POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2

Tisková zpráva z  RMB č.  R8/014  dne 20.  2.  2019

RMB doporučuje ZMB schválit

-  obecně závaznou vyhlášku statutárního města Brna, kterou se mění a  doplňuje obecně závazná vyhláška statutárního města Brna č.  11/2017, ve  znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna č.  3/2018, o  nočním klidu. Tato vyhláška každoročně stanovuje výjimečné případy, zejména slavnosti nebo obdobné společenské nebo rodinné akce, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo při nichž nemusí být doba nočního klidu dodržována;

-  poskytnutí neinvestičních příspěvků v  celkové výši 2  163  tis. Kč z  rozpočtu města Brna na  rok  2019 základním školám na  zajištění plavecké výuky žáků ZŠ;

-  poskytnutí neinvestičního příspěvku základním školám na  zajištění vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů a  návrh na    podporu projektu Mezinárodní cena vévody z  Edinburghu v  roce  2019;

-  poskytnutí neinvestičních příspěvků školám a  školským zařízením na  podporu dietního stravování ve  městě Brně;

-  poskytnutí účelových neinvestičních dotací z  rozpočtu města Brna na  podporu dětských a  mládežnických aktivit v  roce  2019. Ve  schváleném rozpočtu na  to byla vyčleněna částka 12  700  tis. Kč. Z  toho je částka 700  tis. Kč určena na  mezinárodní aktivity dětí a  mládeže, částka ve  výši 12  000  tis. Kč je vyčleněna na  podporu volnočasových aktivit dětí a  mládeže, konkrétně na  poskytování neinvestičních grantů. Každá žádost byla posouzena pracovníky OŠMT MMB a  bylo zpracováno bodové hodnocení. Při posuzování projektů bylo přihlíženo např.  k  významu žadatele či  uvedené aktivity, k  členské základně nebo počtu účastníků akce či  k  výsledkům loňských veřejnosprávních kontrol;

-  poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace Masarykově univerzitě v  celkové výši 300  tis. Kč z  rozpočtu města Brna na  vědecké výukové centrum BIOSKOP. Všechny finanční prostředky získané z  tohoto projektu budou využity pro výuku kurzů z  oblasti biologie a  chemie, které jsou určeny žákům základních škol. Jedná se zejména o  náklady na  chemikálie, laboratorní materiál, přístroje, výukové pomůcky, tisk a  kancelářské potřeby;

-  poskytnutí účelových investičních dotací na  zkvalitnění zařízení a  vybavení pro volný čas. Ve  schváleném rozpočtu kapitálových výdajů města Brna na  rok  2019 byla vyčleněna částka 3  000  tis. Kč na  investiční projekty v  oblasti volnočasových aktivit na  zkvalitnění zařízení a  vybavení pro činnost dětí a  mládeže;

-  poskytnutí dotací na  podporu aktivit k  oživení ploch veřejné zeleně ve  městě Brně v  roce  2019 – „Nábřeží“ a  „Vnitrobloky“; 68

-  poskytnutí účelové investiční a  provozní dotace Ptačímu centru, o. p. s., v  celkové výši 400  tis. Kč, které přispějí na  vybavení a  provoz záchranné stanice Ptačí centrum v  roce  2019. Město Brno spolupracuje s  Ptačím centrem dlouhodobě. Ročně je do  záchranné stanice přijato cca 1  500  živočichů;

-  poskytnutí investiční dotace z  rozpočtu města Brna na  rok  2019 ve  výši 5  000  tis. Kč Hospici sv.  Alžběty na  projekt „Rekonstrukce severního křídla kláštera sv.  Alžběty“. V  rekonstruovaných prostorách by vzniklo 21  nových pokojů s  23  lůžky,  na nichž by byla poskytována pobytová odlehčovací služba pacientům (a  tím i  jejich rodinám) do  doby, než péči opět převezmou neformální pečující. Je určena nejen pro nevyléčitelně nemocné pacienty, ale také pro pacienty s  těžkou formou poruchy kognitivních funkcí (Alzheimerova choroba, jiné typy demencí apod.);

