POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3

Pojízdná laboratoř přivede mládež k  technickému vzdělání. Město na  ni  přispěje milionem korun

Dotaci ve  výši 1  milionu korun pro Jihomoravské inovační centrum (JIC) dnes Rada města Brna doporučila ke  schválení zastupitelům. JIC z  něj zafinancuje projekt „FabLab – pojízdná laboratoř“.

„Půjde o  kamion vybavený 3D tiskárnou, laserovou řezačkou, malým obráběcím strojem   nebo elektronovým mikroskopem. Tento kamion bude navštěvovat veletrhy, festivaly a  další veřejné akce, ale hlavně základní a  střední školy převážně v  Jihomoravském kraji,“  popsal  první náměstek primátora města Brna Petr Hladík.

Finanční prostředky z  dotace poslouží k  financování provozních nákladů projektu, např.  spotřebního materiálu k  zabezpečení výuky, vybavení kamionu, služeb spojených s  jeho údržbou nebo nákupu pohonných hmot.

Mobilní FabLab je rozšířením již působícího FabLabu, první otevřené digitální dílny v  Brně. Cílem těchto projektů je nabídnout žákům a  mladým lidem technologie a  vzdělání v  digitální výrobě a  vytvořit tak podmínky pro to, aby v  regionu vznikaly hardwarově zaměřené firmy. Praktické ukázky a  vlastní zkušenosti žáků s  mobilním FabLabem je navíc mohou inspirovat k  volbě technického vzdělání.

Příklad FabLabu v  partnerském městě Brna, jihokorejském Tedžonu (foto: Petr Hladík):

Brňanka odkázala svůj byt brněnské zoo

Loni zesnulá Brňanka uvedla ve  své závěti jako dědice svého majetku Zoo Brno. Ta díky tomu získala mimo jiné byt na  Lesné. Využije ho jako služební byt pro studenty na  praxích nebo pracovní návštěvy.

„Těším se, že  k  nám budou jezdit odborníci ze  zahraničí, se kterými budeme spolupracovat na  vědeckých programech a  kterým zároveň budeme moci nabídnout plnohodnotné ubytování,“ řekl ředitel Zoo Brno Martin Hovorka.

Byt je sice v  osobním vlastnictví, ale brněnská zoo jím zatím nedisponuje. Poslední vůli brněnské obyvatelky dnes vzala na  vědomí i  Rada města Brna a  jako zřizovatel dala Zoo Brno souhlas, aby majetek po  zemřelé převzala.

„Ještě jsme bytovou jednotku neviděli, ale měla by být kompletně vybavená. Nyní bude náš právník jednat s  notářem o  převzetí,“doplnil  Hovorka.

Brněnská zoo dosud mohla své hosty ubytovat ve  třech pokojích umístěných nad prodejnou upomínkových předmětů v  Centru služeb.

Rezidentní parkování: v  historickém centru začne platit od 1.  září

Rada města Brna dnes schválila další skupinu dokumentů, které je nutné připravit pro spuštění rezidentního parkování.

„Systém, který bude Brno zavádět, podporuje především ochranu rezidentů v  okolí jejich bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání vozidel, a  tím zvyšuje obrátkovost na  potřebných místech. Zvyšuje se tedy pravděpodobnost, že  lidé zaparkují. V  historickém centru města připravujeme spuštění tohoto systému k  1.  září 2018. V  oblasti v  okolí ulic Antonínská, třída Kapitána Jaroše a  Grohova se připravuje spuštění rezidentního parkování od 1.  listopadu letošního roku,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

K vyřízení potřebných oprávnění budou lidé muset navštívit kontaktní pracoviště na  Zvonařce nebo požádat o  založení účtu elektronicky. Další úkony bude možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického účtu – osobních stránek uživatele. O  zřízení těchto osobních stránek bude možné požádat také prostřednictvím ověřeného účtu Brno iD.

V městské části Brno-střed již probíhají debaty o  rezidentním parkování s  občany. Připravuje se také spuštění komunikační kampaně a  webu, kde lidé najdou všechna potřebná pravidla ve  srozumitelné a  přehledné formě.

