POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Průběžné hodnocení projektu Rapid Re-Housing

Projekt Pilotního testování rychlého zabydlení rodin s  dětmi, tzv. Rapid Re-Housing, se dostal do  další fáze. Rodinám jsou nyní po  roce  prodlužovány nájemní smlouvy. V  současné chvíli se to týká 22  z  23  rodin.  „Jedná se o  96% úspěšnost. S  dalšími rodinami intenzivně pracujeme na  tom, aby se jim to také podařilo,“  řekl uvolněný zastupitel pro sociální začleňování Martin Freund.  

Zásadní pro hodnocení projektu je fakt, zda si dokáže rodina po  roce  nájemního vztahu udržet bydlení bez dluhu. Od  začátku se předpokládalo, že  projekt nebude ze  100  % úspěšný.  „Přesto je momentálně jedním z  nejefektivnějších způsobů boje proti chudobě rodin v  Evropě, možná i  na  světě,“  uvedl  Freund.  

Podmínkou pro prodloužení nájemní smlouvy a  setrvání v  projektu je, aby rodina neměla po  roce  v  novém bytě žádné dluhy na  nájemném. V  současné chvíli magistrát eviduje dluh u  17  rodin, jehož celková výše je 210  tisíc korun. I  tuto částku se daří průběžně snižovat. Více než polovinu dluhu tvoří jen 4  rodiny. Asi 20  rodin naopak nemělo s  řádným hrazením nájmu žádné problémy.

Důvody, proč dluhy vznikají, jsou velmi individuální. Při placení nájmu je většina nájemníků závislá na  sociálních dávkách. Ty, které jsou určeny přímo na  bydlení, putují rovnou na  účet města. Zpravidla ale nepokryjí celou výšku nájmu. Zbytek nájemníci doplácejí z  jiných zdrojů – z  dalších dávek, z  platu, za  pomoci širší rodiny. Systém dávek je zároveň velmi komplikovaný.  „Ačkoliv je spolupráce s  Úřadem práce na  nadstandardní úrovni, ze  své podstaty nemůže systém reagovat na  změny v  rodině okamžitě. Jde například o  situace, kdy od  ní odejde jeden z  rodičů. Dosavadní dávky se musí v  tu chvíli přepočítat a  může dojít k  jejich pozdějšímu vyplacení. Tyto prodlevy pak způsobují, že  rodina nájem zaplatí jen částečně nebo se zpožděním,“  konstatoval  Freund.

Všechny tyto situace se řeší ve  spolupráci se sociálními pracovníky. Pokud by přesto výše dluhu dosáhla tří měsíčních nájmů, má město ze  zákona možnost nájemní smlouvu vypovědět. K  této situaci během fungování projektu zatím nedošlo.

V průběhu projektu se členové týmu setkávají s  běžnými komplikacemi, mezi které patří například řešení sousedských vztahů.  „Zaznamenali jsme 27  stížností, z  nichž ovšem 17  pocházelo pouze od  jedné osoby. Jednalo se o  stížnosti na  sušení prádla a  podobně. Všechny podněty řešíme jak s  dotčenými rodinami, tak i  s  ostatními nájemníky v  domě. Pozitivní je, že  kromě jednoho zmíněného případu se další stížnosti nikdy neopakovaly,“  komentoval  Freun d.  „Obdrželi jsme také petici. Když jsme ji začali prověřovat, ukázalo se, že  byla tak nejasně formulovaná, že  ji podepsali i  nájemníci, proti kterým byla vedená,“  dodal.

I u  rodin, které z  projektu vypadnou, budou pokračovat intervence sociálních pracovníků. V  tuto chvíli se jedná o  jednu takovou rodinu. Během měsíce se podařilo umístit ji do  náhradního bydlení v  azylovém domě. Rychlým vystěhováním se zabránilo dalšímu narůstání dluhu na  nájemném.

„Naší snahou je s  rodinami co nejlépe pracovat a  snižovat jejich dluhy, což se daří. V  7  rodinách si lidé našli nové zaměstnání, podařilo se i  to, že  se 5  dětí vrátilo z  náhradní rodinné péče a  dětem z  11  rodin bylo s  pomocí sociálních pracovníků zajištěno předškolní vzdělávání,“ doplnil  koordinátor sociálních pracovníků v  projektu Adam Fialík.

