POZOR!                 Tento týden mají „naše noviny“ TŘI STRANY !

U nás nakoupíte NEJVÝHODNĚJI!

Aktualizováno vždy o víkendu.
naše noviny
o veřejnosti od r. 1994 Internetový týdeník naše noviny str. 1 naše noviny str. 2 naše noviny str. 3
Kontakt na redakci
babocka@vram.cz
Internetový týdeník o kultuře
a společnosti od r. 1998 naše noviny str. 1 naše noviny str. 2

Světový den dárců krve oslavilo odběrem 116 dárců

Transfuzní a  tkáňové oddělení FN Brno má zájem o  prvodárce i  opakované dárce všech krevních skupin. Světový den dárců krve oslavilo darováním krve celkem  116 dárců, z  toho 13 prvodárců. Všem dárcům děkujeme, že tímto způsobem pomáhají zachraňovat lidské životy.

U  příležitosti tohoto dne byli vylosováni výherci soutěže pro  dárce, která na  Transfuzním a  tkáňovém oddělení probíhala od  1. června, hlavní výhrou byla tiskárna, dále např. balíčky kosmetiky nebo  permanentky do  fitness centra. Výherci budou kontaktováni v  následujících dnech.

doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.: Unikátní non-intubační metoda hrudní chirurgie v ČR

Chirurgická klinika LF MU a  FN Brno ve spolupráci s  Klinikou anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny FN Brno úspěšně využívá v  České republice unikátní non-intubační metodu hrudní chirurgie.

První neanatomická i  první anatomická plicní resekce non-intubační metodou hrudní chirurgie (Non-intubated thoracic surgery – NITS) byla provedena v  prosinci 2016 na  Chirurgické klinice LF MU a  FN Brno ve spolupráci s  Klinikou anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny FN Brno. Tento krok lze vnímat jako vstup do  nové éry české hrudní chirurgie. Od  této doby bylo metodou NITS ve Fakultní nemocnici Brno úspěšně operováno již deset pacientů.

Non-intubační metodu hrudní chirurgie (NITS), tedy zákroky na  plících s  blokádou mezižeberních nervů a  bloudivého nervu místní anestezií bez použití intubace, je možné provádět díky poznatkům fyziologie a  farmakologie. Anesteziolog pečlivě monitoruje vitální funkce prostřednictvím sledování bispektrálního indexu, jehož adhezivní snímač má pacient připevněný během operace na  čele. Tímto způsobem je kontrolována hloubka sedace, která je udržována a  upravována za pomoci kontinuálního nitrožilního podávání léku tlumícího vědomí s  využitím speciálního režimu infuzní pumpy. Spontánní ventilace je precizně hlídána a  dostatečná hladina kyslíku v  oběhu je podporována  nosní kanylou napojenou na speciální vysokoprůtokový směšovač kyslíku a  vzduchu, který směs přiměřeně zahřívá a  zvlhčuje.

Non-intubační metodu hrudní chirurgie (NITS) zavedl do  praxe na  Chirurgické klinice LF MU a  FN Brno doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., který se o  ní dozvěděl z  odborné publikace průkopníků metody chirurga Jin-Shing Chena a  anestezioložky Ya-Jung Chengové v  European Journal of Cardio-Thoracic Surgery. Metoda jej zaujala natolik, že přímo u  autorů článku následně absolvoval stáž v  National Taiwan University Hospital v  Taipei na  ostrově Tchaj-wanu. Kromě doc. Horvátha se dvoutýdenní stáže zúčastnilo také šest lékařů z  Fakultní nemocnice Brno – chirurgové MUDr. Petr Moravčík, MUDr. Alžběta Kodýtková, MUDr. Markéta Španková a  anesteziologové MUDr. Kamil Hudáček, MUDr. Václav Kališ a  MUDr. Robert Vach.

První non-intubační anatomická plicní resekce se na  Chirurgické klinice FN Brno uskutečnila 9. prosince 2016. Jednalo se o  demonstrační operaci hostujícího týmu National Taiwan University Hospital Taipei pod  vedením profesora chirurgie Dr. Chena a  profesorky anesteziologie Dr. Chengové. Na  demonstrační operaci, kterou koordinoval doc. Horváth, se podíleli MUDr. Alžběta Kodýtková, MUDr. Ladislav Mitáš, Ph.D., a  MUDr. Andrea Zetelová z  Chirurgické kliniky a  MUDr. Kamil Hudáček z  Kliniky anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny, který spolupracoval na  přípravě a  vedení anestezie s  Dr. Chengovou.