„Stanovili jsme také rozmezí cen pro rezidentní a  abonentní oprávnění. Konečná cena se vždy bude stanovovat na  základě požadavku městské části, což nyní proběhlo v  případě městské části Brno-střed,“  upřesnil  náměstek primátora města Brna Richard Mrázek.

Každý rezident (bez ohledu na  věk, vlastnictví automobilu či  řidičského průkazu) má právo na  100  bezplatných parkovacích hodin ročně. O další hodiny může rezident požádat a  získat dalších 50  hodin maximálně jednou ročně za  celkovou cenu 100 korun.

Město připravilo další dva byty pro sdílené bydlení zdravotních sester

Nemocnice ve  městě Brně dlouhodobě hledají kvalifikovaný personál, především zdravotní sestry. Město se jim snaží vyjít vstříc, a  to pomocí sdíleného bydlení pro sestřičky. Nemocnicím budou poskytnuty byty pro lékařský personál ze  vzdálenějších regionů republiky či  ze  zahraničí. Rada města dnes na  svém jednání schválila podmínky podnájmu ve  2  bytech na  ulici Česká a  Beethovenova.

„K jednomu bytu na  Masarykově ulici, který už téměř rok  obývají 4  sestřičky, přibydou další dva v  centru města. Díky tomu najde bydlení dalších osm zdravotních sester, které pracují v  brněnských nemocnicích. V  projektu pokračujeme i  nadále a  dalších dvacet bytů je v  různé fázi oprav nebo příprav na  stavební práce. Většina z  nich by měla být hotová do  konce letošního roku,“  komentoval  první náměstek primátora Petr Hladík.

V nově opraveném bytě na  ulici Česká se ubytují 4  zdravotní sestry z  Úrazové nemocnice v  Brně. Na  Beethovenově to pak budou 4  sestry z  Nemocnice Milosrdných bratří.

V současné chvíli se opravuje dalších 5  bytů na  ulici Údolní, Jánské a  Křenové. U  dalších 4  bytů na  Kobližné se počítá se zahájením oprav během následujících týdnů. Zbylé byty se začnou rekonstruovat poté, co se vybere zhotovitel, nebo dle zájmu nemocnic.

Pro sdílené bydlení sester byl doposud pronajat jeden 4pokojový byt na  Masarykově ulici, a  to Úrazové nemocnici v  Brně.

Na opravy bytů v  rámci projektu sdíleného bydlení pro nemocnice je v  rozpočtu pro letošní rok  vyčleněno 19,5 milionu  Kč. Jedná se o  prostředky čerpané z  Fondu bytové výstavby.

Rezidentní parkování – časté dotazy

Rada města Brna schválila tento týden ceník a  další dokumenty pro připravované spuštění rezidentního parkování. První oblast – historické centrum města – se spustí 1.  září 2018. Další tři oblasti přiléhající k  centru ze  severu se budou spouštět od  1.  listopadu 2018. Další oblasti Brna-středu se budou připojovat postupně v  roce  2019. Aktuálně schválený ceník a  mapy oblastí najdete  zde.

Systém, který bude Brno zavádět, podporuje rezidenty, aby mohli lépe zaparkovat v  okolí svého bydliště. Reguluje také dlouhodobé stání vozidel, a  tím zvyšuje obrátkovost na  potřebných místech. Zvedá se tedy pravděpodobnost, že  lidé zaparkují.

K vyřízení potřebných oprávnění budou lidé muset navštívit kontaktní pracoviště na  Zvonařce nebo požádat o  založení účtu elektronicky. Další úkony bude možné provádět elektronicky prostřednictvím elektronického účtu – osobních stránek uživatele. O  zřízení těchto osobních stránek bude možné požádat také prostřednictvím ověřeného účtu Brno iD.

V novém parkovacím systému se počítá se třemi typy řidičů:

Rezident  – fyzická osoba, která má v  místo trvalého pobytu nebo je vlastníkem nemovitosti ve  vymezené oblasti. Pro získání oprávnění na  parkování v  režimu Rezident je nutné prokázat trvalý pobyt, případně vlastnictví nemovitosti, právní vztah k  vozidlu (jsem majitel, auto je služební a  mám právo s  ním disponovat i  pro jízdy domů atd.) a  uhradit poplatek. Rezidentní karta platí v  oblasti, kde rezident bydlí, ale rovněž v  okolních oblastech. V  dalších částech města pro dotyčného majitele karty platí status „návštěvníka“. Pro získání parkovacího oprávnění pro rezidenta nestačí nájemní smlouva – je nutné si na  jejím základě vyřídit trvalý pobyt.

