POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1

Již 150 let vás vozíme domů!

Městská hromadná doprava v Brně letos slaví významné výročí

Město Brno si v letošním roce připomíná výročí 150 let od zahájení městské hromadné dopravy ve městě. První koněspřežná tramvaj vyjela z Moravského náměstí 17. srpna 1869 a Brno se tak stalo prvním městem s provozem MHD u nás. Celý rok bude proto protkán akcemi, které pro veřejnost pořádá Dopravní podnik města Brna. Záštitu nad oslavami převzala primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Jedná se bezesporu o jedno z největších a nejdůležitějších letošních výročí města Brna. Připomíná nejen obrovský technický rozvoj, ale i generace lidí, kteří se na vývoji a provozu městské hromadné dopravy podíleli. Díky jejich práci, cestujícím a městu Brnu, jehož prioritou vždy byla podpora městské hromadné dopravy, se tak dnes můžeme pyšnit světovou úrovní MHD,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

U příležitosti tohoto významného jubilea Dopravní podnik města Brna, a.s., připravuje pro veřejnost řadu akcí, kterými by chtěl toto výročí oslavit. Zájemci budou mít možnost nahlédnout do všech provozů, zúčastnit se slavnostního odhalení památníku na Moravském náměstí nebo velkolepé Streetparty, která bude se slavnostním defilé vozů velkým vyvrcholením oslav. Během akcí budou v provozu retrovozy DPMB a historická vozidla Technického muzea v Brně.

Harmonogram připravovaných oslav je následující:

Akce v průběhu celého roku 2019 Křest knihy k 150. výročí MHD v Brně

Multifunkční hala bude stát v  lokalitě brněnského výstaviště

Řídící výbor pro strategické projekty dnes schválil umístění multifunkčního sportovního a  kulturního centra v  lokalitě Západ na  brněnském výstavišti. Ta nabízí například dostatek prostoru pro parkovací plochy a  napojení na  městskou hromadnou dopravu. Řídící výbor zároveň ustavil projekční tým celého projektu. Hala bude sloužit pro sportovní, kulturní i  společenské akce.

Vedoucím projektového týmu je generální ředitel Brněnských komunikací Luděk Borový. Dalšími členy jsou pak generální ředitel BVV Jiří Kuliš, majitel brněnské Komety Libor Zábranský, zástupci jednotlivých odborů Magistrátu města Brna, Kanceláře architekta města Brna, městských společností či  Ředitelství silnic a  dálnic.

Řídící výbor se shodl, že  nejvhodnější lokalitou pro umístění dlouho očekávané haly bude areál výstaviště, poblíž pavilonu Z.  

„Jsem velmi ráda, že  se nám podařilo shodnout se na  jedné z  vybraných lokalit v  areálu brněnského výstaviště, které je situováno poblíž centra města, má dobrou dopravní obslužnost a  prostor nám dovolí řešit i  problematiku parkování v  daném území. Projekt má nyní vlastní tým, který se bude jeho realizaci věnovat až  k  úspěšnému naplnění této vize,“  říká  primátorka města Brna Markéta Vaňková.

185. děťátko je klučík v brněnském babyboxu!

V úterý 19. února v 10:24 vstoupil dvířky babyboxu v brněnské Nemocnici Milosrdných bratří do nového a snad lepšího života čerstvě narozený klučík. Z bedýnky jej vyzvedla osobně primářka novorozeneckého oddělení Ludmila Brázdová. Ludmila je iniciátorkou zřízení druhého babyboxu v republice v roce 2005. Pomohl zachránit celkem 18 dětí.

Klučík byl pečlivě zabalený do bílé deky s hnědými pruhy, oblečený v modrožlutém kompletu a na cestu dostal plyšového vodníka. Ludmila mi řekla, že je narozený dnes, váží 3830 g a pupečník má ošetřený plastovým uzávěrem, kterým se zavírají pytlíky s potravinami. Primářka navrhla pojmenovat klučíka Kryštof, což jsem vřele přivítal. Sám mám vnuka stejného jména.

Kryštof je celkově 185. děťátkem a pátým letošním. Skóre kluci versus holčičky upravil na 80:105.

Ať žije Kryštof! Ať žije primářka Ludmila Brázdová.

Babydědek Lu

Janáčkovo kulturní centrum: Město vyjednalo podmínky, za  kterých Atelier M1 architekti vezmou zpět žalobu

Najít takové řešení, které by umožnilo rozehrát patovou situaci kolem výstavby Janáčkova kulturního centra (JKC), se snaží vedení města Brna v  čele s  primátorkou Markétou Vaňkovou. Na  základě výsledku dosavadních jednání dochází nyní k  dopracování projektu JKC ve  stupni dokumentace ke  stavebnímu povolení tak, aby odpovídal původnímu architektonickému návrhu s  platným územním rozhodnutím a  splňoval požadavky na  moderní koncertní sál se špičkovou akustikou.  