RMB souhlasí

-  s podáním žádosti statutárního města Brna – Městské policie Brno o  finanční podporu Jihomoravského kraje ve  výši 61  tis. Kč na  projekt účelově přebudovaného autobusu, který od  roku  2000 funguje jako Mobilní informační centrum – Mobidik. V  interiéru nabízí široký pohled na  různé formy prevence kriminality a  jiné společensky nežádoucí jevy. Rada města Brna dále souhlasí i  s  žádostí o  dotaci 100  tis. Kč na  nákup propagačních materiálů, tisk informačních ročníkových brožur a  pravidelného čtvrtletního periodika určeného pro absolventy všech programů Senior akademie, speciálního studijního programu pro seniory. V  průběhu uplynulých šesti let se vzdělávací témata rozšířila o  řadu nových předmětů z  různých oblastí, přibývá i  absolventů programu;

-  se zpracováním investičního záměru na  akci „Rekonstrukce kaple na  veřejném pohřebišti Brno-Tuřany“. Kvůli svému stavu (zavlhání, praskliny, špatné svody apod.) je tento objekt v  současné době naprosto nevhodný k  užívání. Vzhledem k  tomu, že  se jedná vysloveně o  církevní objekt (nejčastěji k  pořádání bohoslužeb, mší, eventuálně k  velmi omezené hudební produkci s  náboženskou tematikou), je cílem jej po  provedené rekonstrukci pronajmout do  užívání příslušné farnosti. Pro město Brno a  potažmo správu hřbitovů je tento objekt jinak nevyužitelný;

RMB schvaluje

-  podání žádosti o  dotaci z  operačního programu Životní prostředí na  projekt „Realizace SSO Lazaretní“ a  „Realizace SSO Sochorova“;

-  uzavření smlouvy o  poskytnutí finanční podpory na  poskytování sociálních služeb mezi Jihomoravským krajem, statutárním městem Brnem a  Centrem sociálních služeb ve  výši 12  395  100  Kč. Finanční podpora bude pokrývat náklady na  služby azylových domů, konkrétně Dům sociální prevence, Azylový dům Křenová a  Domov pro matky s  dětmi – Společná cesta;

-  projektový záměr „Výstavba stezky pro pěší a  cyklisty Lesná–Soběšice“ s  celkovými náklady ve  výši 10,4  mil. Kč. Stezka o  šířce 3  m a  délce 950  m povede podél komunikace IIJ/379  15  (ulice Dusíkova) v  úseku Lesná–Soběšice;

-  zařazení nových akcí, mezi nimi úprava křižovatky Rosická x Trnitá a  vybudování obratiště s  celkovými náklady 300  tis. Kč a  dobou realizace rok  2019, do  závazného plánu kapitálových výdajů města;

RMB bere na  vědomí

-  dlouhodobé zásady statutárního města Brna v  oblasti městského rozvoje a  územního plánování ke  zlepšování kvality ovzduší;

Město připravuje výstavbu dvou sběrných středisek odpadu

Nové sběrné středisko odpadu (SSO) na  Lazaretní v  Brně-Židenicích a  úpravu stávajícího SSO na  žabovřeské ulici Sochorova má podpořit dotace v  rámci Operačního programu Životní prostředí. Její podání dnes schválili brněnští radní.

Na ulici  Sochorova  bylo zřízeno provizorní sběrné středisko odpadu, které nahradilo SSO zrušené v  souvislosti s  výstavbou administrativně-bytového komplexu v  této lokalitě. Provizorní SSO ale neodpovídá standardům technicky ani hygienicky. Nevyhovující je například zabezpečení proti vstupu nepovolaných osob, osvětlení nebo velikost manipulačních ploch.

„Naším cílem je vybudovat v  této lokalitě nové sběrné středisko odpadů, které bude odpovídat všem standardům a  bude povoleno jako stavba trvalá,“  popsal  první náměstek primátorky Petr Hladík.  „Na novém sběrném středisku vznikne zpevněná manipulační plocha uzpůsobená pro pohyb nákladních vozidel, nové inženýrské sítě, osvětlení a  sociální zázemí pro obsluhu,“  vyjmenoval  Petr Hladík.

