POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ DVĚ STRANY !
Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1

FN Brno rozšířila Oddělení klinické hematologie v pavilonu CH, 4.NP

Fakultní nemocnice Brno dokončila stavební práce na rozšíření pracoviště Oddělení klinické hematologie ve 4. NP pavilonu CH v  areálu Bohunic. Stavba započala na jaře letošního roku a její celkový rozpočet byl 51 mil. Kč (MZ ČR 70 procent a 30 procent vlastní zdroje). Zhotovitelem akce byla společnost PS Brno s.r.o. Slavnostní otevření se uskutečnilo za účasti ředitele FN Brno MUDr. Romana Krause, MBA a přednosty OKH FN Brno prof. MUDr. Miroslava Penky, CSc.

Rozšířením pracoviště Oddělení klinické hematologie došlo k  výraznému zlepšení prostorových a pracovních podmínek oddělení. Ve 4.NP objektu CH je situována kromě kompletního pracoviště OKH také ještě lůžková jednotka chirurgie s  nadstandardními pokoji a operační trakt jednodenní chirurgie. Právě prostory Chirurgické kliniky a operační sál omezovaly provoz OKH tak, že další činnost bez přístavby nebyla možná. Přístavba byla rozdělena na dvě samostatné části, v  jihovýchodním prostoru je realizována přístavba pracoven mezi budovou CH a sousední budovou Z, v  severovýchodním prostoru jsou laboratoře. Mezi oběma objekty přístavby je zrealizována zelená střecha s odpovídající zahradnickou výsadbou a možností posezení.

I uchazeči o práci by měli na pohovorech klást otázky

Uchazeči o práci se obvykle při pohovoru soustředí především na to, aby dobře odpověděli na otázky zaměstnavatele. Zapomínají však, že na pohovoru jsou i proto, aby se sami ptali, co je zajímá. Správně zvolenými dotazy mohou nejen potvrdit svoje kvality, ale také zjistit, zda jsou na správném místě. Dle expertů z  Grafton Recruitment by se měli při pohovoru informovat zejména na konkrétní pracovní náplň, hierarchii ve firmě a firemní kulturu.

Existuje mnoho návodů, jak zvládnout pohovor a jak se připravit na otázky personalistů. Málo lidí však přemýšlí o otázkách, které by měli personalistům položit oni sami. „Vhodnými otázkami může uchazeč na svého potencionálního zaměstnavatele zapůsobit, a získat tak užitečné informace, které mu pomohou rozhodnout se, zda je pro něj daná práce vhodná,“ říká Jitka Součková, marketingová manažerka personální agentury Grafton Recruitment, a uchazečům doporučuje připravit si na pohovor hned několik otázek, a to jak na fungování dané společnosti, tak i na konkrétní pracovní náplň. „Lidé se často stydí ptát. Bojí se, že za své otázky budou následně negativně hodnoceni,“ vysvětluje Jitka Součková a dodává: „Obavy jsou ale zbytečné, personalisté naopak ocení, když se uchazeč zajímá o detaily. Samozřejmě by se dotazy neměly týkat pouze dovolené, zaměstnaneckých výhod nebo finančních nároků.“

Jaké otázky odborníci z  Grafton Recruitment doporučují?

Uchazeč musí vědět, co konkrétně bude jeho pracovní náplní. Často se totiž stává, že inzerát na pracovní pozici vytváří HR oddělení, nikoliv budoucí nadřízený, a popis pracovních povinností se proto může od reality lišit. Pohovor je tedy pro uchazeče ideální příležitostí, jak zjistit všechny detaily, a to včetně cílů, kterých by měl v  dané práci dosáhnout, aby byl manažer s  jeho výkonem spokojený.

Personalisté nehledají kandidáty, kteří budou dělat práci průměrně, ale chtějí toho nejlepšího. Touto otázkou dá uchazeč najevo, že mu záleží na tom samém.

Takovou informaci obvykle uchazeč z  inzerátu nevyčte. Otázku může spojit s  představením vlastních předchozích zkušeností, čímž ukáže, jak podobné výzvy řešil v  minulosti.

Odpověď dá uchazeči představu, co bude ve skutečnosti jeho pracovní náplní.