Nutné kroky směřující k  realizaci druhé etapy výstavby JKC zatím znesnadňuje uplatněná žaloba a  probíhající soudní spor s  autory platné dokumentace k  územnímu rozhodnutí (architekti Jan Hájek, Jakub Havlas, Pavel Joba ze  společnosti Atelier M1 architekti,  s.  r.  o.). Ti zažalovali město Brno tehdy ještě v  čele s  primátorem Petrem Vokřálem za  porušení autorských práv plynoucích z  uzavřené licenční smlouvy.  „Prozatím byli úspěšní ve  svém návrhu na  vydání předběžného rozhodnutí, o  žalobě jako takové dosud rozhodnuto nebylo. Ze  strany předchozího vedení města však nebyly nároky výše zmíněných autorů jakkoli zohledněny a  samotné uplatnění žaloby bylo bagatelizováno,“  připomněla  primátorka Markéta Vaňková  dosavadní průběh událostí kolem JKC.  „Tuto skutečnost jsme opakovaně kritizovali. Zejména jsme upozorňovali na  to, že  v  případě nesouladu projektu s  územním rozhodnutím dojde k  neúměrnému časovému prodloužení realizace stavby,“  upřesnila  Markéta Vaňková. Vybudování koncertního sálu v  letech 2018–2022 patří přitom mezi strategické projekty vedení města.

Protože je zřejmé, že  bez zpětvzetí předmětné žaloby není reálné v  dohledné době pokračovat ve  výstavbě JKC, zahájila primátorka Markéta Vaňková v  zájmu nalezení smírného řešení jednání s  autory ze  společnosti Atelier M1 architekti,  s.  r.  o. Společně s  projektantem bylo dohodnuto, že  autorům bude v  souladu s  licenční smlouvou předložen k  revizi rozpracovaný návrh dokumentace pro stavební povolení. V  souladu s  touto dohodou se již autoři s  dopracovaným návrhem dokumentace v  hrubých rysech seznámili. V  následujících dnech bude probíhat intenzivní spolupráce mezi autory a  projektantem s  tím cílem, aby výsledná dokumentace pro stavební povolení odpovídala původnímu a  stále platnému architektonickému návrhu s  platným územním rozhodnutím a  zároveň splňovala všechny parametry koncertního sálu včetně akustiky světové úrovně.  

„I my máme zájem na  tom, aby v  co možná nejkratší době v  Brně Janáčkovo kulturní centrum vzniklo. V  případě dodržení postupu dohodnutého s  primátorkou Markétou Vaňkovou jsme proto připraveni vzít zpět uplatněnou žalobu a  uzavřít dohodu o  narovnání,“ujistil  Pavel Joba, jeden z  autorů architektonického řešení JKC a  jednatel společnosti Atelier M1 architekti,  s.  r.  o.  

Vývoj projektu JKC:

- Vybudování špičkového koncertního sálu jako zázemí pro Filharmonii Brno je dlouhodobou prioritou města Brna. Poprvé byla výstavba nového koncertního sálu, tzv. Janáčkova kulturního centra, zakotvena v  programovém prohlášení Rady města Brna v  čele s  primátorem Petrem Duchoněm v  období 1998–2002.  

- V  roce  2002 byla na  tuto veřejnou zakázku vyhlášena otevřená veřejná mezinárodní architektonická soutěž s  80  účastníky, kterou po  čtyřech kolech, v  procesu trvajícím téměř 2  roky, vyhrál v  roce  2004 jednomyslným rozhodnutím mezinárodní poroty návrh Atelieru M1 architekti,  s.  r.  o., autorů Jakuba Havlase, Jana Hájka a  Pavla Joby.  

- V  období 2010–2014 probíhalo územní řízení pro předmětnou stavbu, které vyústilo ve  vydání územního rozhodnutí, jež nabylo právní moci v  roce  2013. Toto územní rozhodnutí je stále platné a  je závazným podkladem pro dopracování dokumentace ke  stavebnímu povolení a  realizaci stavby.

