POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 NOVINKA naše noviny str. 1

Poklepáním základního kamene bude zahájena stavba tramvajové trati k  Univerzitnímu kampusu

Slavnostním aktem bude v  Brně zahájena stavba tramvajové trati k  Univerzitnímu kampusu. Projekt, který usnadní cestování desítkám tisíc lidí denně, je výjimečný nejen svým rozsahem a výší dotace, ale i způsobem, kterým bude stavba vedena. Poklepání základního kamene se uskuteční za přítomnosti zástupců Ministerstva dopravy ČR, primátorky města Brna Markéty Vaňkové, představitelů Dopravního podniku města Brna, zhotovitele a dalších významných hostů.

„Stavba má obrovský přínos pro oblast Starého Lískovce a Bohunic, kam denně cestují například studenti Masarykovy univerzity a zaměstnanci i pacienti Fakultní nemocnice Brno. Tento strategický projekt, který výrazně ulehčí přetížené dopravě ve městě, má naši plnou podporu a prioritu,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Stavba tramvajové trati k  Univerzitnímu kampusu je jedinečná v  několika ohledech. Veškeré smluvní vztahy v  rámci projektu jsou založeny na mezinárodních smluvních podmínkách FIDIC (tzv. „Bílá a Žlutá kniha FIDIC“). Jedná se také o jedinou intravilánovou stavbu tunelu pro tramvajovou dopravu na území ČR v  posledním desetiletí. Mimořádná je i výše finanční dotace z  evropských zdrojů. Při celkových nákladech 1,4 mld. Kč činí 1,157 mld. Kč a pokryje tak 85 procent nákladů. Tramvajová trať bude zprovozněna na konci roku 2022.

„Jedná se o stavbu, která z  pohledu MHD nemá v  novodobých dějinách Brna obdoby. Projekt je unikátní nejen z  hlediska rozsahu a charakteru, ale i objemem finančních prostředků získaných z  dotačních titulů. Právě proto jsem rád, že v  nás město Brno vložilo důvěru a pověřilo DPMB úkolem stavbu zajistit,“ vysvětlil generální ředitel Dopravního podniku města Brna, a.s., Miloš Havránek.

Nová trať se od stávající odpojí v uzlu Osová, dále bude vedená  hloubeným tunelem pod Mikuláškovým náměstím a  vyústí v  ulici Netroufalky. Tunel dlouhý 619  metrů povede v  hloubce až 9 metrů.   Projekt počítá se zřízením dvou nových zastávek Nová Jihlavská (pod zemí) a  Nemocnice Bohunice.

„V těchto dnech jsme začali v  oblasti ulic Jihlavská a Netroufalky provádět sondy na přeložkách jednotlivých sítí pro zjištění jejich skutečné polohy. Mezi nejkomplikovanější patří přeložka kabelů společnosti E.ON, která musí být provedena bez přerušení napájení FN Brno Bohunice,“ přiblížil generální ředitel firmy FIRESTA – FIŠER, rekonstrukce, stavby a.s., Pavel Borek.

Viditelnější práce většího rozsahu budou následovat na jaře 2020, kdy zhotovitelská firma začne s  hrubými terénními pracemi a hloubením samotného tunelu. V  roce 2021 budou tyto práce pokračovat a přidá se výstavba zastávek, tramvajové trati a trolejového vedení. Rok 2022 pak bude rokem dokončování stavby a technických náležitostí, úpravy okolního terénu, oživování technologií a zkušebního provozu.

Dopravní omezení budou obnášet krátkodobé výluky na trolejbusové trati mezi zastávkami Osová a Nemocnice Bohunice a několikaměsíční výluku na tramvajové trati v  úseku Švermova – Starý Lískovec.

UŽ ZAČNOU PRÁCE NA REKONSTRUKCI KANALIZACE A VODOVODŮ V ULICÍCH SOLNIČNÍ A OPLETALOVA

Od pondělí 21. října začnou práce na rekonstrukce vodovodů a kanalizace v  ulicích Solniční a Opletalova. V Solniční bude rekonstrukce vedena v  klasicky ražené štole. „Nachází se v  hloubce 8  metrů v  blízkosti historických hradeb města Brna. Kvůli způsobu rekonstrukce budou viditelné jen vstupní šachty, dělníci budou pracovat pod zemí,“ přiblížil vedoucí útvaru inženýrských služeb Brněnských vodáren a  kanalizací Jaromír Peška. V  ulici  Opletalova není kanalizace v  takové hloubce, opravena proto bude otevřeným výkopem. Vymění se i  staré vodovodní potrubí.

