POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3

Severojižní kolejový diametr: rada města schválila memorandum o  spolupráci

Na přípravě takzvaného Severojižního kolejového diametru navazujícího na  řešení Železničního uzlu Brno bude spolupracovat město Brno, Jihomoravský kraj, ministerstvo dopravy a  Správa železniční dopravní cesty. Počítá s  tím memorandum, které dnes schválila Rada města Brna. Doporučila ho také schválit brněnskému zastupitelstvu. Záměr bude prověřen studií proveditelnosti podle metodiky SŽDC.

„Spolupráce všech těchto institucí je nezbytná a  velice si cením toho, že  bude zakotvena v  memorandu. Severojižní kolejový diametr významem přesahuje hranice města, bude mít vliv na  fungování železnice v  celém regionu. Funkce diametru musí být posuzována primárně v  kontextu dlouhodobého rozvoje přiléhajících lokalit a  také přepravních potřeb místních i  dojíždějících. Technické řešení je na  odborném posouzení studie proveditelnosti,“  uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál.

Spolupráce zúčastněných stran je podle memoranda následující:

•  Statutární město Brno a  Jihomoravský kraj připraví limitující omezení území pro zpracování studie proveditelnosti.

•  SŽDC zajistí vlastním jménem zpracování studie proveditelnosti.

•  SŽDC zřídí výbor studie proveditelnosti, ve  kterém budou rovnoměrně zastoupeny zúčastněné strany:
o  Statutární město Brno bude zastoupeno politickou reprezentací, odbornými úředníky, pracovníky DPMB,  a.  s. a  města  
o  Spolu s  Jihomoravským krajem budou členem výboru i  pracovníci společnosti Kordis JMK (koordinátor IDS JMK)
o  Činnost výboru bude řízena statutem a  jednacím řádem, které schválí zúčastněné strany.

•  Dílčí plnění studie proveditelnosti budou projednávána se všemi zúčastněnými stranami.

•  K finální podobě studie proveditelnosti vydají všechny zúčastněné strany své stanovisko, stanovisko statutárního města Brna bude předloženo ke  schválení voleným orgánům.

•  Po schválení záměru SJKD v  centrální komisi ministerstva dopravy zahájí město Brno realizaci zapracování záměru SJKD do  územního plánu a  Jihomoravský kraj upraví řešení záměru SJKD v  zásadách územního rozvoje.

S Brněnskými dny pro zdraví přes Atlantický oceán

Kancelář projektu Brno – Zdravé město Odboru zdraví pořádá v  období od  21.  do  30.  září 2018 celoměstskou kampaň Brněnské dny pro zdraví. V  pořadí 24.  ročník tohoto festivalu na  podporu zdravého životního stylu nabídne celkem 100  akcí připravených ve  spolupráci s  téměř 70  organizacemi – program zahrnující pohyb, správnou výživu, duševní zdraví, aktivní stárnutí, akce pro jednotlivce i  rodiny s  dětmi napříč celým Brnem začíná!

  „Prostřednictvím Brněnských dnů pro zdraví chceme veřejnosti ukázat možnosti, jak se dá v  prostředí města žít zdravěji. Představíme místní, mnohdy málo známé organizace, díky nimž si zájemci budou moci vyzkoušet řadu aktivit k  podpoře tělesného i  duševního zdraví,“  uvedl  první náměstek primátora města Brna Petr Hladík.

U příležitosti zahájení letošního ročníku kampaně bude  od 21.  do  23.  září  probíhat akce  „Plaveme z  Evropy do  Ameriky“, jejímž záměrem je motivovat veřejnost více ke  sportu a  plavání. Do  pomyslné štafety se může zapojit každý, a  pomoci tak společnými silami přeplavat Atlantický oceán. Akce se bude konat ve  vybraných městských bazénech, za  každý uplavaný kilometr bude odevzdán příspěvek na  prevenci dětských úrazů.  

  „Na plavání se v  tomto roce  soustředíme i  mimo tuto akci. Podařilo se nám opravit Riviéru, která se stala nejnavštěvovanějším koupalištěm v  Brně. Na  podzim se také chystáme zrekonstruovat dva školní bazény. Naším záměrem je naučit zejména děti, aby pohyb vnímaly jako důležitou, přirozenou součást života“,  dodal  Petr Hladík.