- Dokumentaci pro územní rozhodnutí 1.  a  2.  etapy JKC zpracovala společnost Atelier M1 architekti,  s.  r.  o., zastoupená architektem a  jednatelem Pavlem Jobou. Tato společnost zpracovala také projekt ke  stavebnímu povolení 1.  etapy JKC a  prováděcí projektovou dokumentaci 1.  etapy JKC. Na  základě předmětného územního rozhodnutí a  stavebního povolení 1.  etapy byla v  letech 2015–2017 zrealizována první etapa výstavby, spočívající ve  stavbě třípodlažních podzemních garáží, technické infrastruktury a  v  konstrukční a  statické přípravě pro 2.  etapu výstavby.  

- Pro druhou etapu JKC, tedy nadzemní stavbu s  koncertním sálem, byla v  minulém volebním období vypsána obchodní soutěž na  projektanta dokumentace pro stavební povolení a  projektové dokumentace pro provedení stavby. Tuto zakázku v  řízení, v  němž byla podána pouze jedna platná nabídka, získalo sdružení Studio Konior, Nagata Accoustic, Architekti Hrůša a  spol. Ateliér Brno,  s.  r.  o.  

- Tento tým projektantů představil v  září 2018 novou podobu koncertního sálu, která však byla zcela odlišná od  původního architektonického návrhu společnosti Atelier M1 architekti,  s.  r.  o., a  navíc neodpovídala parametrům vydaného územního rozhodnutí ani pozemkům ve  vlastnictví města.

- Z  výše uvedeného důvodu původní projektanti, tedy Atelier M1 architekti,  s.  r.  o., zažalovali město za  porušení autorských práv plynoucích z  uzavřené licenční smlouvy.

BRNO slaví Den vzácných onemocnění 2019

Přijďte s námi oslavit Den vzácných onemocnění. Můžete se těšit na diskuzi se zajímavými hosty na téma:  Budování mostů mezi zdravotní a sociální péčí  pro pacienty se vzácnými nemocemi.

Onemocnění, které postihuje méně než 5 osob z každých 10 000, se označuje jako vzácné.
Takových onemocnění existuje více než 8 000. Souhrnný počet pacientů tady rozhodně není zanedbatelný. Aby byl hlas pacientů se vzácnými nemocemi lépe slyšet, spojují se v rámci států i mezinárodních uskupení.

SAMI VZÁCNÍ, SPOLU SILNÍ

Zásadní osvětovou akcí je mezinárodní Den vzácných onemocnění, který připadá na velmi vzácný den, tedy na 29. února. To bychom ale mohli slavit jen jednou za 4 roky a to by byla škoda ;-) Proto si tento den připomínáme vždy poslední únorový den.

28. 2. 2019 v  16 hodin se koná už tradiční setkání u této příležitosti v brněnském Mendelově muzeu MU (Mendlovo nám. 1a, Brno). Na tuto akci, určenou široké veřejnosti, je vstup zdarma. Kvůli omezené kapacitě sálu je nutná rezervace prostřednictvím formuláře pod tímto odkazem https://1url.cz/PMBoW

12. ročník Dne vzácných onemocnění se zaměří na překlenování mezer mezi lékařskými a sociálními službami pro pacienty se vzácnými nemocemi. „Snažíme se vybudovat stabilní most – síť služeb – které usnadní každodenní život lidem žijícím se vzácnou nemocí i jejich rodinám a pečujícím,“ přiblížila téma přednáškového odpoledne iniciátorka i hlavní organizátorka Renata Gaillyová, primářka Oddělení lékařské genetiky FN Brno. „Otázkou je, nakolik jsme v  tomto budování úspěšní,“ dodává Gaillyová. Co tvoří jednotlivé stavební kameny tohoto pomyslného mostu? A jsou všechny pilíře dostatečně pevné? Nejen na tyto otázky budou hledat odpovědi 28. února v  Mendelově muzeu přednášející z  Česka i Spojených států.

Účast totiž přislíbila Katheryn Devanny z  Williamsburgu ve státě Virginie, která se   dlouhodobě zabývá péčí a podporou pacientů se vzácnými nemocemi v USA a své zkušenosti sdílí s  Českou asociací pro vzácná onemocnění (ČAVO). Tato asociace je vedle Mendelova muzea MU už tradičním spolupořadatelem brněnského setkání u příležitosti Dne vzácných onemocnění. Na jejím konání se podílí také Fakultní nemocnice Brno a charitativní organizace DEBRA ČR, která pomáhá lidem s  nemocí motýlích křídel. I tato nemoc se totiž řadí mezi tzv. vzácná onemocnění. „Jsme rádi, že se letos do akce zapojili i další instituce, které pacientům se vzácnými nemocemi a jejich rodinám pomáhají. Konkrétně je to Centrum provázení a Kancelář veřejné ochránkyně práv,“ uvedla zástupkyně ředitele Mendelova muzea Lucie Vychodilová.