Pokud se lidé na této pozici často střídají, může to být varovným signálem – na vině může být náročný šéf, nerealistická očekávání, špatné podmínky a podobně.

Můžete se také dozvědět, proč daný člověk práci opouští. Stejně jako se vás personalista ptá, proč jste opustili předešlá zaměstnání, je pro uchazeče dobré vědět, proč končí jeho předchůdce.

Pracovní prostředí je při zvažování pracovní nabídky bezesporu důležitým aspektem. Určitě je tedy vhodné zeptat na firemní kulturu dané společnosti. Prostředí může být velmi formální se strukturovanou hierarchií nebo naopak uvolněnější. Každému vyhovuje něco jiného, a proto je dobré dopředu vědět, o jaký typ pracoviště jde.

„Někdy lidé používají otázky v  pohovoru pouze jako další příležitost, jak zapůsobit na tazatele. Kladou tedy otázky, při kterých se snaží vypadat chytře, namísto aby se s  pomocí dotazů snažili zjistit, jestli je pro ně daná práce tou pravou,“ říká Jitka Součková s  tím, že uchazečům doporučuje informovat se o práci i jinak, například od dalších lidí, kteří v  dané firmě pracují, na sociálních sítích, na internetu či z médií.

Stabilizace zlomeniny páteře pomocí navigace Brainlab Spinal Navigation. Poprvé ve FN Brno

Za  podpory vedení nemocnice a  Kliniky úrazové chirurgie LF MU a  FN Brno byla začátkem prosince 2018 poprvé ve Fakultní nemocnici Brno provedena stabilizace zlomeniny páteře pomocí navigace Brainlab Spinal Navigation. Operace probíhala pod  vedením MUDr. Andreje Bilika, Ph.D. K  navigované stabilizaci byl indikován pacient se zlomeninou krční páteře v  segmentu C5/6 v  terénu ankylozující spondylitídy (m. Bechtěrev ). Po  provedení skeletizace páteře a   peroperačním načtení referenčních bodů pomocí 3D C ramena byla instrumentace poraněného segmentu úspěšně provedena pomocí   Brainlab navigace bez nutnosti použití rentgenu. Tato navigace poskytla přesnější a  bezpečnější zavedení šroubů s  minimalizací rizika možného poranění anatomicky důležitých struktur na  co nejmenší míru.

„Stabilizace páteře pomocí navigace poskytuje přesnější umístění šroubů a  výrazně snižuje peroperační expozici rentgenovým zářením jak pro  operační tým, tak i  pro  pacienta. Benefit a  využití Brainlab Spinal Navigation je zejména  u  operací v  anatomicky kritických oblastech, minimálně invazivních operačních výkonech, deformitách nebo  nádorovém onemocnění páteře,“  uvádí  MUDr. Andrej Bilik, Ph.D., z  Kliniky úrazové chirurgie LF MU a  FN Brno.

Základy dnešní techniky navigovaných stabilizací páteře můžeme hledat v  principech intrakraniální bezrámové stereotaxie, která pro  registraci používala snímání markerů z  povrchu kůže. Snímání a  registraci těchto markerů se začalo zkoušet i  ve spondylochirurgii. Bohužel ale docházelo k  významným nepřesnostem vzhledem k  relativnímu pohybu mezi  pohyblivým kožním povrchem a  kostním podkladem a  nasnímaný obraz páteře nebyl spolehlivý a  přesný.

Navzdory tomuto počátečnímu neúspěchu se vývoj navigovaných stabilizací páteře nezastavil a  již brzy se objevila účinná metoda registrace referenčních bodů. Jako referenční markery se k  registraci začaly využívat anatomicky pevné body z  dorzálních struktur páteře a  záhy nahradily markery z  povrchu kůže a  poskytly spolehlivou registrační přesnost.