Abonent  – právnická nebo fyzická osoba, která provozuje vozidlo za  účelem podnikání podle zvláštního právního předpisu a  má sídlo nebo provozovnu ve  vymezené oblasti. Pro získání parkovacího dokladu (abonentní oprávnění) je nutné prokázat existenci sídla nebo provozovny právnické nebo fyzické osoby podnikající ve  vymezené oblasti, dále právní vztah k  vozidlu a  uhradit poplatek. Abonentní oprávnění platí v  oblasti sídla nebo provozovny, ale také v  okolních oblastech. V  dalších částech města pro majitele karty platí status „návštěvníka“.

Návštěvník  – každý, kdo nemá v  dané oblasti a  okolních oblastech právo parkovat na  rezidentní nebo abonentní oprávnění.

Ze zahraničních zkušeností vyplývá, že  uživatelé na  okraji jednotlivých oblastí jsou znevýhodněni oproti těm, co bydlí uprostřed oblastí. Brno proto zavádí systém takzvané kytičky, která toto znevýhodnění minimalizuje.

Parkovací oprávnění (rezidenta i  abonenta) bude tedy platit nejen v  jeho oblasti (střed „květinky“), ale i  ve  všech sousedících oblastech („okvětní lístky květinky“).

Například: Obyvatelům tmavě modré oblasti umožní jejich oprávnění parkovat jako rezident nebo abonent i  ve  světlemodrých oblastech. V  oranžových oblastech bude parkovat jako návštěvník.

Výjimkou bude jen oblast historického centra města, kde mohou parkovat jen lidé z  této oblasti.

Parkovací režimy v  jednotlivých ulicích určuje městská část. Městská část také rozhodne o  tom, zda se k  novému systému připojí. Omezení dává smysl zavádět tam, kde mají rezidenti problém s  parkováním, nebo kde je přetlak vozidel přes den. Dá se tedy předpokládat, že  na  většině území Brna bude regulace prováděna jen v  nočních hodinách. Přes den bude parkování neregulováno, tedy nezpoplatněno. Cílem není bezúčelně vybírat peníze, ale umožnit více lidem zaparkovat a  vyřídit potřebné záležitosti.

Například v  oblastech kolem Antonínské, třídy Kapitána Jaroše a  Grohovy, kde se bude rezidentní parkování zavádět od  listopadu, je nyní 3731 míst k  parkování. Po  zavedení nového značení jich ubyde 28, tedy ani ne jedno procento. Tento úbytek by navíc nastal bez ohledu na  rezidentní parkování v  okamžiku rekonstrukce vozovky nebo chodníku, projekt by totiž musel splňovat aktuálně platné normy.

Parkoviště, která v  Brně jsou, mají stále volnou kapacitu, včetně P+R u  hřbitova. Jakmile totiž řidiči mají možnost parkovat někde zadarmo, neváhají vynaložit velké množství času na  nalezení takového parkovacího místa. A  jakémukoliv zpoplatnění, byť symbolickému, se vyhnou. Dokud tedy nebude nový systém parkování ve  městě zaveden ve  větším rozsahu, byly by parkovací prázdné a  nevyužívané. Jejich výstavba se tedy připravuje postupně, míst bude přibývat souběžně s  rozšiřováním systému parkování. Provoz prázdných parkovacích domů by byl neefektivní a  drahý.

Na ulicích, kde parkování regulováno nebude, se nic nezmění.

Na ulicích, kde parkování regulováno bude, bude vodorovné modré dopravní značení. A  k  tomu značení svislé. Na  tomto svislém značení se řidiči podle barev dozví, kdo zde může s  parkovacím oprávněním parkovat. Rezident bude označen modře, abonent zeleně a  návštěvník oranžově. Řidič se ze  značky také dozví, v  jaké oblasti se nachází, a  časy, kdy je parkování regulováno.