Předpokládané náklady jsou cca 10,1 milionů korun, město žádá o  dotaci ve  výši 8,2 miliony. Zbývající částku doplatí město.

Vytvoření sběrného střediska odpadů  Lazaretní  vyřeší absenci takového zařízení v  městské části Brno-Židenice.  „Sběrné středisko odpadů není v  Židenicích od  roku  2013, kdy bylo zrušeno SSO Nezamyslova. Na  něm bylo ročně odebíráno minimálně 1030 tun odpadu, potenciál této lokality je tedy dostatečný,“  uvedl  Petr Hladík.

Místo určené k  vybudování SSO je dostatečně velké a  umožní bezpečnou manipulaci s  kontejnery i  průjezd a  otáčení nákladních vozidel. Součástí výstavby bude zpevněná manipulační plocha, 50m příjezdová komunikace, oplocení, osvětlení, kamerový systém i  sociální zařízení pro obsluhu.

Celkové náklady se předpokládají ve  výši 12,1 milionu korun, dotace se odhaduje na  10  mil. korun a  kofinancování města na  2,1  mil. korun.

Děti natočí reportáže o  pamětnících ze  svého okolí

Možnost natočit vlastní rozhlasovou nebo televizní reportáž nebo zažít dobrodružnou expedici dostanou desítky brněnských dětí. Radní 20.  února schválili dva body týkající se podpory neformálního vzdělávání. Podpořeny budou školy, které se zapojily do  projektu Příběhy našich sousedů, i  školy, které se účastní projektu Mezinárodní cena vévody z  Edinburghu.

Příběhy našich sousedů

Městští radní doporučili zastupitelům schválit poskytnutí neinvestičních příspěvků v  celkové výši 420  tisíc  Kč základním školám na  území města Brna na  realizaci vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů pořádaného společností Post Bellum – Paměť národa. Každá škola, která se zapojí vytvořením jednoho týmu, získá 23  tisíc  Kč, při vytvoření dvou týmů obdrží 37  tisíc  Kč.

Jde o  vzdělávací projekt určený pro žáky osmých a  devátých tříd základních škol. Ti se za  doprovodu svých učitelů a  koordinátorů z  Post Bellum na  několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy a  budou mít za  úkol vyzpovídat pamětníka ze  svého okolí, natočit jeho vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a  nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či  dokument. Nakonec musí vystoupit před publikem a  výsledky své práce představit veřejnosti a  odborné porotě.

„Do projektu se přihlásilo 14  základních škol, což znamená přibližně 100  zainteresovaných žáků, kteří se budou vzdělávat v  našich moderních dějinách. Projekt Příběhy našich sousedů by měl přispět k  mezigeneračnímu porozumění a  také ke  znalosti místních dějin,“  uvedl  člen Rady města Brna pro oblast školství a  sportu Jaroslav Suchý.

Přihlášené školy: ZŠ Gajdošova 3, ZŠ Heyrovského 32, ZŠ a  MŠ Horníkova 1, ZŠ J.  Babáka 1, ZŠ Jasanová 2, ZŠ Kamenačky 4, ZŠ Kneslova 28, ZŠ Košinova 22, ZŠ Krásného 24, ZŠ Labská 27, ZŠ Řehořova 3, ZŠ Sirotkova 36, ZŠ Slovanské nám. 2, ZŠ Vejrostova 1

Mezinárodní cena vévody z  Edinburghu

Příspěvek od  města v  celkové výši 522  tisíc korun si mezi sebe rozdělí 8  institucí zapojených do  projektu The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation (DofE). Finance, které pro ně dnes schválili brněnští radní, umožní organizacím zajistit kompletní zaškolení vedoucích projektu, uhradit roční poplatek za  členství v  DofE, odměny zapojeným pedagogům a  nákup materiálního vybavení pro dobrodružnou expedici. Dále je možné získat prostředky na  poplatky za  složení jazykové zkoušky pro každého úspěšného žáka zapojeného do  projektu DofE.

