry dosluhujícího parovodního potrubí, které postupně nahrazují úspornější horkovody. Do  dalších let je pak čeká ještě 26  kilometrů rozvodů parovodů, jejichž století rychle končí.

Postupná výměna potrubí trvá už osm let a  Teplárny jsou asi ve  dvou třetinách. Z  celkové délky 66  kilometrů vedení totiž zbývá vyměnit ještě přes 26  kilometrů. Od  roku  2010, kdy firma výměnu zahájila, bylo přepojeno už 448  odběrných míst, tedy různých domů, škol, nemocnic i  průmyslových areálů. 90  % brněnských domácností už neohřívá pára, ale horká voda.

Výměna, která je velmi náročná, má řadu výhod. Patří mezi ně snížení tepelných ztrát, horká voda je totiž pro distribuci tepla mnohem vhodnějším médiem než pára. Nezatěžuje tolik rozvody a  obsluha sítě je tak méně náročná. Horkovody jsou navíc mnohem šetrnější k  životnímu prostředí, každý nahrazený kilometr parovodu znamená zmenšení produkce oxidu uhličitého o  336  tun – a  to každý rok. Po  dokončení celé přestavby to bude o  bezmála 21  tisíc tun, což odpovídá ročním emisím desetitisíce automobilů.

Přeměna parovodů na  horkovody zatím vyšla na  více než 1,5 miliard korun. Kladný finanční efekt ale pociťují nejen samotní odběratelé, ale i  teplárny, které na  výrobu tepla spotřebují mnohem méně zemního plynu. Hlavním důvodem výměny je nicméně snižování ztrát při přenosu v  distribuční síti.  „Za sedm let provozu nových horkovodů již máme potvrzeny přínosy, které tento projekt přináší. Zákazníci spoří ve  spotřebě 10  až  15  procent tepla, horká voda má při distribuci menší ztráty a  snazší je i  obsluha upravených výměníkových stanic, jejich měření a  regulace,“  řekl  generální ředitel Tepláren Brno Petr Fajmon.

Teplárny se snaží práce koordinovat tak, aby byly výměny vedení součástí velkých rekonstrukcí ostatních velkých firem. V  letošním roce  tak spolupracují například s  Dopravním podnikem města Brna při současné rekonstrukci Zábrdovické ulice, v  minulosti to byla například rekonstrukce rozvodů na  ulici  M. Horákové nebo v  ulici Rašínově.

Právě po  stopách parovodního potrubí, které se ve  městě brzy stane minulostí, povede lovce šifer čtvrté kolo podzimní části soutěže Brno, co není. Má název Záhada kouřící trubky. Ukaž, jak ti to pálí.

Celá trasa je tentokrát dlouhá 2,2 kilometru a  má znovu čtyři stanoviště. Hráčům zabere přibližně dvě hodiny času. Prvních pět týmů, které se se šiframi vypořádají nejrychleji, čeká speciální odměna.

„Třetího kola podzimní části hry Brno, co není se zúčastnilo za  tři kola 184  týmů. Na  jaře to bylo 164  týmů za  všechna čtyři kola. Nejrychlejší tým splnil třetí kolo hry v  čase krásných dvacet sedm minut. Teď máme před sebou už poslední kolo, a  to v  blízkém okolí Brněnských tepláren. Hráči budou šifrovat a  objevovat zajímavosti o  transformaci parovodů na  horkovody. Nejlepší týmy čeká unikátní prohlídka provozu Tepláren Brno Špitálka. Bude speciálně sestavena jen pro výherní týmy,“  vysvětlil  David Blažek, ředitel agentury Media Age, která celou soutěž připravuje.  

Jediné, co hráči k  šifrovačce potřebují, je mobil s  připojením na  internet a  vytisknutá herní brožura. Tu je možné stáhnout přímo ze  stránek hra.brnoconeni.cz nebo vyzvednout v  pobočkách Turistického informačního centra na  Radnické, u  hlavního nádraží a  u  budovy DOMINI PARKU.

Soutěžící, kteří se zatím do  šifrovačky nezapojili, nemusejí zoufat, protože nic není ztraceno. Jednotlivých šifer ze  všech kol se totiž může každý stále v  libovolném pořadí zúčastnit, a  to až  do  neděle 2.  prosince, kdy soutěž končí.   Následovat pak bude finálové kolo, které proběhne 8.  prosince a  zúčastní se ho sto nejlepších týmů.

Radní schválili ceník vodného a  stočného pro příští rok

Zisk město investuje do  kanalizací a  rozvoje čistírny odpadních vod

Rada města Brna dnes schválila ceník vodného a  stočného, který začne platit od  začátku roku  2019. Do  výše ceny se promítne i  změna sazby  DPH, především ale nezbytné investice do  oprav kanalizací a  výstavby čistírny odpadních vod v  Modřicích.