Práce v Solniční začnou v úseku mezi Rašínovou a Českou. Opletalova se rozkope v celé šíři. Činnosti v uvedených ulicích jsou koordinovány i s ostatními investory. V ulicích tak budou vyměněny plynovody, horkovody a část kabelových tras. Po dokončení všech prací na podzemních sítích budou obnoveny silnice a chodníky.

Při provádění stavebních prací budou dotčené ulice přístupné vozidlům složek integrovaného záchranného systému, stejně tak zajistí jednotliví zhotovitelé průchodnost ulic i v době provádění stavebních prací. Po celou dobu bude možný i přístup k dotčeným nemovitostem. Stavba vyjde na bezmála 90 milionů korun. Předpokládané dokončení je v květnu 2021.

PRECIZNÍ ONKOLOGIE V MOÚ

Masarykův onkologický ústav patří mezi elitní evropská onkologická pracoviště nesoucí mezinárodní akreditaci Organizace evropských onkologických ústavů - OECI.  Novým standardem, který tato organizace od roku 2020 zavádí do péče o onkologické pacienty, je přístup, který umožňuje integrovat na úrovni jednotlivce informace o molekulární klasifikaci nemoci a molekulárním mechanizmu účinku protinádorových léčiv. Tento koncept je označován pojmem precizní onkologie (medicína) a představuje nejvyšší stupeň personalizace léčby.

Masarykův onkologický ústav vybudoval laboratorní a lidské kapacity k  tomu, aby dokázal u potřebných dospělých onkologických pacientů precizní onkologii aplikovat. Po několika měsících příprav byl v  září 2019 v  MOÚ ustanoven Molekulární tumor board (MTB) (Indikační komise pro precizní molekulární onkologii), který se poprvé schází 16. 10. 2019. Jde o multidisciplinární tým, jehož součástí jsou: klinický onkolog, patolog, molekulární biolog, klinický genetik, farmakolog a další odborníci. Jejich úkolem je společně posoudit případ daného pacienta, a to až do hloubky molekulární charakterizace nádoru, která se provádí pomocí náročné genomické analýzy zahrnující stovky až tisíce genů, a navrhnout nejvhodnější způsob onkologické léčby.

V  první fázi chceme tímto způsobem řešit pacienty s nádory neznámého původu a vzácnými nádory, pro které není dostatek informací o účinnosti protinádorové léčby, nebo nádory, kde diagnóza založená na molekulární klasifikaci může pomoci určit směr dalšího postupu. Ve druhé fázi (v roce 2020) chceme zahájit multicentrickou akademickou klinickou studii PROTARGETfmi, která bude otevřená pro předléčené pacienty s  nádory vaječníků, dělohy, prsu, tlustého střeva, plic a sarkomy. Během 2 let bude na molekulárním tumor boardu referováno 300 pacientů, přičemž předpokládáme, že až už 1/3 z  nich nalezneme v  nádoru takové genetické změny, které umožní u daného pacienta zahájit cílenou léčbu a zlepšit jeho prognózu.

Vznikem molekulárního tumor boardu (Indikační komise pro precizní molekulární onkologii) se Masarykův onkologický ústav zařazuje mezi elitní evropská onkologická pracoviště a stává se lídrem v  oblasti personalizované onkologické medicíny dospělých v  České republice.

Projekt Cirkulární doprava v  Brně vyhrál v  prestižní soutěži E.ON Energy Globe v  kategorii Firma

Jen před rokem byl zrealizován pilotní projekt s názvem Cirkulární doprava v  Brně, jehož předmětem bylo využití biometanu vznikajícího při zpracování čistírenských kalů k  pohonu městského autobusu. Samotná myšlenka zaujala odborníky natolik, že projekt poslala do finále soutěže E.ON Energy Globe a laická veřejnost nakonec hlasováním určila Cirkulární dopravu vítězem v  kategorii Firma. Iniciátorem projektu byl Institut Cirkulární Ekonomiky, inspiraci čerpal především z  Finska a z  Holandska a od vzniku nápadu k  prvnímu natankování autobusů biometanem uběhly přibližně 2 roky. Projekt Cirkulární doprava by mohl obecně změnit ekologický pohled na pohon veřejné dopravy u nás.