Pro zájemce o  vytrvalostní běhání je připraven již tradiční závod  „5, 10  mil Brnem“, který se uskuteční  v sobotu  22.  září  a přinese jedinečnou příležitost v  podobě zážitku z  nočního běhu centrem města se stovkami dalších nadšenců. Na  dalších akcích bude k  vyzkoušení rovněž jóga, taiči, pétanque, tenis či  stále oblíbenější nordic walking.

Pestrá škála sportovních aktivit je přichystána speciálně pro děti – na  tvorbě programové nabídky se letos podílejí i  úspěšné brněnské sportovní kluby. K  vyzkoušení bude baseball, basketbal, fotbal, florbal, synchronizované plavání apod.

Pozornost bude věnována taktéž  zdravotnímu poradenství. V  neděli  23. září  se bude ve  Fakultní nemocnici Brno na  Jihlavské ulici konat  „KardioDen“. Brňané si nejen prohlédnou Interní kardiologickou kliniku včetně přístrojového vybavení s  odborným výkladem, ale zejména mohou absolvovat různá vyšetření, jako je měření EKG, krevního tlaku, cholesterolu a  cukru v  krvi.

Na zdravotní poradenství bude zaměřena i  akce  „Zaostřeno na  zdraví“, která se uskuteční ve  středu  26. září  v  Knihovně Jiřího Mahena na  Kobližné ulici. Kromě řady obvyklých zdravotních vyšetření návštěvníkům nabídne i  oční screening či  diagnostiku chodidla. Program bude doplněn o  přednášky z  oblasti výživy dětí, světa mikroorganismů v  našem těle či  pohybových dovedností člověka.

Součástí kampaně jsou i  aktivity z  oblasti duševního zdraví, akce pro osoby ve  vyšším věku, ale i  jedince se zdravotním postižením. K  vyzkoušení bude např.  volejbal vsedě, pro seniory jsou připraveny lekce společenských tanců, testování a  trénování paměti nebo zdravotní cvičení spojené s  měřením tělesných hodnot.

Kompletní program Brněnských dnů pro zdraví je k  dispozici na webu www.zdravemesto.brno.cz.

Jihomoravský filmový fond funguje už sedm měsíců. Přilákal tvůrce celovečerních filmů i  dokumentů

Jihomoravský filmový nadační fond, zřízený na  jaře letošního roku, má za  cíl rozvíjet místní audiovizuální průmysl a  na  něj navázané ekonomiky a  propagovat město a  region prostřednictvím audiovizuálních děl. Jak se mu to daří, se dnes brněnští radní dozvěděli ze  zprávy o  činnosti, kterou jim předložila předsedkyně správní rady Ivana Košuličová.

První výzvu uveřejnil Jihomoravský filmový nadační fond (dále jen JFF) 30.  dubna. V  platném termínu do  31.  května se do  ní přihlásilo celkem 35  projektů, správní rada udělila nadační příspěvek 12  z  nich. Filmaře celkem podpořila 8,5 miliony korun. Příspěvky směřovaly například na  celovečerní filmy Jiřího Vejdělka Poslední aristokratka (lokace: zámek Milotice, Rájec-Jestřebí) nebo Václava Marhoula Nabarvené ptáče (Brno, Káznice na  Cejlu), ale také na  dokumentární a  krátké hrané snímky.

V říjnu bude zveřejněna druhá výzva, a  to na  tvorbu první verze scénáře. JFF chce v  této výzvě podpořit autory a  iniciovat vznik nových zajímavých scénářů spjatých s  regionem. Žádat budou moci scénáristé a  producenti. Připraveny jsou pro ně prostředky ve  výši 500  000  Kč.

„Činnost nadačního fondu posiluje obraz města i  celého regionu jako místa, které je otevřené, moderní, živé, k  filmařům přátelské. Spoluvytváří tak tvůrčí atmosféru města i  kraje. Brno i  Jihomoravský kraj se díky tomu už nyní zapsaly jako významná součást českého audiovizuálního průmyslu a  mohou tak konkurovat ostatním regionům včetně filmařsky oblíbené Prahy,“  uvedl  náměstek pro kulturu Matěj Hollan.