Zastupitelstvo města Brna schválilo memorandum o  spolupráci mezi městem Brnem a  DofE v  roce  2017. DofE je obecně prospěšnou společností realizující projekt neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve  věku 13  až  24  let poskytovaný školami a  dalšími organizacemi pracujícími s  mládeží. Cílem projektu je komplexní rozvoj mladého člověka a  jeho přivedení k  rozmanitým volnočasovým aktivitám a  pomoc při získávání dovedností pro budoucí život a  kariéru prostřednictvím rozvíjení talentu, sportovních aktivit, dobrovolnické činnosti a  závěrečné dobrodružné expedice.

Přihlášené školy a  spolek: ARTISSIMO z.s., ZŠ Čejkovická 10, ZŠ a  MŠ Jana Broskvy 3, ZŠ Bosonožská 9, ZŠ Gajdošova 3, ZŠ Bakalovo n. 8, ZŠ Labská 27, ZŠ a  MŠ Kotlářská 4

Radní doporučili přispět školám na  podporu dietního stravování

Rada města Brna dne 20.  února 2019 doporučila zastupitelům, aby schválili poskytnutí neinvestičních příspěvků v  celkové výši 1,9 milionu  Kč školním jídelnám, mateřským a  základním školám zřizovaným městem Brnem a  jeho městskými částmi na  podporu dietního stravování v  Brně. Loni získalo finanční podporu 21  zařízení, letos je zájemců 38  a  další jídelny poskytování této služby zvažují.

V Brně je 38  zařízení, která připravují dietní stravu pro děti a  žáky. Do  těchto 38  zařízení jsou zahrnuty školní jídelny jako samostatné právní subjekty, základní a  mateřské školy. Každé z  těchto zařízení dostane – v  případě schválení Zastupitelstvem města Brna – finanční částku 5  tisíc  Kč měsíčně. Finanční částka bude zařízením vyplácena v  roce  2019 po  dobu 10  měsíců. Tyto neinvestiční příspěvky budou použity na  nenárokové složky platu a  odvody pro zaměstnance připravující dietní stravu, na  nákup odborné literatury, na  pořízení kuchyňského náčiní a  na  další vzdělávání. Celková finanční částka na  měsíc pro 38  zařízení připravujících dietní stravu činí 190  tisíc  Kč. Celková částka na  období 10  měsíců pro 38  uvedených zařízení je 1,9 milionu  Kč.

V roce  2018 se jednalo o  21  školních jídelen, v  letošním roce  se jich přihlásilo již 38.  Možnost poskytování dietního stravování zvažují i  další zařízení. Tyto jídelny zatím vyhodnocují potřebná opatření, která musí provést, aby splňovaly veškeré požadavky na  přípravu dietní stravy.

„Podpořili jsme zařízení, která dietní stravu připravují a  umožňují tak dětem, které musí mít ze  zdravotních důvodů úpravu stravy, najíst se společně s  jejich spolužáky ve  školní jídelně. Pro vzdělávání jako takové to asi zásadní není, ale pro komfort dětí a  jejich mezilidské vztahy určitě,“  uvedl  člen Rady města Brna pro oblast školství a  sportu Jaroslav Suchý.

Z průzkumu vyplynulo, že  v  současné době se denně dietně stravuje 360  dětí. Největší podíl má dieta bezlepková, která je připravována 200  strávníkům. Následuje dieta bezmléčná a  diety eliminační, kdy je zapotřebí ze  stravy vyloučit některé potraviny. Na  správnost sestavení jídelníčků i  vhodnost použitých surovin a  postupů dohlíží nutriční terapeuti. Jídelny často využívají možnost spolupráce s  Lékařskou fakultou Masarykovy univerzity a  umožňují tak praxi studentům magisterského oboru Nutriční specialista.

Na oživení nábřeží a  vnitrobloků půjdou více než dva miliony korun

Rada města Brna na  své schůzi 20.  února 2019 schválila dva body, které se týkají oživení ploch veřejné zeleně. Doporučila zastupitelům schválit celkem 2,16 milionu korun pro nábřeží brněnských řek a  rozvoj zelených ploch ve  vnitroblocích.