„Taipeiský tým v  harmonické spolupráci s  novou generací bohunické chirurgie a  anestezie předvedl moderní pojetí torakochirurgie s  maximálním využitím současných poznatků o  funkci dýchacícho systému i  lidského organizmu jako celku – s  důrazem na  přesnost, šetrnost, jemnost, úspornost. Byla to ukázka příkladné souhry chirurgie s  anestezií a  zároveň důkaz životaschopnosti mladé generace moravské anestezie i  chirurgie schopné samozřejmě a  účinně asistovat věhlasným zahraničním specialistům v  inspirativní demonstraci jemné chirurgické dikce s  mistrným nakládáním s  moderním instrumentáriem pro  videoasistovanou minimálně invazivní chirurgii, i  v  dokonalé aplikaci poznatků špičkové anestezie s  použitím nejmodernější techniky,“ upřesnil doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc.

Metoda NITS je v  rámci České republiky unikátní, je na  vzestupu především v  Asii, a  to zejména  na  univerzitních klinikách v  Taipei (Tchaj-wan), Guangzhou (Kanton), jihozápadní Číně a  v  megapolis Shanghai. I  v  Evropě nabývá tato operační metoda na  významu – ESTS (European Society of Thoracic Surgeons) zřídila samostatnou NITS sekci.

Pacienti jsou před  plicní operací bez intubace pečlivě informováni. Tento typ zákroku jim přináší benefit v  podobě snížení operační zátěže. „Z  anesteziologického pohledu je metoda šetrnější. Odpadá předoperační zavádění centrálního žilního katetru a  epidurální linky, což snižuje pravděpodobnost komplikací, nepodávají se léky na  svalovou blokádu a  pooperačně působící lokální znecitlivění umožnuje bezbolestnou a  časnou rehabilitaci. To vše jim umožňuje rychlejší rekonvalescenci a  návrat do  běžného života,“ doplnil MUDr. Kamil Hudáček z  Kliniky anesteziologie, resuscitace a  intenzivní medicíny FN Brno.

Když byla hrudní chirurgie v  třicátých letech dvacátého století ještě v  plenkách, jednou z  cest jejího vývoje byla i  plicní resekce na  spontánně dýchající plíci. Tato metoda prožívá v  posledních letech nebývalou renesanci. Představuje vývoj směrem k  jednoduchosti. Vlastně návrat k  ní na  neporovnatelně vyšším stupni fyziologického poznání. Jde o  minimálně invazivní zákrok kladoucí důraz na  šetrné zacházení s  tkáněmi. Je výhodná ze  zdravotního hlediska, protože představuje snížení zátěže pro  pacienta. Má přednosti organizační, jelikož péče o  operanta je jednodušší. V  neposlední řadě nutno uvést, ač to zní v  kontextu doby až neuvěřitelně, že je též levnější, a  to bez snížení její kvality. NITS je i  odbornou výzvou kladoucí důraz na  úzkou spolupráci chirurgie s  anestezií. Dvě třetiny dotázaných specialistů v  průzkumu Evropské společnosti hrudních chirurgů (ESTS) zveřejněném v  Annals of Translational Medicine v  roce 2015 očekává její rozšiřování. Rozvoji NITS se v  současnosti věnuje necelá stovka chirurgů, z  toho více než polovina v  Evropě – zejména  Diego Gonzales-Rivas ve Španělsku (Coruna) a  Eugenio Pompeo v  Itálii (Řím), ale též Jozsef Furák  se Zsoltem Szabo v  Maďarsku (Szeged), Tomasz Grodzki   v  Polsku (Štětín) a  Andrej Akopov v  Rusku (Petrohrad). Pan kolega Gonzales-Rivas je zároveň klíčovou osobností Edukačního centra uniportální hrudní chirurgie v  Shanghai Pulmonary Hospital. Nejzaníceněji však pěstuje NITS Taipeiská škola v  Nemocnici Národní univerzity Tchaj-wanu v  čele s  chirurgem Jin-Shing Chenem a  vedoucí anestezioložkou Ya-Jung Chengovou a  spolutvůrcem metody Ming-Hui Hungem jejichž zkušenosti jsou nejdelší a  nejhlubší vůbec. A  to je důvodem, proč jsme se po  splnění všech zákonných, administrativních, medicínských a  organizačních podmínek začali učit právě od  nich. František Burian, původce fyziologického operování, by jistě zajásal, že jeho myšlenka se v  nové anatomické krajině, s  důrazem na  přesnost, šetrnost, jemnost, úspornost a  efektivitu přes Tchaj-wan s  novou sílou vrací domů.