Cílem vítězného projektu bylo ukázat, že řešení pro efektivní využití bioodpadu existuje a spolehlivě funguje. Základní myšlenkou je zpracování biologicky rozložitelných odpadů města a získání biomentanu, který je možné využít dál jako plnohodnotné biopalivo. „Princip technologie spočívá v  tom, že se pomocí bakterií vyrobí z  prošlých potravin, zbytků jídel nebo z  odpadní vody bioplyn, který se díky speciální technologii upraví na tzv. biometan, který je svými vlastnostmi identický se zemním plynem“ vysvětluje jeden z  iniciátorů projektu Petr Novotný, projektový manažer Institutu Cirkulární Ekonomiky (INCIEN). Jako zdroj pro výrobu bioplynu může sloužit široká škála biologicky rozložitelných materiálů – vše, co může být jednoduše rozloženo bakteriemi. Bioplyn je tak možné vyrobit i z prošlých potravin, exkrementů hospodářských zvířat nebo z  cíleně pěstovaných plodin. „Paradoxem je, že bioodpad je velmi dostupná surovina, která se dnes většinou nijak nezpracovává a končí na skládkách nebo ve spalovnách, což považujeme za plýtvání cenným potenciálem. Podle nás je lepší k  výrobě bioplynu použít primárně bioodpady, nikoliv cíleně pěstované plodiny“, dodává Petr Novotný z INCIENu.

Pilotní projekt Cirkulární doprava v  Brně vyžadoval spolupráci 3 společností, které se na jeho realizaci podílely. Dopravní podnik města Brna vyčlenil pro testování 1 autobus s  pohonem na CNG, který po dobu testování plnil biometanem a provozoval na standardní lince. Společnost Brněnské vodárny a kanalizace poskytla pro testování bioplyn, který vzniká zpracováním čistírenských kalů a poskytla zázemí Čistírny odpadních vod v  Modřicích pro umístění technologie a výdejního stojanu. Výzkumná společnost MemBrain bezplatně do projektu poskytla svoji jednotku na úpravu bioplynu na biometan a kompletně se postarala o technickou stránku věci. „BioCNG autobus“ ujel na biometan, téměř 5  000  km. Díky tomu, že biometan má identické složení jako zemní plyn, nebylo nutné stávající plynové autobusy nijak upravovat. Zkušební provoz trval 2 měsíce a byl vyhodnocen velmi pozitivně. Ukázalo se, že biometan je plnohodnotnou náhradou zemního plynu. Dopravní podnik města Brna proto projevil zájem, ve spolupráci s  městem Brnem, najít vhodný stabilní zdroj biometanu pro své autobusy a změnit část své flotily na tzv. „cirkulární provoz“.

„Důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci projektu byla aktivní podpora vedení zmíněných 3 společností, za což jim patří velké poděkování. Pilotní projekt v  Brně měl za úkol především informovat veřejnost o tom, že existují cesty jak řešit městský biodpad. To se povedlo a nyní bychom rádi, aby v  České republice začaly vznikat plnohodnotné projekty. Nejblíže tomu má nyní Praha, která má zájem realizovat ekologicky smysluplné projekty, např. výstavba městské odpadové bioplynové stanice s  využitím biometanu k  pohonu městských vozidel patří mezi hlavní priority v  této oblasti. Byl bych rád, kdyby se připojila i další města,“ vysvětluje Petr Novotný z INCIENu.