1)  Nábřeží

Radní schválili bod č.  68, kterým doporučují Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí neinvestičních dotací na  podporu aktivit k  oživení ploch veřejné zeleně ve  městě Brně v  roce  2019 v  celkové výši 229  128  Kč. Konkrétně se jedná o  projekty k  oživení nábřeží brněnských řek se zaměřením na  podporu společenského využití nábřeží a  jiných ploch veřejné zeleně na  území města Brna k  setkávání lidí.

„Projekty by měly posilovat komunitní život a  zájem obyvatel o  městskou zeleň a  přírodu. Podporujeme i  aktivní lidi, kteří se z  vlastní iniciativy snaží rozvíjet okolní prostředí, vztah lidí k  tomuto prostředí a  ke  svému sousedství,“  uvedl  první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

V rámci dotačního programu na  podporu akcí na  oživení nábřeží brněnských řek bylo na  Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna podáno celkem 5  žádostí. Těchto pět vyhovujících žádostí bylo předloženo radě města. Maximální výše dotace na  jeden projekt činí 50  tisíc  Kč.

Spolek Malý ROSŤA podal žádost na  projekt ROSŤA piknik jako Brno…s kejklíři, školské zařízení pro environmentální vzdělávání Lipka na  projekt Nech brouka žít, spolek Centrum volnočasových a  vzdělávacích aktivit na  projekt Stezkou po  nábřeží, Černovické sdružení na  projekt Tradice u  černovické Svitavy a  spolek Brněnská nábřeží na  projekt Divadlo na  nábřeží Svitavy.

2)  Vnitrobloky

„Dále rada doporučila Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí neinvestičních dotací na  podporu oživení ploch veřejné zeleně ve  vnitroblocích v  celkové výši 1  343  214  korun a  investičních dotací v  celkové výši 584  086  korun,“  doplnil  Petr Hladík.

Vnitrobloky představují významnou součást systému sídelní zeleně. V  důsledku zvelebení vnitrobloků se očekává i  posílení jejich rekreační a  pobytové funkce, komunitního života a  vztahu obyvatel k  městské zeleni a  přírodě. Zeleň vnitrobloků přispívá i  ke  zlepšení ovzduší, zachování příznivého mikroklimatu a  je biotopem pro živočichy.

V rámci dotačního programu na  oživení zeleně ve  vnitroblocích ve  městě Brně bylo na  Odbor životního prostředí MMB podáno celkem 20  žádostí. 18  vyhovujících žádostí bylo předloženo radě města. Maximální výše dotace na  jeden projekt činí 150  tisíc  Kč. Celková požadovaná částka činí 2  007  589  Kč. Upravená celková částka po  návrhu KŽP a  OŽP potom činí 1  927  300  Kč, z  toho 1  343  214  Kč na  dotace neinvestiční a  584  086  Kč na  dotace investiční.

Žádost o  výsadbu zeleně na  pozemcích kolem domu nebo revitalizaci vnitrobloku podala např.  společenství vlastníků jednotek Hvozdecká 23, Antonína Macka 5, Dvorského 8, Mezírka 14  nebo Grmelova 6.

Město při územním plánování bere ohled na  kvalitu ovzduší

Radní dnes vzali na  vědomí dlouhodobé zásady, které jsou a  nadále budou uplatňovány při územním plánování. Tyto zásady přispívají ke  zlepšování kvality ovzduší v  Brně.

Rada města Brna v  červnu 2017 uložila Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna ve  spolupráci s  Odborem územního plánování a  rozvoje MMB a  Kanceláří architekta města Brna vypracovat návrh dlouhodobých opatření v  oblasti městského rozvoje a  územního plánování, které by vedly k  podpoře zlepšování kvality ovzduší.