Pro zájemce je připraven i navazující doprovodný kulturní program od 19 hodin v divadle Barka (Svatopluka Čecha 35a, Brno) v podání Divadla Járy Pokojského. Představení Kriplíci aneb příhody ze života hmyzu v  podání herců na kolech i bez, se zdravotním postižením i bez něj, představí sérií nekorektních skečů, které se snad ani nemohly stát... Vstupné na představení je dobrovolné a i zde je omezená kapacita sálu.

Toto přátelské setkání v  Brně se zařadí mezi tisíce akcí, které se v  tento den budou konat po celém světě. Svou solidaritu s  lidmi se vzácnými nemocemi může kdokoli vyjádřit buď osobní účastí, nebo zapojením do kampaně na sociálních sítích #ShowYourRare, #vzacni2019.

Brno uspělo v  soudním sporu s  AB Facility. Získalo téměř 800  tisíc korun

Spor z  roku  2014 se společností AB Facility,  a.  s., dospěl k  závěru. Město požadovalo po  společnosti, která po  vyhraném výběrovém řízení odmítla podepsat smlouvu, půl milionu korun. Soud rozhodl ve  prospěch města a  k  uvedené částce připočítal ještě úrok z  prodlení a  náklady soudního řízení. Stanovených 792  510  Kč již přibylo na  účet města.

„Jsem velmi rád, že  soudní spor dopadl v  náš prospěch. Pro takovýto případ totiž dosud neexistoval precedens. Proto je toto soudní rozhodnutí důležité nejen pro Brno, ale pro všechny veřejné zadavatele,“  uvedl  náměstek primátorky pro oblast bydlení a  správy majetku Oliver Pospíšil.

Pražská společnost AB Facility,  a.  s., se v  roce  2014 zúčastnila výběrového řízení na  nadlimitní veřejnou zakázku „Výběr dodavatele úklidové služby pro magistrátní objekty ve  vlastnictví statutárního města Brna, ve  správě Odboru správy majetku“ a  její nabídka byla vyhodnocena jako nejvhodnější z  celkem sedmi podaných. Poskytování úklidových služeb mělo začít 1.  9.  2014. Dne 27.  8.  zástupce AB Facility telefonicky sdělil, že  smlouvy jsou podepsané statutárními zástupci, a  sjednal na  další den schůzku za  účelem předání podepsaných návrhů těchto smluv. Následující den však adresoval Odboru správy majetku dopis, ve  kterém sděluje, že  „po zhodnocení celé situace tímto jako vítězný uchazeč s  politováním oznamuje, že  od  veřejné zakázky odstupuje, tedy i  z  místa vítězného uchazeče, a  nebude poskytovat služby v  souvislosti s  veřejnou zakázkou“.

Vzhledem k  tomu, že  vítězný uchazeč odmítl uzavřít smlouvu, mělo město jako zadavatel ze  zákona nárok na  plnění z  bankovní záruky nebo poskytnuté peněžní jistoty. Ta činila 500  tisíc korun. Protože ale uchazeč nezajistil prodloužení platnosti své bankovní záruky, došlo k  odmítnutí plnění ze  strany banky a  rovněž společnost AB Facility odmítla částku dobrovolně uhradit.

Na základě těchto skutečností podalo město Brno žalobu proti společnosti ATALIAN CZ,  s.  r.  o., která je právním nástupcem společnosti AB Facility,  a.  s. U  soudu se město domáhalo zaplacení částky 500  tisíc  Kč včetně příslušenství.

Soudní spor ukončil Městský soud v  Praze, který potvrdil předešlý rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5  a  uložil společnosti ATALIAN CZ,  s.  r.  o., povinnost zaplatit městu Brnu částku 500  000  Kč spolu s  úrokem z  prodlení ve  výši 8,05  % ročně z  této částky. Výsledná částka 792  510  Kč již byla připsána na  účet města Brna.

Mgr. Gabriela Pavlasová z IHOK získala prestižní ocenění za výzkum leukemických buněk

Tým vědců pod  vedením doc. MUDr. Marka Mráze, PhD., z  Interní hematologické a  onkologické kliniky FN Brno a  LF MU  získal v  krátké době další prestižní ocenění. Cenu Novartis Discovery Award   obdržela Mgr. Gabriela Pavlasová za  výzkum regulace molekuly CD20 ve vztahu k  podávání BCR inhibitorů. Jedná se o   prestižní ocenění, jehož nositelem byl před  několika lety také doc. MUDr. Marek Mráz, PhD.