Oproti tarifům platným od  roku  2017 dojde k  navýšení ceny vodného a  stočného o  5  %. Cena za  jeden kubík vody včetně  DPH bude 79,53 korun (vodné 38,80 a  stočné 40,73). V  současnosti stojí kubík 75,74 korun. Průměrná cena vody v  České republice v  letošním roce  je 85  korun.

Jako v  předchozích letech, i  letos Státní fond životního prostředí zveřejnil Sociálně únosné ceny pro vodné a  stočné pro rok  2019, které pracují s  tím, že  spotřeba vody je u  každého průměrně 88,7 litru vody na  den. Pro Jihomoravský kraj byla pro příští rok  vypočtena cena 116,18 korun za  kubík vody.

„Vyplývá z  toho, že  cena vodného a  stočného bude i  příští rok  v  Brně hluboko pod hranicí sociálně únosné ceny a  zůstane i  nižší než cena vody ve  většině ostatních krajských měst. V  minulých dvou letech se navíc cena vody nezvyšovala. Plánované navýšení zohledňuje i  fakt, že  město zvýšilo podíl využívání povrchové vody a  připravuje rozsáhlé investice do  druhé části dostavby kanalizace v  Brně a  současně také do  projektu kalového hospodářství v  čistírně odpadních vod v  Modřicích,“  vysvětlil  náměstek primátora pro investice a  dopravu Richard Mrázek.

Druhá etapa kanalizace v  Brně zahrnuje výstavbu a  rozšíření kanalizací v  pěti brněnských městských částech. V  Bosonohách, Brně-jihu, Líšni, Tuřanech a  Maloměřicích a  Obřanech vznikne dohromady přes 15  kilometrů splaškové kanalizace, 10  kilometrů dešťové kanalizace a  5,6 kilometru vodovodu. Předpokládaná cena zakázky, na  niž teď město hledá zhotovitele, je miliarda korun. Nemalou součástí projektu je také realizace dvou velkých retenčních nádrží Červený Mlýn a  Královky o  celkovém objemu necelých 50  tis. kubíků. Jsou nezbytné pro zadržování ředěných splaškových vod v  systému v  případech dešťových událostí a  snižují tak přepadání takto znečištěné vody do  našich toků. Tato část je realizována smluvním konceptem FDIC Yellow Book.

Čistírna odpadních vod v  Modřicích slouží k  čistění odpadních vod z  města Brna a  ve  stále větší míře prostřednictvím soustavy čerpacích stanic i  z  širokého okolí Brna. Zpracovává i  odpadní vodu z  okolních měst, například Kuřimi. Projekt Kalové hospodářství ČOV Brno-Modřice je realizován smluvním konceptem FIDIC Yellow Book a  jeho realizace začala na  konci června letošního roku. Předpokládaná cena modernizace čistírny, která podle smlouvy se zhotovitelem skončí na  konci roku  2022, je 1,35 miliardy korun.

Brněnské komunikace připravují systém financování a výstavby parkovacích domů

Rada města Brna dnes pověřila prováděním koordinačních činností u  přípravy systému výstavby a  provozu parkovacích domů firmu Brněnské komunikace. Ta má za  úkol zajistit studii proveditelnosti, průzkumné práce, geodetické zaměření i  zmapovat majetkoprávní situaci ve  vybraných lokalitách a  vypracovat harmonogram pro výstavbu, provoz a  financování realizace. Rada současně schválila prověřování dalších tří lokalit, na  nichž by mohla parkoviště vzniknout. Podle plánu ve  městě vznikne do  roku  2022 4550 parkovacích míst. Odhadované náklady jsou více než miliarda korun.

Rada města Brna se seznámila i  s  návrhem příkazní smlouvy, jejímž prostřednictvím by Brněnské komunikace byly pověřeny také zajištěním komplexní služby dopravy v  klidu, tedy parkování a  odstavování.

„Brněnské komunikace by mohly na  základě příkazní smlouvy zajišťovat služby v  jednotlivých oblastech dopravy v  klidu. Právně tak nastavíme systém financování a  výstavby parkovacích domů, parkovišť a  dalších souvisejících služeb. Financování by pak mohlo probíhat na  principu vyrovnávací platby*, podobně jako nyní při spolupráci ohledně sportovišť s  městskou akciovou společností STAREZ-SPORT,“ vysvětlil náměstek primátora pro dopravu a  investice Richard Mrázek.