Obecně v  České republice existuje více než 500 bioplynových stanic, ale zatím jen 7 z  nich zpracovává bioodpady. Projekt v Brně byl ukázkou toho, že je možné změnit přístup a přeměnit odpad dál ve zdroje. „Česká pole se každý rok pokryjí tisící hektary monokultur a přitom můžeme biopaliva budoucnosti vyrábět z odpadu. Není to paradox? Naším cílem není stavět opět něco nového, ale chceme upravit současnou infrastrukturu tak, aby využívala současné dostupné zdroje co nejefektivněji. Pracujeme dnes na projektech, ve kterých chceme propojit obce se zemědělci, abychom díky neuvěřitelným možnostem inovací postavili tradiční zpracování odpadu na úplně jinou úroveň“, uzavírá Soňa Jonášová, ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky.

Právě probíhá mezinárodní konference o přínosech lesní certifikace FSC pro veřejné a státní lesy

V  Praze vrcholil týden akcí organizace FSC (Forest Stewardship Council), na kterém se sešly evropské národní kanceláře, mezinárodní členové FSC a nyní zástupci veřejných či státních lesů z celé Evropy. Konferenci o významu FSC pro veřejné lesy právě zahájil před plným sálem generální ředitel FSC Kim Carstensen. Promluví také zástupci švédských či španělských státních lesů, zpracovatelského řetězce (např. IKEA), univerzit (Lovaň) nebo českého Ministerstva zemědělství. FSC letos slaví 25 let od svého vzniku a v České republice letos vzrostla rozloha certifikovaných lesů o více než 100 %.

Na začátku minulého týdne se v  Praze sešlo přes dvacet evropských národních kanceláří organizace FSC, která v  roce 1994 vytvořila mezinárodní systém certifikace udržitelného a šetrného lesního hospodaření. Hlavním tématem dvoudenního setkání byla především užší spolupráce s  certifikovanými zpracovatelskými společnostmi a větší využití dat jak pro mapování lesních majetků, tak pro zlepšení spolupráce při pohybu certifikované suroviny napříč celým zpracovatelským řetězcem.  

Ve středu a čtvrtek proběhlo setkání mezinárodních členů FSC zaměřené především na nové standardy a postupy, význam certifikace FSC v  rámci probíhající klimatické změny, cirkulární ekonomiku a harmonizaci národních standardů. Z  České republiky je jedním z  mezinárodních členů např. Hnutí DUHA.

Týdenní setkání vrcholí v pátek, kdy probíhá mezinárodní konference o významu certifikace FSC. Tu před plným sálem zahájil generální ředitel FSC Kim Carstensen. Dále bude vystupovat např. Olof Johansson ze švédských státních lesů (Sveaskog), Jacobo Aboal (výkonný ředitel galských státních lesů ve Španělsku), Ulf Johansson (IKEA) nebo Christine Farcy z  lovaňské univerzity. České Ministerstvo zemědělství reprezentuje Tomáš Krejzar, ředitel Odboru koncepcí a ekonomiky lesního hospodářství. „FSC si je dobře vědomo důležitosti státních a veřejných lesů, stejně jako potřeby zpětné vazby od jejich zástupců. Proto jsme velmi rádi, že tato událost probíhá právě zde v  České republice a máme možnost porovnat zkušenosti z  certifikace státních lesů v  celé Evropě,“ dodal ředitel FSC Česká republika Tomáš Duda.

Organizace FSC slaví letos 25 let od svého vzniku. Celosvětově je již systémem FSC certifikováno více 200 mil hektarů a více než 39 000 firem ve zpracovatelském řetězci. V  České republice má certifikát téměř 50 lesních vlastníků a celková rozloha českých FSC lesů minulý měsíc překročila 100  000 ha. V  letošním roce tak stoupla FSC certifikovaná plocha lesů o více než 100 %.

Společnost SAKO předává městským částem barevné tašky na třídění odpadu

Městská společnost SAKO poskytuje všem brněnským městským částem více než 5 tisíc sad tašek na třídění odpadu. V  průběhu října je jednotlivé úřady postupně přebírají a je na nich, jakým způsobem je mezi své občany rozdělí. Každá městská část jich dostane poměrné množství stanovené dle počtu jejich obyvatel. Cílem projektu je podpořit občany, instituce a školy v separaci odpadu a zjednodušit jim cestu k  barevným kontejnerům.

Nápad, jak udělat třídění odpadů ještě snadnější, přišel z  odboru životního prostředí a ujalo se ho SAKO společně s  autorizovanou obalovou společností EKOKOM, která nechala tašky vyrobit za zvýhodněnou cenu.