Tiskový materiál MMB

Tisková zpráva z  RMB č.  R7/170  dne 22.  5.  2018

RMB doporučuje ZMB schválit
-    poskytnutí individuální účelové neinvestiční dotace ve  výši 1  mil. korun Jihomoravskému inovačnímu centru na  zajištění projektu „FabLab – pojízdná laboratoř“;

RMB schvaluje
-  2 typy Smluv o  poskytnutí náborového příspěvku uzavíraných mezi statutárním městem Brnem, Městskou policií Brno a  zájemcem o  práci u  městské policie;

-  nájem bytu na  ulici Česká v  Brně Úrazové nemocnici v  Brně, p. o., pro sdílené bydlení nelékařských zdravotnických pracovníků a  nájem dalšího bytu na  ulici Beethovenova Nemocnici Milosrdných bratří, p. o., pro stejné účely;

● Nařízení, kterým se vymezují oblasti, ve  kterých lze místní komunikace nebo jejich úseky užít k  parkování jen po  zaplacení ceny
● Nařízení, kterým se stanoví ceny, za  něž lze místní komunikace nebo jejich úseky užít ke  stání silničních motorových vozidel
● Metodiku pro správu parkovacích oprávnění
● Metodiku pro stanovení cen parkovacích oprávnění;

-  výzvu k  podání nabídek na  akci „ZŠ Gajdošova – stavební úpravy a  nástavba“. Předmětem zakázky bude provedení nástavby 3.  nadzemního podlaží a  přístavby dvouramenné rampy ZŠ Gajdošova na  ulicích Gajdošova, Balbínova a  Viniční včetně stavebních úprav. Spolu s  nástavbou budou řešeny vnější bezbariérové úpravy v  podobě nových ramp, schodišť a  chodníků;
-  smlouvu o  dílo mezi statutárním městem Brnem a  společností Teplárny Brno,  a.s. na  „Zpracování územní energetické koncepce statutárního města Brna“. Cena je ve  výši 1  754  500  Kč vč.  DPH a  obsahuje veškeré náklady na  realizaci zakázky;
-  zvýšení celkových rozpočtových nákladů na  akci „Parkovací automaty“ z  2  milionů na  25,48 milionů  Kč a  dobou realizace v  letech 2018–2020 a  doporučuje ZMB schválit rozpočtové opatření za  účelem navýšení finančních prostředků na  dodávku a  instalaci parkovacích automatů ve  statutárním městě Brně;
RMB vybírá
-  pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  stavební práce „Změna užívání šaten a  vstupní haly na  tělocvičnu v  Městském plaveckém stadionu Lužánky“ jako nejvhodnější nabídku společnosti HOMAC, spol.  s.  r.  o. Jedná se o  stavební úpravy stávajících prostor části 2.  nadzemního podlaží (bývalé vstupní haly se šatnami a  sociálním zařízením) pod severozápadní částí tribuny. Cílem bude změna šaten a  vstupní haly na  tělocvičnu se sociálním zařízením pro suchou přípravu plavců, rozcvičování a  synchronizování akvabel, lekce pilates, jógy apod. Kapacita tělocvičny bude 16  osob. Nabízená cena za  stavební úpravy je 1,194 milionu  Kč;
-  pro podlimitní veřejnou zakázku na  stavební práce „Nástavba spojovací budovy ZŠ Bednářova“ nabídku společnosti I. Vyškovská stavební společnost s  nabídkovou cenou 11  367  612  korun a  zkrácením lhůty plnění o  60  dnů;
-    pro veřejnou zakázku malého rozsahu na  realizaci stavebních prací projektu „Dobrodružné hřiště Halda“ jako nejvhodnější nabídku společnosti Zabloudil, Xtrem,  s.  r.  o., s  nabídkovou cenou 1  759  000  Kč. Hřiště pro větší děti (6–12 let) na  ulici V  Újezdech (Medlánky) je jedním z  vítězných projektů loňského ročníku Dáme na  vás;
RMB souhlasí
-  aby Zoo Brno a  stanice zájmových činností, p. o., nabyla do  svého vlastnictví majetek zůstavený v  závěti;
-  se záměrem posoudit vybrané objekty ve  vlastnictví statutárního města Brna, zda jsou vhodné pro realizaci EPC kvalifikovanou společností, zda jsou vhodné pro realizaci EPC. EPC je energetická služba se smluvně zaručenou úsporou. EPC obvykle zahrnuje technologické úpravy a  změny energetických systémů s  důrazem na  změny způsobu výroby, přenosu energie a  obsahuje všechny činnosti nutné k  dosažení úspor energie a  úměrně tomu také úsporu provozních nákladů;