Skleněné obaly do koše nepatří!

Kam s  nimi?

Víte, že sklo se dá recyklovat takřka donekonečna a že do tříděného odpadu je možné dát i skleněný obal nevymytý a s  kovovým víčkem? Při dalším zpracování to nevadí a víčko se oddělí pomocí magnetu.

Proč recyklovat sklo?

Jako obalový materiál patří sklo z  hlediska vztahu k  životnímu prostředí a recyklaci k  těm nejšetrnějším. Sklo lze recyklovat prakticky donekonečna. Tříděním a recyklací skla šetříme nejen energii, ale i přírodu kolem sebe. Vytříděným sklem se dá nahradit až 65 % sklářských písků, přičemž hlavní výhodou výroby nového skla ze starého je ohromná úspora energie - ta může činit až 90% oproti výrobě ze sklářských písků.

Do kontejneru Na sklo patří

Do kontejneru Na sklo nepatří

72 % obyvatel ČR třídí odpad (sklo z  nich třídí 83 %)

Barevné neboli směsné sklo se v  ČR třídí do kontejnerů zelené barvy, na sklo čiré jsou pak určeny bílé kontejnery. Důvod tohoto rozdělení je prostý – z barevného skla se totiž čiré již nevyrobí. Vytříděné sklo z  kontejnerů se sveze na třídící linku, kde se odstraní případné nežádoucí příměsi. Poté se nadrtí a pomocí dopravníků a vibračních sít se dále dotřiďuje. Nakonec se dočistí na požadovanou vysokou kvalitu pomocí optoelektrických čidel. Nečistoty jako kamínky nebo kousky porcelánu či keramiky, by se totiž mohly dramaticky projevit na zhoršených vlastnostech nových skleněných výrobků

Nejčastěji se z  recyklovaného skla vyrábí opět lahve na minerálky a pivo. Ve specializovaných továrnách se z  odpadního skla vyrábí také tepelné izolace – skelná vata a tzv. pěnové sklo, což je materiál, který je vhodný jako izolační zásyp okolo domů, nebo jako izolace pod základovou desku místo kamenného štěrku. Nadrcené sklo se může použít i bez nutnosti tavení jako přísada do speciálních druhů betonů a brusných hmot.

Předností skleněných obalů je velká chemická odolnost, dobrá omyvatelnost, průhlednost, možnost sterilace, vícenásobné použití a opětovné zpracování. Nejčastější druhy skleněných obalů jsou lahve od piva, vína, nápojů, zavařovací sklenice, sklenice od kečupů, marmelád, kompotů, flakonky od parfémů, lahvičky od léků.

Stop dekubitům

Ráda bych vás informovala o akci, kterou MOÚ připravil ke Světovému dni Stop dekubitům.

Dekubity jsou různě rozsáhlé rány, vznikající především u  dlouhodobě ležících pacientů, vyvolané lokálním tlakem na kůži. Vznikají většinou v  místech s  malou vrstvou tukové nebo svalové tkáně. I  pro současnou pokrokovou medicínu jsou proleženiny vážným problémem, protože se špatně hojí a mohou být bránou vstupu infekce do těla.

Dekubity trpí až 20 % pacientů v evropských nemocnicích, údaje z domácí péče nejsou známé. Na léčbu proleženin vynakládají zdravotní systémy v Evropě téměř čtyři procenta ročního rozpočtu. V ČR se sledování dekubitů stalo součástí ukazatelů kvality ošetřovatelské péče. Za nejúčinnější způsob řešení problematiky dekubitů je považována včasná prevence.

Proto evropský poradní panel pro otázky proleženin EPUAP každoročně pořádá světový den s  názvem „Stop dekubitům“. Letos (2017) byl tento den stanoven na 16. listopad. (Organizace EPUAP vznikla před 18 lety v Londýně s cílem propojit zdravotní praxi, výzkum, osvětu a politickou sféru pro společnou podporu prevence dekubitů.)