„Na základě setkání starostů městských částí se zástupci společnosti SAKO, které se konalo v  červnu letošního roku, vyplynul mimo jiné i zájem o sady třídících tašek do brněnských domácností. Ty jsme se proto rozhodli v  rámci možností našeho rozpočtu pořídit a právě probíhá jejich rozvážení na jednotlivé úřady městských částí,“ uvedl předseda představenstva společnosti SAKO Brno Filip Leder s  tím, že pokud se projekt osvědčí, chce s  ním pokračovat i v  příštím roce.

„Tento projekt vnímám i jako poděkování občanům za jejich odpovědný přístup k  odpadům. Naše společnost považuje třídění odpadu za jednu ze svých priorit, dlouhodobě této problematice věnujeme pozornost, a proto nás těší výsledky průzkumů, které jednoznačně ukazují, že Brňané třídí stále více,“ doplnil Filip Leder. Společnost SAKO proto průběžně optimalizuje svozové trasy a každoročně navyšuje i počty barevných popelnic a kontejnerů v  ulicích města. Těch na papír je v  Brně aktuálně více než 2300, na plastový odpad téměř 2400 a sklo mohou Brňané vyhodit do 1600 kontejnerů.

„Distribuci tašek jsme svěřili jednotlivým městským částem, s  doporučením je rozdávat v rámci ekologicky laděných vzdělávacích a osvětových akcí, jako odměnu za odpovědné nakládání s odpady do škol, školek, neziskových organizací, zájmových kroužků s ekologickou tématikou nebo jako odměnu za vybrané aktivity při činnosti městské části,“ sděluje předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder a dodává, že „městské části jsou občanům nejblíže a nejlépe navrhnou, jak tašky smysluplně využít.“

Sady tašek tří barev jsou určeny na třídění odpadu v domácnostech a následné vysypání vytříděného odpadu do barevných kontejnerů v ulicích nebo na sběrných střediscích odpadů. Dají se navzájem spojit suchým zipem a jsou omyvatelné, mohou se tedy používat opakovaně. Lidé díky nim nemusí používat žádné sáčky navíc a nosit celý odpadkový koš tam a pak zpět.

Railjetem Českých drah do Berlína, více spojů do Polska a posílení dopravy v  České republice přinese jízdní řád 2020

Už za dva měsíce 15. prosince 2019 vstoupí v platnost nový jízdní řád na rok 2020. Díky širší objednávce dopravní obslužnosti a  úspěšné spolupráci Českých drah se zahraničními partnery se letos nabídka spojů na mnoha relacích výrazně rozšíří. Do Berlína zamíří rychlovlak Railjet, více vlaků pojede do Polska a Rakouska a zahustí se provoz na několika vnitrostátních linkách. Přímé rychlíkové spojení s  Prahou nově získají lázně Třeboň a České Velenice.

„I pro jízdní řád 2020 se nám díky aktivnímu jednání se zahraničními partnery podařilo potvrdit pozici důležitého hráče v  mezistátní dopravě ve střední Evropě. Naše souprava Railjet obslouží nový přímý mezistátní spoj z  Grazu přes Vídeň, Brno a Prahu do Drážďan a Berlína v  relaci tradičního vlaku Vindobona a získali jsme i zajímavé nové výkony pro naše soupravy mezi Českou republikou a  Polskem,“ připomíná nejvýznamnější změny v  mezinárodní dopravě místopředseda Představenstva ČD, a.s., Radek Dvořák.  

„Na základě objednávky ministerstva dopravy a některých regionů připravujeme také rozšíření nabídky na několika vnitrostátních linkách. Novinkou bude přímé vlakové spojení Prahy s  lázněmi Třeboň a  s  pohraniční stanicí Českými Velenicemi, odkud je možné pokračovat dál do Rakouska. Díky objednávce Plzeňského kraje pojede více přímých vlaků mezi Klatovy a Prahou, dodatečné spoje zamíří na linky mezi Prahou a Jihočeským nebo Ústeckým krajem, a také mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi,“ doplňuje informace o novinky ve  vnitrostátních jízdních řádech dálkových vlaků Petr Vondráček.