Mezi základní podmínky pro příjemce příspěvku patří útrata celé přidělené dotace v  regionu a  zaměstnání místních profesí a  služeb. Všechny podpořené projekty mají smluvně vázané propagační závazky.

„Produkce snímku Nabarvené ptáče utratila v  Brně za  4  natáčecí dny přes půl milionu korun za  služby a  najímaní místních profesí. Produkce snímku Tonight the World, který se natáčel ve  vile Stiassni, tu strávila o  jeden natáčecí den více a  utratila skoro 1  milion korun – to je pro představu o  600  000  korun více, než činil příspěvek získaný od  JFF,“  popsala  předsedkyně správní rady JFF Ivana Košuličová.

Místa spojená s  natáčením se stanou součástí filmové turistiky, kterou připravuje filmová kancelář Brno.  „Natáčení je pro danou lokalitu vždy velkou reklamou. Například na  zámku ve  Valticích těží ještě letos z  loňského natáčení dvoudílného koprodukčního snímku Marie Terezie a  vystavují kostýmy z  tohoto filmu,“  doplnil  Matěj Hollan.

JFF disponoval v  roce  2018 celkem 10  miliony, po  5  milionech od  každého zakladatele (statutární město Brno a  Jihomoravský kraj). Jedna desetina je určena na  provozní náklady, zbylé prostředky jsou určeny pro příjemce příspěvku. V  příštím roce  se předpokládá financování ve  stejné výši.

Přípravy nového Velodromu i  bazénu v  Židenicích pokračují

Město Brno pokračuje v  přípravách sportovišť pro obyvatele města i  jeho návštěvníky. Rada města dnes schválila podporu pro směnu pozemků v  majetku Tělovýchovné jednoty Favorit Brno, která je důležitá pro plánování nového Velodromu v  Komárově. A  podpořila i  Memorandum o  spolupráci s  firmami, které v  Židenicích plánují výstavbu bazénu s  wellness prvky a  parkovacího domu.

Navázat na  více než stoletou tradici cyklistických závodů s  mezinárodní účastí, vyhovět moderním požadavkům vrcholové cyklistiky, ale také rozšířit možnosti obyvatel v  oblasti volnočasových aktivit a  zlepšit občanskou vybavenost v  částech města, kde jí  je v  současné době nedostatek. Takový je cíl vedení města Brna. Ne všechny plány je ale město schopno zařídit jen ve  vlastní režii a  radní tak podporují i  spolupráci s  vybranými investory. Při svém dnešním jednání Rada města Brna odsouhlasila pokračování příprav dvou důležitých projektů, na  nichž město spolupracuje se soukromými subjekty.

Tím prvním je příprava nové multifunkční haly Velodrom Brno. Už přes deset let existují plány na  to, že  se cyklistický svatostánek přesune z  ulice Křížkovského v  Pisárkách do  Komárova na  ulici Hněvkovského. Stará hala v  ulici Křížkovského totiž se svou 400  metrů dlouhou částečně zastřešenou dráhou nevyhovuje mezinárodním standardům ani dnešním požadavkům dráhové cyklistiky.

„Vzhledem k  tradici, jakou v  Brně cyklistika má, si ale zcela jistě zaslouží místo, které by takové události mohlo zažívat znovu. Dohoda s  TJ Favorit Brno je postavena na  směně zmíněných objektů a  pozemků a  předpokládá, že  areál původního velodromu by měl být zdemolován do  konce roku  2020,“  uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál.

Nový velodrom by měl mít kapacitu 2000 pevných a  500  mobilních sedadel a  klopenou dřevěnou dráhu dlouhou 250  metrů a  širokou osm metrů. Umožňoval by tak pořádání špičkových cyklistických akcí i  podle parametrů mezinárodní cyklistické unie UCI. Žádný takový areál nefunguje v  Česku ani na  Slovensku. Díky vzniku nového areálu by měla prostor pro své sportovní vyžití i  talentovaná mládež. Na  místě původního velodromu by pak mohla vzniknout nová multifunkční hala.

Ve spolupráci se soukromým investorem se v  Brně připravuje i  stavba nového bazénu, přiléhajícího k  budově Polikliniky Viniční. Ten by měl ve  svých dvou podlažích disponovat i  wellness prvky.