V  Masarykově onkologickém ústavu v  Brně se problematikou vzniku dekubitů zabýváme dlouhodobě. Pracuje zde mezioborový Tým pro ošetřování nehojících se ran a dekubitů, který se zaměřuje na zavádění a rozvoj nových trendů v  oblasti péče o nehojící se rány a dekubity do praxe, na předcházení vzniku dekubitů, ošetřování chronických ran a správné využívání dostupných antidekubitních matrací a polohovacích pomůcek pro ležící pacienty.

Jak si MOÚ tento světový den připomene?

Masarykův onkologický ústav se připojil k  světovému dni „ STOP dekubitům“ pořádáním osvětové akce určené pro pečující osoby a laickou veřejnost. V  úterý 14. listopadu od 8:00 do 12:00 hodin na dvou stanovištích - v  Masarykově a Švejdově pavilonu.

V  Masarykově pavilonu najdete stanoviště v  přízemí vedle busty T. G. Masaryka a ve Švejdově pavilonu ve 2. patře naproti Centrální evidenci. Všeobecné sestry specialistky představí širokou škálu vhodných prostředků k  prevenci proleženin. Nebudou chybět praktické ukázky správného polohování s  pomocí antidekubitních pomůcek, k  dispozici bude ochutnávka doplňků stravy a prostředky na péči o pokožku. Zájemcům budou poskytnuty tištěné informační materiály zaměřené na účinnou prevenci proleženin včetně DVD „Péče o nepohyblivého pacienta“, které je k  dispozici v  OIC (3. patro Švejdova pavilonu).

PhDr. Zuzana Joukalová, tisková mluvčí MOÚ

Krizové centrum poskytuje služby non-stop

Krizové centrum Psychiatrické kliniky FN Brno funguje již od  roku 1989 a  jeho náplní je maximálně pomoci lidem v  jejich krizové situaci. A  protože se stále množí dotazy na  téma našeho krizového centra, přinášíme vám krátký rozhovor se staniční sestrou Psychiatrické kliniky Bc.   Marií Malinovou.

Nejčastěji jsou to klienti, kteří se ocitli v  nějaké životní krizi, kterou nejsou schopni vlastními silami zvládnout (ztráta zaměstnání, rozchod, úmrtí v  rodině, apod.). Krizové centrum vyhledávají i  příbuzní a  známí, kteří mají v  blízkosti někoho s  duševní poruchou a  potřebují se jen poradit. Další početnou skupinou klientů jsou osoby závislé na  návykových látkách. Stále častěji KC navštěvují rodiče s  nezletilými dětmi, ale bohužel těm nemůžeme poskytnout adekvátní péči, protože na  KC neposkytujeme služby pedopsychiatra, avšak snažíme se jim nabídnout kontakt na  dětského ambulantního psychiatra.

Služby poskytujeme non-stop, 7 dní v  týdnu, 24 hod. denně, včetně svátků. Pracujeme jako stanice nepřetržité psychiatrické pomoci s  volným (bezbariérovým) přístupem – tj. není potřeba objednání ani doporučení. Klienti přicházejí sami, v  doprovodu rodiny, známých, spolupracovníků, apod. Dále bývají odesíláni svými praktickými, nebo  jinými odbornými lékaři, včetně překladů z  jiných zdravotnických zařízení. Neméně často klienty přiveze RZP a  policie.

Zajišťujeme psychiatrickou-psychologickou první pomoc pro  dospělé klienty od  18 let. Poskytujeme krátkodobou intenzivní psychoterapii v  ambulantních i  lůžkových podmínkách. Možná délka hospitalizace je 5 až 7 dnů. Klientům se věnuje zkušený psychiatr, klinický psycholog a  sestra se specializací v  oboru psychiatrie.

Pomoc nabízíme jednorázově, avšak v    případě potřeby může klient kdykoli KC opakovaně kontaktovat a  navštívit. Nejedná se však o  pravidelné návštěvy, nejsme klasická psychiatrická ambulance, nepředepisujeme recepty.

Přímé propojení nemáme, ale máme rozsáhlou databázi kontaktů velké části odborných lékařů (psychiatrů a  psychologů), včetně psychiatrických zařízení v  rámci celé republiky. Snažíme se klientovi nabídnout a  doporučit pomoc dle  jeho možností a  potřeb. Velice úzce Krizové centrum spolupracuje s  Práh jižní Morava, které společně s  terénním týmem poskytuje zdravotně-sociální služby v  rámci našeho Centra duševního zdraví.