2. sympozium neintubační hrudní chirurgie (NITS) v  Brně

Ve dnech 15. a  16. května 2018 se v  Univerzitním kampusu Masarykovy univerzity v  Brně uskutečnilo 2. sympozium NITS – neintubační hrudní chirurgie. Sympozia se zúčastnilo třicet odborníků z  pěti zemí (Tchaj-wan, Slovensko, Maďarsko, Německo a  Česká republika). Výsledky z  praxe představili odborníci z  National Taiwan University Hospital Taipei – anesteziologové a  lékaři  Yin-Ju Liu, Jen-Hao Chuang, Tsung-An Tsaie, Man-Ling Wang, Hsien-Chi Liao a  Ke-Cheng Chen, o  zkušenostech s  metodou NITS ve FN Brno hovořili MUDr. Vladimír Čan, doc. MUDr. Teodor Horváth, CSc., MUDr. Kamil Hudáček, MUDr. Václav Kališ, MUDr. Petr Moravčík, MUDr. Markéta Španková a  MUDr. Robert Vach. Anesteziolog Zsolt Szabo (Szeged, Maďarsko) ocenil přínos tohoto i  předchozího sympozia NITS pro  maďarskou chirurgii. Symposium zakončil příspěvek Ke-Cheng Chena (Taipei), ve kterém shrnul devítileté zkušenosti Department of Surgery NTUH Taipei s  non-intubační hrudní chirurgií a  předložil rozbor kazuistiky více než tisíce případů, u  nichž byla metoda použita.

Cukr – správná volba, nebo skrytá hrozba?

Zvyšování tělesné hmotnosti, zubní kazy, cukrovka, kardiovaskulární onemocnění a  další civilizační nemoci – to jsou rizika, která nám hrozí v  případě nadměrného příjmu cukru. Jak se jim vyhnout? To ve svém článku shrnuje Bc. Mgr. Kateřina Ondrušová - vrchní sestra Oddělení léčebné výživy FN Brno.

V  praxi se často setkáváme se dvěma extrémy: první skupinu představují osoby, které ze  svých jídelníčků zcela vylučují sladké nápoje, čokolády a  jiné sladké pokrmy, druhým extrémem jsou lidé, kteří přijmou denně velké množství cukru formou sladkostí a  limonád.

Problémem současné stravy jsou zejména cukry přidávané právě do nápojů a potravin. Lidé tak často nevědomky konzumují jejich nadbytečné množství. Týká se to nejvíce limonád, ovocných džusů, sušenek, bonbónů, koláčů, zmrzlin, konzervovaného a  kandovaného ovoce a  některých alkoholických nápojů. Například v  500 ml Coca-Coly se skrývá až 11 kostek cukru (1 kostka = 5 g).

Pojem cukry neznamená totéž co sacharidy, ačkoli lidé tyto dva pojmy často zaměňují. Ve skutečnosti je cukr (neboli sacharóza) jen podmnožinou sacharidů, které tvoří mnohem rozsáhlejší skupinu látek. Právě proto na  obalech potravin najdeme údaj „sacharidy“ a  hned za  ním údaj „z  toho cukry“. První položka nás  informuje o  celkovém obsahu sacharidů a  ta druhá o  obsahu jednoduchých cukrů, jejichž společnou vlastností je sladká chuť. Obliba sladké chuti je člověku do jisté míry vrozena, a  proto je mnohdy velice obtížné sladké potraviny v  jídelníčku  omezit.