Bez přestupu z  Vídně do Berlína i z  Přerova do Przemyšle nebo Brestu

Nové přímé spojení railjet Vindobona vyjede na svou trasu od května 2020. Zajistí přímé spojení rakouského Grazu a Vídně s  německými Drážďany a Berlínem a zároveň nabídne druhé přímé spojení veletržního Brna s  německými městy, kde je možný přestup na rychlovlaky dál do západní Evropy. Spoj pojede v  trase Graz (10:26) – Berlin (21:54 / 6:17) – Graz (17:33) a v  pátek a v  neděli, kdy se očekává největší zájem o cestování, bude navíc v  úseku Praha – Brno – Praha doplněn o posilový pár vlaků railjet Brněnský drak. Posíleny budou v  hlavní přepravní špičce v  pátky a neděle o  další vozy také některé spoje railjet Vindobona mezi Prahou a  Břeclaví, resp. Rakouskem.

O jeden pár vlaků navíc pojede také ze severní Moravy přes Břeclav do Vídně. Nový pár vlaků Porta Moravica pojede v  trase současného expresu Helfštýn Bohumín – Břeclav a zpět a v  Rakousku bude pokračovat až do / z Grazu. V  opačném směru z  jihu na sever pojede v  trase vnitrostátního expresu Helfštýn nově vlak EuroCity Sobieski Wien – Gdynia a v  dosavadní trase tohoto vlaku pojede nový spoj Porta Moravica. Obyvatelé severní Moravy tak budou mít k  dispozici už čtyři páry přímých vlaků do / z Vídně a nově navíc jeden až do / z jižního Rakouska.

Na sever bude Porta Moravica pokračovat do Krakova a Przemyśle na východě Polska nedaleko ukrajinských hranic. Jedná se o důležitý přestupní uzel pro další cesty na Ukrajinu do Lvova a Kyjeva, ale také do atraktivní turistické oblasti polských Polonin. Dalším novým vlakem tímto směrem bude rychlík Galicia Ostrava-Svinov (6:10) – Krakow – Przemyśl (13:19/14:40) – Kraków – Ostrava-Svinov (21:51). Změna se týká také vlaku EuroCity Báthory Budapest – Břeclav – Ostrava – Warszawa, který nově pojede až do / z Terespolu, pohraniční stanice na polsko-běloruských hranicích. Pro letní turistickou sezónu jednají České dráhy s  polským partnerem o vedení dalších přímých sezónních vlaků k Baltskému moři, a to např. do Swinoujście nebo Kolobrzegu.

Další změnou vyvolanou modernizací tratě mezi Púchovem a Žilinou je zkrácení většiny spojů Valašský expres jen do / z Púchova s  návazností na slovenské vnitrostátní vlaky ve směru Žilina a Košice. Zrušen bude sezónní spoj Bohemia Praha – Košice a spoj EuroCity Porta Bohemica Praha – Leipzig – Praha bude zkrácen jen na  úsek Praha – Děčín – Praha.

Z Prahy přímo bez přestupu do lázní v  Třeboni

Množství novinek čeká na cestující ve vnitrostátní dopravě, například na jihu Čech. Po mnohaleté přestávce získají lázně Třeboň a pohraniční České Velenice přímé rychlíkové spojení s  Prahou. Vlaky Lužnice obslouží tuto trať každým směrem až čtyřikrát denně a  doba jízdy bude přibližně 2 hod. 20 min. Cesta autobusem z  okraje Prahy do Třeboně dnes trvá 2 a půl hodiny a  po započítání cesty metrem do centra je ještě přibližně o  20 minut delší. Vlak tak nabídne nové přímé a navíc rychlé spojení s  hlavním městem.

U spojů linky R 17 z  Prahy na jih Čech proto dojde k  některým vzájemným výměnám v  časech jízdy vlaků Vltava Praha – České Budějovice a  Lužnice Praha – České Velenice. Spoje Vltava mezi Prahou a jihočeskou metropolí navíc zrychlí přibližně o 7 minut. Vedle prodloužení rychlíků Lužnice z  Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic se rozšíří také rozsah provozu vlaků Vltava mezi Veselím nad Lužnicí a Českými Budějovicemi. Více jízd nabídnou také Jižní expresy. Do jejich souprav budou v  jízdním řádu 2020 postupně zařazeny modernizované vozy 1. třídy s  bistrem, které nabídnou širší nabídku občerstvení. Jižní expresy budou také ve  větší míře posilovány o dodatečné vozy mezi Českými Budějovicemi a  Prahou.