Součástí KC je Linka naděje 547  212  333, kterou obsluhují psychologové a  zkušené zdravotní sestry s  psychiatrickou specializací a  sebezkušenostním výcvikem v  psychoterapii. Telefonickou linka krizového centra 532  232  078 obsluhují sestry a  v  případě potřeby lékař psychiatr.

Letiště Brno mění majitele. Nově je součástí skupiny Accolade.

Letiště Brno změnilo majitele. Nově je součástí investiční skupiny Accolade. Dosavadní majitelé společnosti Letiště Brno a. s., která má na základě smlouvy s  Jihomoravským krajem mezinárodní letiště v  Tuřanech v  dlouhodobém pronájmu, podepsali dohodu s  Accolade ve čtvrtek.

„Dneškem se začíná psát nová kapitola dějin letiště. Jsem přesvědčený, že ve spolupráci s krajem, který považujeme spolu s městem Brnem za naše nejváženější partnery, lze letišti zajistit dlouhodobý úspěšný rozvoj. Věřím, že najdeme s  Jihomoravským  krajem a  městem Brnem společnou řeč na rozvoji nových leteckých linek. Uvědomujeme si, že jedině společnými silami, na základě dobrých vztahů založených na vzájemné důvěře, lze brněnskému letišti zajistit silné postavení na trhu středoevropské letecké dopravy. V  rozvoji letiště chceme navázat na výsledky práce dosavadních vlastníků,“ říká Milan Kratina, CEO skupiny Accolade.

Skupina Accolade se věnuje rozvoji infrastruktury pro podnikání v  České republice. Nedávno například oznámila záměr vybudovat v  západních Čechách polygon pro testování a certifikaci automobilů s  automatickým řízením. Investuje zejména do průmyslových nemovitostí určených k  pronájmu. Již v  minulosti se zajímala i  o  možnost vybudovat na území přilehlém k  letišti park pro logistiku, ecommerci a  lehký průmysl.

Skupina Accolade koupila od předchozích majitelů společnost B.A.W.D.F. s.r.o., která je vlastníkem společnosti Letiště Brno a.s. Tato společnost, Letiště Brno a. s., má uzavřenou smlouvu s  Jihomoravským krajem, na jejímž základě má mezinárodní letiště Tuřany v  dlouhodobém nájmu a  je jeho provozovatelem. Na denním fungování letiště se pro cestující, klienty z  řad leteckých společností ani pro zaměstnance změnou majitele nic nemění. Přesná cena, kterou Accolade za  stoprocentní podíl v  letišti zaplatila, nebyla zveřejněna.

Mezinárodní letiště Brno-Tuřany, druhé největší letiště v ČR, ročně odbavuje bezmála půl milionu cestujících. V  současné době odsud létají tři pravidelné linky – jedna do Mnichova a dvě do Londýna. Osobní doprava na letiště narůstá zejména v  létě s  charterovými lety do prázdninových destinací. Letiště má 150 zaměstnanců, provoz letiště pak přímo generuje dalších zhruba 450 pracovních příležitostí.

Brněnští studenti se po 28 letech opět spojí

Studenti pěti brněnských univerzit se opět spojí, symbolicky 28 let od Sametové revoluce. Na akci, kterou nazvali Brněnský sedmnáctý, si společně připomenou listopadové události z let 1939 a 1989. Odkážou na hodnoty, které jsou pro ně důležité a upozorní na problémy současné společnosti. Akce se uskuteční 17. listopadu na náměstí Svobody. Do Brněnského sedmnáctého se zapojili studenti z Masarykovy univerzity, Janáčkovy akademie múzických umění v Brně, Mendelovy univerzity v Brně, Vysokého učení technického v Brně a Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

,,Po naší nedávné studentské konferenci SPOLU jsme se se studenty napříč univerzitami rozhodli, že je škoda, aby v Brně probíhalo několik oddělených a individuálních akcí v souvislosti se 17. listopadem. Řekli jsme si, že je to pro nás velká příležitost spojit se, dát tyto akce dohromady a vytvořit jednu velkou a společnou událost. Brnu akce tohoto typu rozhodně chybí,’’ uvedl ambasador Studentského Brna Michal Hořínek.