„V rámci územního plánování lze však řešit pouze obecné zásady, nikoli konkrétní technická a  organizační opatření ke  zlepšování kvality ovzduší. Ta jsou až  předmětem následných stupňů projektové dokumentace, kdy už je znám konkrétní záměr,“  doplnil  první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Při tvorbě, aktualizaci a  změnách územněplánovací dokumentace budou trvale dodržovány např.  zásady:

•  napojovat funkční plochy zejména pro výrobu, obchod a  logistiku na  dopravní infrastrukturu vyššího řádu tak, aby nedocházelo k  zatížení obytných zón tranzitní a  nákladní dopravou,  
•  do bezprostřední blízkosti významných dopravních staveb (např.  dálnice, silnice I. a  II. třídy, železnice) neumisťovat plochy čistého bydlení,
•  vytvářet územní podmínky pro rozvoj veřejné hromadné dopravy, včetně rozvoje integrovaných systémů dopravy,
•  vytvářet územní podmínky pro umístění systému P+R s  vazbou na  systém hromadné dopravy,
•  vytvářet územní podmínky pro prostupnost území prostřednictvím pěší a  cyklistické dopravy,
•  respektovat stávající zeleň ve  stavebních plochách,
•  vytvářet územní podmínky pro umístění ploch veřejných prostranství s  pobytovou funkcí a  zelení; v  koridorech veřejných prostranství vytvořit územní podmínky pro umístění vzrostlé liniové zeleně.

Cestující se na  dolní nádraží dostanou pohodlněji MHD i  autem

Dalšího vylepšení lokality, která je v  současné době kvůli výluce hlavního nádraží mnohem vytíženější než jindy, se dočkali cestující vlakovou dopravou i  jejich blízcí. Na  brněnském dolním nádraží totiž byla přesunuta zastávka městské hromadné dopravy, kde cestující přestupují z  vlaku na  autobus 61.  Rada města Brna dnes navíc schválila opatření, díky němuž na  místě vznikne parkoviště KISS & RIDE, kde mohou řidiči bezpečně zastavit a  nechat vystoupit či  nastoupit své blízké.

Díky dnešnímu kladnému stanovisku Rady města Brna budou moci Brněnské komunikace upravit značení na  křižovatce ulic Rosická a  Trnitá. Vznikne nové obratiště a  parkoviště KISS & RIDE, které zaráz využije až  pět vozidel.

„Minulé vedení města v  tomto směru bohužel poněkud zaspalo, takže jsme nemohli stihnout připravit prostor dolního nádraží od  začátku výluky. Děláme ale, co se dá, abychom situaci postupnými kroky zlepšili a  všichni si mohli co největšího komfortu užívat co nejdéle. Věřím, že  lidé naši snahu ocení,“  uvedla  primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Prvním krokem pro zlepšení situace bylo přiblížení zastávky městské hromadné dopravy blíže vlakovému nástupišti. Vedení města se ale dále snaží o  to, aby po  dobu výluky na  hlavním nádraží prostor nádraží dolního udělalo pro cestující co možná nejpřívětivějším. Plánuje proto i  další opatření. Například instalaci osmi výstavních kontejnerů, které budou sloužit jako informační stánky, čekárna či  sociální zázemí. Vyhrazena budou místa pro foodtrucky i  bikesharing, výstavy nebo infotabuli Českých drah. Přibudou i  lavičky pro dobíjení mobilních telefonů nebo počítačů a  zóna s  wifi připojením. Dva moduly pak budou za  symbolickou cenu vždy na  jeden měsíc pronajímány začínajícím regionálním firmám pro vlastní prezentaci.

„Rozhodli jsme se, že  budeme prostor dolního nádraží urychleně kultivovat tak, aby bylo cestování pro lidi co nejpřívětivější i  přes všechny komplikace spojené s  výlukou. Podařilo se nám dohodnout s  majiteli pozemků, na  místě byla zbourána zeď a  srovnaný terén, bude doplněno dopravní značení a  vznikne i  parkoviště, které budou moci řidiči využívat po  krátkou dobu, kdy budou přivážet či  odvážet spolujezdce. V  nejrychlejší možné době se tak snažíme reagovat na  podněty lidí, kteří po  podobných opatřeních volali,“konstatoval  radní pro dopravu Petr Kratochvíl.