Do konce března 2019 by měly Brněnské komunikace zajistit také vypracování projektové dokumentace, zajištění všech potřebných povolení a  výběru dodavatele pro parkoviště P+R v  lokalitě Líšeň – Zetor, tak zde řidiči mohli parkovat již příští rok. Tato plocha by měla mít kamerový dohled a  závorový systém. Do  stejného data by pak měla vzniknout i  technická studie k  výstavbě parkovacího objektu v  lokalitě Jemelkova, jehož investorem je externí subjekt.

Jednotlivá velkokapacitní parkoviště budou mít kapacitu od  300  do  2000 parkovacích míst v  návaznosti na  potřeby dané lokality, dopravní napojení a  dispoziční možnosti. Jejich příprava by měla probíhat ve  stejnou dobu tak, aby byla všechna parkoviště postavena do  roku  2022. Předpokladem je ale i  ucelený systém plánování finančních prostředků s  výhledem minimálně pět let, který by měl být dnešním rozhodnutím hotový a  předložený ke  schválení orgánům města nejpozději do  28.  2.  2019.

„Systém přípravy parkovacích domů odráží nejmodernější trendy ve  výstavbě technických budov. Systém se zaměřuje na  ekonomiku jak výstavby, tak i  provozu. Od  využití tohoto modelu si slibujeme právě zefektivnění výstavby postavené na  modelovém řešení a  také optimalizaci provozních procesů právě vzhledem k  potřebám jednotlivých lokalit, tedy typu nebo kombinace typů systémů provozování (rezidentní, P+R, komerční),“  uvedl  technický ředitel Brněnských komunikací Aleš Keller, který tento projekt vede.  

Brněnské komunikace budou zajišťovat přípravné práce pro vznik parkovacích domů/parkovišť na  lokalitách:

Královo Pole nádraží (300  parkovacích míst)
Purkyňova (490  parkovacích míst)
Líšeň – Zetor
Fakultní nemocnice Bohunice (2000 parkovacích míst)
Veveří – Šumavská (400  parkovacích míst)

Žlutý kopec – Tomešova (250  parkovacích míst)
Sportovní (450  parkovacích míst)
Fakultní nemocnice – dětská nemocnice (450  parkovacích míst)

Poslední tři lokality Rada města do  seznamu prozkoumávaných lokalit zařadila nově. Jejich kapacitní posouzení včetně jejich napojení na  síť komunikací ve  městě by mělo vzniknout do  konce března 2019.

* Vyrovnávací platba je upravena předpisy Evropské unie o  veřejné podpoře. Jedná se o  platbu z  veřejných rozpočtů, kterou veřejná instituce poskytuje určitému subjektu k  pokrytí nákladů veřejně prospěšných služeb, k  jejichž poskytování byl vybrán, resp. pověřen.

Centrum Brna rozzáří vánoční výzdoba

Desetitisíce LED diod, kilometry drátů a spousta „ruční práce“ s  jejich instalací. To je zázemí rozzářených Brněnských Vánoc. S  přípravami slavnostní výzdoby začínají Technické sítě Brno již zhruba pět týdnů před počátkem adventu.

Technické sítě Brno, a.s., zajišťují slavnostní osvětlení historického centra města, které tvoří zhruba třetinu výzdoby celého Brna, a to jak do počtu ozdob, tak do příkonu. Osvětlení si pořizují také samy jednotlivé městské části, které si je pak většinou pouze nechávají instalovat prostřednictvím TSB. „Na tom, aby do zahájení trhů 23. listopadu bylo vše připraveno, pracují nejen naši zaměstnanci, ale i technika. Takřka denně je plně využito kvůli instalaci světelných dekorací pět vysokozdvižných plošin. Další vozidla slouží k  navážení dřevěných stánků a ostatního materiálu potřebného pro hladký provoz adventních trhů,“ upřesnila ekonomická ředitelka TSB, a.s., Lenka Dufková.

Pro letošní rok bylo zvoleno stejně jako vloni jednoduché, ale o to efektnější osvětlení založené na teplé bílé barvě. Hustá síť světel zdobí ulice ústící do náměstí Svobody, jako jsou Česká, Rašínova či Kobližná, ale i ty ostatní v  srdci města, například Joštovu, Starobrněnskou, Orlí, okolí hlavního nádraží či Šilingrovo náměstí.

Speciální péči věnují TSB výzdobě ulice Radnická, kde provádí výzdobu portálu vstupní brány do nádvoří Staré radnice, kde je pak dominantou nasvícená kašna. Uvnitř nádvoří rozsvítí také ochoz při vstupu do vyhlídkové věže Staré radnice, která je tradičně během adventu hojně navštěvovaná. Výhled z  věže nabízí malebné pohledy na přilehlá slavnostně rozsvícená náměstí a ulice.

Světelná výzdoba rostlých stromů na obou náměstích, na Dominikánském i na náměstí Svobody, bude letos dle požadavku TIC bohatší.  Na ozdobení jednoho stromu budou použity 4 kusy řetězů po 18 metrech. Celkem by mělo stromy obepínat 1,152 kilometrů světelných řetězů.