K  rozšíření počtu jízd dochází také u rychlíků Rožmberk linky R 11 mezi Brnem, Jihlavou a Českými Budějovicemi. Některé z  nich jezdily pouze ve vybrané dny v  týdnu a nově pojedou každý den.

Více vlaků na frekventovaných vnitrostátních linkách

Dlouhodobě rostoucí počet cestujících se projeví také v  doplnění nabídky na dalších frekventovaných vnitrostátních linkách a v  posílení řady spojů. Jen v  letošním prvním půlroce přibylo Českým drahám 2,2 milionu cestujících a  ve srovnání s  rokem 2010 využívá služby Českých drah ročně dokonce přes 17 milionů osob navíc.

Zlepšení čeká například na cestující mezi Prahou a západními Čechami. Nově pojede více přímých vlaků mezi Prahou a Klatovy a dochází také ke zrychlení těchto vlaků. Cestující z  Klatov do Prahy ušetří 15 minut na cestě a z  Prahy do Klatov 11 minut. Doba jízdy z  Klatov do Prahy tak bude jen 2 hod. 17 min. a opačným směrem 2  hod.  15 min. Vlak tak bude rychlejší než autobus, který dnes potřebuje stejnou dobu jízdy na okraj Prahy a  nejméně dalších 20 minut zabere cesta metrem do centra. Lepší obslužnost bude zajištěna také na okraji dne, kdy budou jezdit nové Západní expresy Cheb (20:33) – Plzeň (22:00) – Praha (23:20) a Praha (22:39) – Plzeň (23:57). Tyto vlaky navíc zastaví v  Hořovicích a v  Rokycanech a zajistí lepší možnost pro návrat ze zaměstnání nebo z  kulturních akcí v  hlavním městě.  

Na trati č. 090 Praha – Ústí nad Labem – Děčín bude jezdit denně poslední večerní rychlík s  odjezdem z  Děčína ve 21:46 a příjezdem do Prahy ve 23:34. Tento vlak jezdí letos jen v  neděli a ze strany Severočechů byl požadavek na jeho denní vedení, kterému objednavatel vyšel vstříc. Ranní dojíždění do práce do hlavního města posílí nový rychlík Teplice v  Čechách (4:57) – Praha (6:36), který zastaví také v  Ústí nad Labem, Lovosicích a v  Roudnici nad Labem a zjednoduší se i večerní návraty díky novým vlakům Praha (21:34) – Teplice v  Čechách (23:11) a  Praha (22:34) – Ústí nad Labem (23:49). Na těchto dodatečných spojích budou využity i komfortní soupravy EuroCity. Oba tyto vlaky zastaví také v  Roudnici nad Labem a Lovosicích. V  pracovní dny bude také zkrácen interval mezi rychlíky linky R 20 doplněním tří párů vlaků v  úseku Praha – Ústí nad Labem, resp. Děčín.

U souprav rychlíků R 20 Praha – Ústí nad Labem – Děčín dojde k  plošné výměně vozů. V  novém jízdním řádu budě drtivá většina vozů modernizovaná. Půjde o první generaci vozů InterCity, kdy jsou v  1. třídě elektrické zásuvky 230 V  pro napájení elektroniky a také nové sedačky a u každého místa individuální sklopný stolek. Vozy 2. třídy pak mají kombinované uspořádání s  oddíly pouze se 6 individuálními sedačkami místo lavic s  8  místy v  kupé a  velkoprostorovou částí, kde jsou stejně jako v  1. třídě pouze 3 místa na šířku vozu.  

Drobné změny se chystají také v  pojmenování vlaků. Dosavadní spoje Hradečan v  trase Praha – Hradec Králové – Trutnov ponesou nově jméno Krakonoš a v  jízdních řádech se tak výrazně odliší od spojů, které mají cílovou nebo výchozí stanici v  Hradci Králové nebo v  jiném místě.