Nováčci u  městské policie dostanou vyšší náborový příspěvek, část mohou čerpat už během přípravy na  povolání strážníka

Brněnská městská policie upravila náborový příspěvek tak, aby uchazečům o  práci strážníka co nejvíce usnadnila přechod do  nového zaměstnání. Vedení organizace navýšilo vstupní benefit na 60 tisíc korun. Zásadní novinkou je, že  čtvrtinu této částky mohou čekatelé čerpat už během rekvalifikačního kurzu.

„Jsme v  situaci, kdy potřebujeme stabilizovat počty strážníků. Pro zájemce o  tuto profesi jsme tedy připravili výhodnější podmínky pro zisk náborového příspěvku, než tomu bylo doposud. Věřím, že  se díky tomu zvýší naše šance obstát na  trhu práce mezi dalšími bezpečnostními složkami,“  uvedl  primátor města Brna Petr Vokřál,  který ze  zákona zastává také funkci  velitele městské policie.

„Nově nastupující kolegové si budou moci vybrat ze  dvou typů čerpání příspěvku ten, který jim lépe vyhovuje. Jednou z  variant je, že  prvních 15  tisíc korun dostanou už během tříměsíční přípravy na  povolání, kdy jim k  výplatě přidáme každý měsíc 5  tisíc korun. Dalších 20  tisíc korun obdrží po  složení zkoušky odborné způsobilosti a zbylých 25 tisíc po podpisu smlouvy na  dobu neurčitou,“ popisuje Luboš Oprchal, ředitel Městské policie Brno.

Díky této možnosti se zvýší finanční komfort uchazečů v  době přípravy na  povolání strážníka. Doposud totiž měli nárok na  příspěvek až  po  složení zkoušky.

Druhá varianta smlouvy vychází vstříc těm, kteří si chtějí takzvaný rekvalifikační kurz vyzkoušet bez dlouhodobějších závazků. K  využití příspěvku se mohou rozhodnout až  před koncem školení, ale vždy dříve, než absolvují zkoušku odborné způsobilosti. Prvních 30  tisíc korun jim připadne po  získání licence strážníka a  druhá polovina sumy rovněž po  uzavření pracovního poměru na  neurčito.

„Výměnou za to požadujeme v  obou případech čtyřletou věrnost brněnské městské policii. V  případě dřívějšího odchodu musí pracovník vrátit poměrnou část náborového příspěvku,“ vysvětluje Luboš Oprchal. Výše náborového příspěvku doposud činila padesát tisíc korun, navýšením se délka pracovního závazku nemění.

MHD zdarma i  stravenky

Brněnští strážníci motivují potenciální kolegy celým portfoliem benefitů. Městská policie poskytuje například pětitýdenní dovolenou, příspěvek na  stravu, cestování městskou hromadnou dopravou po  Brně zdarma a  finančně podporuje i  zaměstnance, kteří si platí penzijní připojištění. Kromě toho mají pracovníci nárok na  dva dny indispozičního volna, tedy na  takzvané sick-days.

Noví strážníci mají vysokou šanci na  postupný kariérní růst. Z  pěších hlídek se mohou propracovat na  členy autohlídek, strážníky operačního střediska, zástupce vedoucích či  vedoucí jednotlivých organizačních celků anebo na  jiné řídicí pozice.

Náborový příspěvek bude městská policie nabízet až  do  odvolání. Zájemci se mohou hlásit průběžně prostřednictvím jednoduchého formuláře na www.mpb.cz/zamestnani. Musejí mít přinejmenším středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou a  očekává se od  nich bezúhonnost a  spolehlivost. Zákonným požadavkem je věk od  18  let.