Vyzdobit vánoční strom na náměstí Svobody potrvá společnosti BON JOUR ILLUMINATION, která uspěla letos ve výběrovém řízení, čtyři dny. Začnou v  neděli 18.11, dokončení je plánováno na 21. listopadu. Poté proběhnou zkoušky světel i efektů tak, aby strom mohl být v pátek 23. 11. při zahájení Brněnských Vánoc slavnostně rozsvícen.

Vánoční strom bude odzdoben 6. ledna.

TSB a.s. jsou také v  tomto roce pověřeny zajištěním výzdoby a rozsvícením stromu před Mahenovým divadlem, který bude od 2. prosince tradiční dominantou Malinovského náměstí.

Celkem je ve středu města rozmístěno zhruba půl milionu LED diod, ať už na převěsech nebo na světelných bránách, či se jedná o jednotlivé prvky (stylizované vločky apod.).

Celková spotřeba elektřiny na vánoční výzdobu v Brně činí cca 80 tis. kWh. Z toho je spotřeba v centru cca 25 tis. kWh.  Náklady na elektřinu za celé období Brněnských Vánoc se pohybují okolo cca 200 tis. Kč. Pro srovnání: hodina plně nasvětleného historického jádra města je energeticky srovnatelná s  provozem zhruba patnácti až dvaceti varných konvic.

Kromě zajištění Brněnských Vánoc je úkolem Technických sítí Brno také následná demontáž osvětlení, stánků ap. Obdobně jako v  minulých letech započne již v  období mezi vánočními svátky a Silvestrem, letos však všechny gastro stánky na náměstí Svobody i na Dominikánském náměstí mohou zůstat v  provozu až do 29. prosince. Před silvestrovskými oslavami pak jako každoročně pracovníci TSB instalují ochranný obal na orloj na náměstí Svobody.

Společnosti Technické sítě Brno, a.s., je pověřena přípravou Vánoc již od roku 2009. Pro rok 2018 ji byla poskytnuta na zajištění technického vybavení a osvětlení pro účely akce Brněnské Vánoce 2018 neinvestiční dotace ve výši 1,8 mil Kč z rozpočtu statutárního města Brna. Tato částka je určena na montáž a demontáž vánočního osvětlení, jeho případné opravy i veškerý servis a zahrnuje i zajištění výzdoby vánočních stromů na náměstí Svobody a na Nové radnici.

Nový systém parkování: Úřad začne vracet peníze rezidentům, kteří za  1.  auto před změnou ceníku zaplatili 600  Kč

Ve všech oblastech, které jsou připojené k  novému systému parkování (mimo historické centrum 1-01), stojí rezidentní oprávnění po  změně ceníku 0  Kč za  první auto. Lidem, kteří si parkování vyřídili ještě v  době, kdy byla cena 600  Kč, začne nyní úřad tyto peníze vracet. Tato situace nastala u  1687 rezidentů.

Podmínkou vrácení peněz je podání žádosti, transakce neproběhne automaticky.

I když je nyní cena rezidentního oprávnění pro první auto stanovena na  0  Kč, je nutné si oprávnění vyřídit. Bez toho nebude registrační značka auta zanesena do  systému a  při kontrole bude vyhodnoceno, že  auto parkuje neoprávněně.

Jak postupovat pro vrácení peněz:

Je potřeba vyplnit jednoduchý formulář s  údaji (RZ  auta, bankovní účet atd.).  Formulář je ke stažení  na webu města Brna i  v  dokumentech na  webové stránce  www.parkovanivbrne.cz  . Vytištěný bude k  dispozici i  na  pracovišti na  Zvonařce. Žádost lze pak vyřídit elektronicky, fyzicky, nebo poštou. Peníze dostanou žadatelé fyzicky, nebo mohou požádat o  jejich zaslání na  účet:

ELEKTRONICKY

Pošlete formulář datovou schránkou na  ID a7kbrrn. Případně dokument opatřený elektronickým podpisem na  mail  VratkaRP@brno.cz. Poplatek bude vrácen do  30  dní na  bankovní účet.

FYZICKY

Na kontaktní pracoviště Zvonařka 5  můžete přijít s  již vyplněným formulářem, případně vyplnit formulář na  místě. Peníze dostanete buďto obratem na  ruku, nebo nejpozději do  30  dní na  bankovní účet. Způsob si můžete zvolit.

POŠTOU

Žádost vyplníte z  pohodlí domova a  opatřenou vlastnoručním podpisem pošlete doporučeně na  kontaktní pracoviště Zvonařka 5.  Poplatek bude vrácen nejpozději do  30  dní na  bankovní účet.