Sacharidy se rozdělují na  monosacharidy (jednoduché cukry), disacharidy (složené ze  dvou monosacharidů) a  polysacharidy (složené cukry). Monosacharidy představuje glukóza, fruktóza  a  galaktóza. Glukóza  společně s  fruktózou představují dva hlavní monosacharidy obsažené převážně v  ovoci, medu, víně, zelenině a  některých luštěninách. Mezi  disacharidy se řadí sacharóza  (třtinový nebo  řepný cukr), laktóza  (mléčný cukr) a  maltóza. Zástupcem polysacharidů jsou škroby, glykogen, inulin, celulóza, pektiny, které se vyskytují převážně v  obilovinách, bramborách, zelenině a  luštěninách. Rozdělují se na  využitelné, které jsou v  našem trávicím traktu rozloženy na  jednoduché cukry a  dále je z  nich tvořena energie, nebo  na  nevyužitelné, které nelze rozštěpit a  označují se jako vláknina. Sacharidy by měly představovat 55–60 % energetického příjmu, což představuje 250–350 g na  den. Všechny sacharidy, ať už disacharidy, nebo  polysacharidy, se v  těle štěpí na  glukózu. Ta je pro  lidský organismus životně důležitá – je pro  něho hlavním a  nejrychlejším zdrojem energie. U  dospělého člověka spotřebují červené krvinky a  mozek okolo  180 g glukózy za  den (z  toho mozek asi 125 g).

Podle  výživových doporučení by u  zdravého člověka jednoduché cukry neměly tvořit více jak 10 % z  celkového denního energetického příjmu – tedy u  dospělých s  průměrnou fyzickou aktivitou při  příjmu 8  400 kJ/2  000 kcal cca 50 g na  den. Reálný příjem je však u  většiny populace mnohonásobně vyšší. Pro  lepší představu, 50 g cukru představuje svačinka v  podobě 150 g bábovky či  1 balení jogurtového koktejlu + 30 g müsli tyčinka nebo  1  250 ml ochucené minerální vody. A  to tedy není žádné velké mlsání. U  dětí by měl přidaný cukr tvořit méně než 25 g na  den, což jsou cca 4 rovné kávové lžičky cukru.

O  cukru slýcháme v  dnešní době spíše samá negativa, jako např. „Cukr je špatný, dětem by se raději vůbec neměl dávat, pozor na  bílé zlo“ a  podobně. Odstranit veškerý cukr z  jídelníčku  dospělých a  dětí není nutné. Je ale důležité si ohlídat množství denně zkonzumovaného cukru a  jeho příjem vykompenzovat dostatečnou fyzickou aktivitou.

Měli bychom si uvědomit, že většina sladkostí (např. oplatky, sušenky, zákusky…) obsahuje mimo jednoduchých cukrů také vysoký podíl tuků, často s  vysokým podílem transmastných kyselin. Ty se prokazatelně podílejí na  vzniku a  rozvoji kardiovaskulárních onemocnění a  jejich množství v  jídelníčku  by mělo být proto co nejnižší.

V  potravinách se často vyskytuje cukr nejen ve formě sacharózy, ale dalších jednoduchých cukrů, jejichž vyšší příjem je také nežádoucí. Jedná se o  glukózo-fruktózový sirup nebo  jen samotnou glukózu či  fruktózu. Někdy je označen jako cukr třtinový, surový nebo  med, což vnímají spotřebitelé jako zdravější variantu slazení, ale ve skutečnosti tomu tak není. Totéž se týká různých sirupů: kukuřičný, agávový, rýžový, javorový sirup mají jen minimální nebo  žádné nutriční benefity oproti klasickému řepnému cukru. Většinou jsou jen dražší.

Nejvýhodněji se jeví doma připravené sladkosti a  dezerty, protože tak lze ovlivnit množství přidaného cukru a  celkové složení. Vhodnější jsou produkty s  vyšším obsahem vlákniny, protože zpomaluje vstřebávání živin (např. ovesné sušenky, müsli tyčinky, celozrnný koláč, jáhelník  s  ovocem a  oříšky, raciolky se skořicí…). Zdravější alternativou mléčné čokolády je čokoláda s  vysokým obsahem kakaa (nejlépe aspoň 75 %). V  případě moučníků volíme raději tvarohové dezerty, které nám budou zároveň i  zdrojem bílkovin a  vápníku.

Někdy můžeme podle  údajů na  obalu nabýt dojmu, že např. müsli tyčinka je horší než oplatek, protože obsahuje více cukrů. Zde je důležité si uvědomit, z  čeho je výrobek složen. U  oplatku nám hmotnost výrobku tvoří zejména  mouka a  tuk, zato u  müsli tyčinky je to sušené ovoce, které obsahuje ovocný cukr, který patří mezi  jednoduché cukry. Dále je zdrojem vlákniny, takže celkově bude zdravější alternativou. Ale i  pokud si dáme oplatek, nemusí to znamenat skryté zlo. Vždy je důležité, jak často a  v  jakém množství se tyto výrobky v  jídelníčku  objeví.