„V případě realizace tohoto projektu by se v  této části města výrazně zlepšila nabídka volnočasových aktivit a  možností ke  sportovnímu vyžití obyvatel. Proto je tento projekt jak ze  strany města, tak i  městských částí velmi podporován,“  připomíná  1. náměstek primátora Petr Hladík.  

V memorandu, které dnes radní města odsouhlasili, se město přihlásilo k  podpoře projektu, například iniciací napojení celé lokality na  vyhovující inženýrské sítě a  podobně.

Investor se pak zavázal mimo jiné k  tomu, že  bazén otevře dříve nebo minimálně ve  stejnou dobu jako obytný soubor, který připravuje. Aby v  lokalitě zajistil i  dostatečné zázemí, je součástí projektu i  vybudování parkovacího domu. Ten nabídne přibližně 140  míst pro parkování a  8  míst vyhrazených pro imobilní občany. Bazén mimo jiné pomůže vyřešit nedostatek kapacit, které mohou v  Brně využívat školská zařízení pro povinnou výuku plavání svých žáků.

Memorandum zajistí spolupráci města a  dalších investorů už v  rané fázi příprav projektů. Zvyšuje tak pravděpodobnost úspěchu jejich realizace, ale i  finálního urbanistického řešení celé lokality.

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/185 dne 18.  9.  2018

RMB doporučuje ZMB schválit
-  Rámcovou dohodu o  spolupráci při přípravě stavby „Velodrom Brno“ mezi statutárním městem Brnem a  Tělovýchovnou jednotou Favorit Brno, spolkem;

-  „Memorandum o  spolupráci při přípravě záměru Severojižního kolejového diametru“ mezi Ministerstvem dopravy, Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a  Správou železniční dopravní cesty, státní organizace;

RMB schvaluje
-  Memorandum o  spolupráci v  souvislosti s  projektem Bazén Brno Východ – Šedova mezi statutárním městem Brnem, společností Wellness Brno Východ,  s.  r.  o., jako investorem a  společností SEMIRA,  a.  s.;

-  investiční záměr „Rekonstrukce komunikace Na  Klínku a  Pod Kaplí“ a  investiční záměr „Rekonstrukce komunikace Hrázní“;

-  změnu projektové dokumentace Rekonstrukce Dominikánského náměstí – komplexní regenerace historického jádra;

-  Protokol o  odsouhlasení kompenzace na  rok  2019 dle článku II. bodu 2.1. Smlouvy o  závazku veřejné služby a  kompenzaci z  veřejné přepravy cestujících uzavřené mezi statutárním městem Brnem a  Dopravním podnikem města Brna,  a.  s. Dopravce stanovil kompenzaci na  stejnou úroveň jako v  letošním roce, činila tedy 1  969  302  000  Kč. Následně bylo navrženo zahrnout do  finančního modelu i  novou expresní linku Mendlovo náměstí – Kamenný vrch. Celková kompenzace se tak zvýšila na  1  985  000  tis. Kč

RMB bere na  vědomí
-  zprávu o  činnosti Jihomoravského filmového nadačního fondu v  roce  2018 předloženou předsedkyní správní rady nadačního fondu Mgr.  Ivanou Košuličovou;

Frekventovanou ulici Hrázní u  brněnské přehrady čeká rekonstrukce, bude bezpečnější

Rada města Brna dnes schválila investiční záměry rekonstrukce tří komunikací, které by měly umožnit zajištění bezpečného provozu pro pěší, cyklisty i  autodopravu. Dalším důvodem je rozšíření parkovacích míst, ploch zeleně a  vylepšení odvodnění ulic. Připraveny jsou rekonstrukce ulice Hrázní v  rekreační oblasti u  brněnské přehrady a  dále pak o  opravy ulic Na  Klínku a  Pod Kaplí v  městské části Brno-sever. Obě rekonstrukce by měly dohromady stát bezmála 150  milionů korun.