Jakmile byly vyřešeny problémy s  registrační nepřesností, začala se popularita navigovaných stabilizací páteře zvyšovat. S  vylepšenou technologií byly brzy vyvinuty systémy druhé generace CT a  fluoroskopie a  navigovaná stabilizace páteře si našla své místo a  uplatnění i  u  těch nejsložitějších spinálních operacích, jako je například zavedení transartikulárních šroubů C1-C2.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno zvyšuje komfort pro dárce krve i plazmy – nyní se mohou objednávat on-line

Speciální formulář, díky kterému se mohou dárci krve a plazmy Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno registrovat a přihlašovat k odběru, byl spuštěn 1. prosince 2018. Dárci jej naleznou na adrese www.fnbrno.cz/darce v levém menu v sekci Dárcovství krve nebo přímo na https://darce.fnbrno.cz. Prostřednictvím formuláře se mohou dárci objednávat jak do Fakultní nemocnice Brno, kde Transfuzní a tkáňové oddělení sídlí, tak i na Odběrové středisko Třebíč, které je detašovaným pracovištěm brněnského oddělení. Dárci, kteří jdou na odběr poprvé, se objednávat nemusejí.

„Vzhledem k tomu, že naše pracoviště patří k největším svého druhu v České republice, považujeme za důležité pečovat o komfort dárců, kteří se díky nově spuštěnému on-line objednávacímu systému budou moct pohodlně objednat na požadovaný termín, zároveň tím ulevíme našim zaměstnancům na telefonní lince,“ připomněla primářka Transfuzního a tkáňového oddělení MUDr. Hana Lejdarová hlavní výhody on-line objednávání.

Transfuzní a tkáňové oddělení FN Brno má s dárci navázanou dlouhodobě velice dobrou spolupráci, oslovuje je prostřednictvím sms, sociálních sítí a pořádá pro dárce krve speciální náborové akce. Původní telefonní čísla, na kterých je možné se objednat, se nemění, bezplatná linka pro dárce krve FN Brno je 800 900  097 a pro Odběrové středisko Třebíč 800 700  061. Objednání na těchto linkách je možné každý pracovní den v době od 6:30 do 14:00 hodin.

Charitativní spolek We Love to Help daroval Porodnici na Obilním trhu nové vybavení za 50 000 Kč

V  Porodnici na  Obilním trhu se 10. prosince 2018 uskutečnilo předání nového vybavení, které bylo pořízeno díky daru charitativního spolku Michaely Salačové We Love to Help. Tomuto spolku se ve spolupráci s  restaurací Signature podařilo na  benefičním galavečeru vybrat 50  000  Kč. Za  výslednou sumu bylo na  Gynekologicko-porodnickou kliniku LF MU a  FN Brno  zakoupeno pět nových křesel, která budou sloužit maminkám při  kojení, a  přibližně 30 speciálních termodek pro  novorozence.

Za  spolek We Love to Help se předání nového vybavení účastnili Michaela Salačová a  Zdeněk  Barták, za  restauraci Signature Jiří Lešikar a  Lumír Sendrei, za  Gynekologicko-porodnickou kliniku LF MU a  FN Brno staniční sestra Porodního sálu PhDr. Miloslava Kameníková a  vedoucí lékař Perinatologického centra as. MUDr. Petr Janků, Ph.D.,  ten  poděkoval za  tyto dary, které pomohou vylepšit zázemí novorozených dětí i  jejich maminek. Perinatologické centrum FN Brno je největší svého druhu v  České republice, ročně zde přijde na  svět přes 6  000 dětí.

Spolek We Love to Help svou činností podporuje konkrétní případy a  další dobročinné spolky, kteří pomoc akutně potřebují, soustředí se i  na  pomoc jednotlivým případům, zejména  dětem, které se ocitly v  nelehké životní a  zdravotní situaci. Bližší informace o  spolku naleznete na: www.welovetohlelp.cz.

První místo v soutěži Genderiáda získala studentka, která zkoumala genderové kvóty v politice

Nezisková organizace NESEHNUTÍ v pátek 7. prosince vyhlásila vítězku soutěže GENDERIÁDA (www.genderiada.cz) o nejlepší středoškolskou práci na téma rovnosti žen a mužů. První místo udělila odborná porota studentce Kristině Šůsové, která ve své práci zmapovala, jak fungují genderové kvóty v politice v různých zemích. Porovnávala systémy kvót v Belgii, Španělsku a Iráku. Hlavní cenu si převzala na slavnostním vyhlášení v pražském sídle Akademie věd ČR.

Organizace NESEHNUTÍ vyhlásila druhý ročník této soutěže. „Hlavním cílem soutěže je dát studujícím středních škol možnost vyjádřit se k tématu rovnosti žen a mužů. Myslíme si, že je důležité mladé lidi podporovat v tom, aby se zajímali se o dění kolem sebe,“ řekla za organizátorky soutěže Eva Bartáková z NESEHNUTÍ.