Není potřeba se tedy sladkostí zcela vzdát, zejména  máme-li během dne dostatek pohybové aktivity. Měli bychom však mít jejich přísun a  konzumaci pod  kontrolou. Doporučuji udělat si malý průzkum trhu, vytipovat si výrobky, které jsou svým složením vhodnější a  zdravější a  ty upřednostnit. Už jen preferencí složených sacharidů na  našich talířích a  omezením jednoduchých cukrů konzumovaných zejména  ve slazených nápojích a  různých cukrovinkách uděláme pro  své zdraví velký krok správným směrem.

FN Brno nabízí svým zaměstnancům školku pro děti

Začátkem července 2018 zahájí ve Fakultní nemocnici Brno svoji činnost nová školka, která je určena výhradně dětem zaměstnanců nemocnice. FN Brno chce tímto krokem významně pomoci s  hlídáním dětí jak zdravotním sestrám a dalším nelékařským zdravotnickým pracovníkům, tak všem zaměstnancům nemocnice. Provozovatelem jsou Školky a jesle Elánek, které mají v  Brně již několik svých poboček. Zcela nově postavená budovy školky, je umístěna při vjezdu tzv. hospodářskou vrátnicí z  ul. Kamenice po levé straně.

Školka je pro děti již od jednoho roku a zahájí svůj provoz od 1. července 2018 a to pondělí až pátek 6.00 až 16.00 hodin. Nabízí kapacitu 24 dětí a je připravena fungovat nonstop, tedy sedm dní v  týdnu a čtyřiadvacet hodin denně za předpokladu, že se k  řádné docházce přihlásí alespoň šest dětí. Hlídání dětí je za  částečnou úhradu nákladů a je možné využít pravidelné tarify na jeden až pět dnů v  týdnu, případně pouze nepravidelné hlídání dle možností a směn zaměstnanců. Například pět dní v  týdnu (20 dní v  měsíci) stojí 3  230,- Kč. Hlídání nad rámce tarifu je 40,- Kč/hodina. Noční hlídání v  čase 18.00 – 6.00 hodin) bude pro jedno dítě stát 450,- Kč. Přihlášky se přijímají již nyní a to v  elektronické formě na www.elanek.eu v  sekci školka – Bohunice – FN Brno.

Největší evropské setkání - Euroanaesthesia 2018

V  prvních červnových dnech se opět sešlo více než pět tisíc anesteziologů na  největším evropském setkání Euroanaesthesia 2018, které se tentokrát konalo v  hlavním městě Dánska Kodani.

Lékaři  anesteziologicko-resuscitačních klinik Fakultní nemocnice Brno (dr. Klučka, dr. Harazim a  dr. Trčková) prezentovali celkem šest posterových sdělení.

Jednání Rady Evropské anesteziologické společnosti (European Society of Anaesthesiology Council, ESA), při  kterém byl zvolen nový prezident ESA Kai Zacharowski z  německého Frankfurtu nad  Mohanem, byl přítomen přednosta Kliniky dětské anesteziologie a  resuscitace FN Brno a  LF MU doc. MUDr. Petr Štourač, Ph.D., který byl v  loňském roce zvolen na  období 2017 až 2020 jako zástupce České republiky do  Rady ESA. Jednání ESA Trainee Committee byla přítomna MUDr. Martina Klincová z  KDAR FN Brno a  LF MU.

8. ročník studentských projektů VŠO přinesl aplikaci pro pejskaře, výstavu stoleté republiky i dějepisné trasy po žáky základních škol

Studenti magisterského studia Vysoké školy obchodní v Praze (VŠO) představili výsledky projektů na podporu turistického ruchu v  České republice. Letos se studenti zaměřili především na využívání aplikací v  cestovním ruchu nebo na rozvoj turismu v  metropoli a Pardubickém kraji. Nechyběly ani projekty zaměřené na VŠO.