„Hlavním důvodem k  plánované rekonstrukci frekventované komunikace Hrázní u  brněnské přehrady je zvýšení její bezpečnosti pro pěší, cyklisty i  automobilovou dopravu. V  současné době tam funguje obousměrný provoz. Nově by měla být komunikace pouze jednosměrná s  tím, že  bude doplněna o  oboustranný pruh pro cyklisty,“  popisuje  náměstek primátora pro oblast technickou a  majetkovou Richard Mrázek. Odhadovaná cena akce je více než 78  milionů korun.

Rekonstrukce se bude týkat Hrázní ulice až  po  parkoviště „U Šuláka“. Po  zjednosměrnění ulice Hrázní by řidiči dále pokračovali po  ulici Rozdrojovická a  dále zpět do  Bystrce.

Druhý schválený investiční záměr se týká ulic Na  Klínku a  Pod Kaplí v  Soběšicích je připravená rekonstrukce rozdělena do  čtyř etap. Při nich budou postupně vybudovány chodníky, povrchy komunikací, ale i  decentralizovaný systém odvodnění a  dešťové kanalizace. V  části ulice Na  Klínku se rekonstrukce týká i  části veřejného osvětlení.

Součástí investičního záměru je navíc i  doplnění odvodnění a  také povrchů komunikace nad budovanou kanalizací v  Loučné ulici. Celkem jsou náklady rekonstrukce odhadnuté na  bezmála 72  milionů korun, dořeší ale celé území včetně odkanalizování osmi domů ve  slepé části ulice Pod Kaplí.

„Chceme vyjít vstříc požadavkům městské části, která o  rekonstrukci žádala. Díky ní bude celé území vyřešeno kompletně,“ dodává náměstek Richard Mrázek.

Stín na  Dominikánském náměstí poskytnou čtyři mohutné platany

Radní dnes rozhodli o  dotvoření nové podoby Dominikánského náměstí. Příjemnou atmosféru historického náměstí před budovou brněnské radnice budou do  budoucna vytvářet čtyři mohutné platany, které obklopí kašnu uprostřed. Doplní tak novou alej, která zároveň vznikne na  dolní straně náměstí v  prodloužení ulice Veselé. Návrh je výsledkem dlouhé a  složité diskuse architektů a  památkářů.

„Jsem rád, že  se podařilo najít soulad mezi požadavky památkářů a  architektů a  zároveň mezi potřebami obyvatel, kterým v  centru města chybí zeleň. Bývalé parkoviště v  historickém centru tak nahradí klidný kout pro odpočinek a  relaxaci a  nově vysázené stromy i  kašna s  vodou přispějí k  ochlazení rozpálených ulic. Lidé se na  výsledné podobě náměstí podíleli i  hlasováním o  soše Josefa, a  tak věřím, že  si na  ně rádi najdou cestu,“  uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál.

Finální podobu rekonstrukce ovlivnily unikátní archeologické nálezy v  severní třetině plochy náměstí. Kvůli nim orgány památkové ochrany nepřipustily plánovanou výsadbu čtyř stromů v  tomto prostoru.

„Příjemnou atmosféru náměstí si ale bez stromů nelze představit. Zvláště pak v  horkých letních dnech je stín poskytovaný stromy nutností,“  komentoval  náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander. Koncem srpna tak začala složitá jednání vedená Kanceláří architekta města o  tom, kde zeleň na  náměstí může být.

Nakonec byla v  diskusi za  účasti zástupců městské části Brno-střed zvolena koncepce s  kašnou uprostřed obklopenou čtyřmi mohutnými platany. Na  náměstí tak bude po  rekonstrukci 12  stromů. Dva stromy na  terase kostela sv.  Michala a  čtyři stromy uprostřed kolem kašny doplní podél dolní strany náměstí ještě šest nových stromů ve  stromořadí. Stromy budou na  náměstí vysazeny nejen s  ohledem na  požadavky památkové péče, ale i  tak, aby umožnily umístění pódia v  dolní části náměstí pro konání příležitostných kulturních a  společenských akcí.

K vytvoření dobrých podmínek pro růst stromů bude použita moderní technologie takzvaných prokořenitelných buněk, které pod povrchem náměstí vymezují dostatečný prostor pro kořenový systém stromu a  zároveň chrání podzemní vedení sítí. Výsadbu stromů na  náměstí provede Veřejná zeleň města Brna ještě letos v  tradičním podzimním termínu výsadeb zhruba od  poloviny listopadu.