Do soutěže se přihlásilo 18 studujících, ale finálního odevzdání práce dosáhli jen ti nejmotivovanější. Nejpovedenější práce se zabývaly etiketou, literaturou pro mládež (Young Adult) a názory Tomáše Garrigua Masaryka. Studující svá témata konzultovali s odborníky a odbornicemi z akademické oblasti a připravovali se tak na své odborné práce na vysoké škole.

Vítěznou práci vybírala odborná porota složená ze socioložky Aleny Křížkové, středoškolského vyučujícího Pavla Čecha a filozofky Ľubici Kobové. Porotu nejvíce oslovila práce nazvaná Pomáhají kvóty rovnosti žen a mužů v politice? „Je to práce ucelená, s jasnou výzkumnou otázkou a teoreticky zakotvená, využívající odborné zdroje, které umožňují definovat pojmy, koncepty, kontext a situaci, se kterými následně pracuje a může tak dojít ke smysluplným závěrům včetně jasného vyjádření aktivní pozice autorky. Práce vychází z relevantních pramenů, se kterými autorka výborně pracuje a směřuje k jasnému poznatku. Jen tak dál!“ zhodnotila Křížková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

NESEHNUTÍ chce prostřednictvím soutěže podpořit přemýšlení nadaných studentů a studentek o rovnosti žen a mužů v různých sférách společnosti. Záštitu nad soutěží převzala brněnská Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Katedra genderových studií z Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy a Genderová expertní komora. Soutěž byla realizována za podpory Úřadu vlády České republiky a Rady vlády pro rovnost žen a mužů.

Tisková zpráva NESEHNUTÍ ze dne 13. prosince 2018

Vánoční sbírka v Kauflandu vynesla 4 707 960 korun na pomoc lidem s handicapem

V letošní vánoční sbírce, která se konala od 26. 11. do 9. 12. ve všech 131 prodejnách společnosti Kaufland, se vybralo 4 707 960 korun. Zákazníci nákupem jmenovek v  hodnotě 30 korun přispívali na pomoc lidem s handicapem po celé České republice.

Veškerý výtěžek z vánoční sbírky je věnován na nákup rehabilitačních trenažérů pro jednotlivce, spinální jednotky či oddělení následné péče ve všech krajích. Sbírku pořádala společnost Kaufland ve spolupráci s  organizací Cesta za snem, která pomáhá lidem na vozíku ulehčit cestu ke sportu a soběstačnosti. Zakladatel této neziskové organizace stojí také za vývojem prvního handbike trenažéru. „Chtěl jsem sportovní trenažéry simulující reálný sport, postavené přímo pro nás vozíčkáře. Ale nic takového jsem nemohl nikde sehnat. Proto jsem se rozhodl, že je vyrobím sám. Pohyb je pro člověka na vozíku důležitý dvakrát více než pro zdravé lidi. Máme sklon tloustnout. Snižuje se nám mobilita. Jsme pak přítěží pro rodinu i společnost. Nemůžeme pracovat. Fungovat. Být aktivní. To jsme se s Kauflandem rozhodli změnit. Děkujeme všem, kteří se do sbírky zapojili a přispěli,“ říká Heřman Volf.

Prostřednictvím unikátního konceptu sbírky podpořili zákazníci nákupem vánoční jmenovky handicapované přímo ve svém regionu. Nejvyšší částkou 155  580 Kč přispěli zákazníci prodejny Kaufland v Dvořákově ulici v  Hodoníně, a to díky zakoupení 5 186 jmenovek. Druhá nejúspěšnější prodejna byla v Opavě předměstí. Třetí místo si pak vysloužila prodejna Kaufland v Mělníku. „Jsme potěšeni štědrostí všech lidí, kteří se letos do nákupu vánočních jmenovek zapojili. Vánoční sbírka si získala naprostou důvěru našich zákazníků, čehož si velmi vážíme. Velký dík patří také našim zaměstnancům za jejich velké nasazení v průběhu konání sbírky,“ uvedla Renata Maierl, tisková mluvčí společnosti Kaufland ČR.