Hlavní program Brněnského sedmnáctého bude probíhat 17. listopadu od 15:30 na náměstí Svobody. ,,Na JAMU jsme plánovali událost k 17. listopadu na náměstí Svobody už dříve. Jsme rádi, že vznikla iniciativa ke spojení několika akcí, a že náměstí Svobody k tomuto účelu nyní poslouží nám všem. Na místě se účastníci můžou těšit na hudební vystoupení a satirické divadlo studentů z JAMU. Zazní zde projevy historiků, pamětníků, studentů, akademiků, ale i komentátorů současného dění.,’’ řekl studentský senátor Akademického senátu JAMU Stanislav Čaban, který je jedním z hlavních organizátorů.

Od 18:00 bude hlavní program pokračovat Lampiónovým průvodem z náměstí Svobody na Kraví horu. Ten bude mít několik zastávek - Moravské náměstí, Komenského náměstí, Filozofickou fakultu MU, Stavební fakultu VUT, Právnickou fakultu MU, Kaunicovy koleje a právě Kraví horu. Tento průvod se postupně stává každoroční tradicí. ,,Náš společný průvod vyjde v 18:00 z náměstí Svobody směrem ke Kraví hoře a bude mít několik zastávek s historickým komentářem od historiků a pamětníků. Průvod a celý Brněnský sedmnáctý není jen pro studenty, ale i pro rodiny s dětmi, seniory a vůbec pro každého, kdo bude chtít společně s námi zavzpomínat na historické okamžiky a připomenout si, proč vůbec vznikly a zapsaly se do naší historie,’’ uvedla Kateřina Holíková z Nadačního fondu studentů Filozofické fakulty MU, která má průvod na starost.

Součástí doprovodného programu bude mimo jiné kladení věnců o den dříve, tedy 16. listopadu, u sochy Jana Palacha v areálu Fakulty strojního inženýrství na VUT. ,,K doprovodnému programu 17. listopadu bude patřit i živá knihovna Amnesty International a promítání filmu v kině Scala nebo výjezd brněnských studentů na pietní akce v Praze, kteří se odpoledne vrátí do Brna na Brněnský sedmnáctý,’’ řekl předseda Studentské komory Akademického senátu Masarykovy univerzity Ondřej Vymazal.

Další informace k Brněnskému sedmnáctému jsou dostupné na www.brnensky17.cz. ,,Jsme rádi, že den jako je 17. listopad dokáže spojit studenty několika univerzit. Nechceme, aby se zapomínalo na historické okamžiky, které tvořili naši předchůdci. Zároveň chceme upozornit na některé problémy v současné společnosti,’’ shoduje se Petr Dvořák z VUT spolu s dalšími organizátory z MENDELU a VFU.

Světový den předčasně narozených dětí – hrad Špilberk bude 16. 11. svítit purpurově

V  polovině listopadu si lidé na celé zemi připomínají Světový den předčasně narozených dětí. Tento svátek připomíná všem rodičům a veřejnosti skutečnost, že jsou mezi námi miminka a děti, které se narodí předčasně, a jejichž příchod na svět provází celá řada komplikací a jen díky dobré spolupráci neonatologů a pediatrů se v  mnoha případech podaří životy zachránit. V  Česku se předčasně narodí přes 9  000 dětí a Neonatologické centrum FN Brno patří mezi jedno z  největších pracovišť v  ČR.

Symbolem tohoto svátku je purpurová barva, do které se ten den zahalí desítky budov a historických památek po celém světě. Například v  Praze to bude „Tančící dům“, v  Brně hrad Špilberk. Spolupráce Neonatologického oddělení FN Brno a Magistrátu města Brna vedla kromě nasvícení hradu Špilberk dne 16. 11. 2017 od 17.00 hodin, také k  uspořádání výstavy na téma „Naše miminka“.

O celém průběhu těchto akcí, o slavnostním nasvícení hradu Špilberk na purpurovou barvu bychom rádi krátce informovali média na tiskové konferenci Fakultní nemocnice Brno a Magistrátu města Brna.