Výsledky 8. ročníku projektů na podporu regionálního turistického ruchu odprezentovali v  pondělí 11.  června vedoucí projektů v  prostorách Betlémské kaple na Praze 1. Studenti z  magisterského programu Management cestovního ruchu pracovali po celý rok v  šesti týmech pod odborným vedením pedagogů VŠO a  v  úzké spolupráci s  jednotlivými podniky a organizacemi. „Do budoucna chceme vytvořit formát, podobný podnikatelskému inkubátoru, který bude k dispozici aktivním studentům s  konkrétními nápady, a  využitelný pro nastartování jejich soukromého podnikání zejména v oblasti cestovního ruchu,“ popisuje Táňa Valská, garantka kurzu Případové studie v cestovním ruchu na VŠO. Studenti projekty vypilovali do  nejmenších detailů, nechybí ani detailní kalkulace nákladů a  výnosů, projednání s  dodavateli, místními producenty i s příslušnými orgány.

V  rámci studentských projektů začala Vysoká škola obchodní nově spolupracovat se společností Inventi. Její start-upovou akademii letos absolvovali tři studenti VŠO. „Start-up akademii bych doporučil všem, kteří se chtějí dozvědět více o podnikání a nastartování vlastního businessu. V  průběhu prvního setkání představíte svůj projekt a vyzkoušíte si identifikovat rizika a jejich řešení v osmi minutách. V  rámci akademie se naučíte řadu dovedností včetně efektivní komunikace se zákazníkem,“ popisuje student VŠO a absolvent start-upové akademie, Michal.

Představení projektů:

Prezidenti stoleté republiky aneb 11 tváří stoleté historie

Založení republiky si letos připomínáme nejen v České republice, ale i na Slovensku. Studentky VŠO se proto rozhodly významné výročí podpořit vytvořením projektu Prezidenti stoleté republiky. Uspořádáním veřejné venkovní výstavy spojí prezidenty stoleté republiky s obdobím, ve kterém stáli v  čele naší vlasti, a seznámí veřejnost s nejdůležitějšími událostmi od roku 1918 až do roku 2018. Cílem výstavy je upozornit na události spojené s územím Prahy 7. Expozice bude proto vystavena po celý říjen před kostelem sv.  Antonína Paduánského na Strossmayerově náměstí.

Škola hrou aneb projdi se s námi Prahou

Studenti VŠO chtěli pedagogům základních škol usnadnit tvorbu výukových a  zábavných materiálů pro školní výlety. Učitel si zvolí z  nabídky připravených tras Prahou, které navazují na učební plán daného ročníku. V první fázi projektu jsou v nabídce čtyři trasy, a to Za pokladem Vyšehradu pro čtvrtý ročník, Po stopách Golema pro pátý ročník, pro sedmý ročník je připravena trasa Petřín a Kampa pro osmou a  devátou třídu. Každá trasa obsahuje základní informace o dopravě na místo, nezbytné vybavení pro hru, fakta a  informace týkající se vzdělávací části a popis her. Studenti budou projekt testovat se žáky základních škol.

Kavárna Kompas

Kompas je studentská kavárna umístěná do srdce prostor Vysoké školy obchodní v  Praze. Kompas má být místem střetávání a prolínání odlišných světů, které se na VŠO vyskytují, a přesto se ne vždy setkávají. Kavárna svým konceptem vyzývá k neformálním setkáním všech z  VŠO. Maže tak bariéry mezi pedagogy a studenty, naplňuje a dále rozvíjí pospolitost školy. Prostory kavárny jsou funkčně rozděleny do čtyř zón, z nichž jedna je primárně určena relaxaci, druhá umožňuje studium a sdílení znalostí, třetí nabízí místo k občerstvení a čtvrtá je věnována samotné výrobě a prodeji.

Klikni si na VŠO

Žijeme v době chytrých telefonů, kdy se mobil se stává nezbytným společníkem, který nám denně usnadňuje život. Na základě této myšlenky se tým studentů rozhodl vytvořit školní aplikaci VŠO, která díky pár kliknutím ukáže rozvrh, harmonogram výuky, kontakty, upozornění na přesun hodiny, zaplacení studia nebo přehledný plánek školy. Zimní semestr tým věnoval šetření, plánování a  technickému uchopení aplikace. Návrh funkcí v aplikaci vznikl na základě v dotazníku zjištěných požadavků studentů a zaměstnanců školy. Studenti věří, že aplikace pomůže novým spolužákům „zmá(č)knout VŠO“.

PesPort

Návrh aplikace PesPort je unikátním projektem zaměřeným na majitele psích mazlíčků. Projekt získal název sloučením slov „pes“ a „passport“ (pozn. anglicky cestovní pas), od čehož se odvíjí myšlenka projektu. V rámci aplikace je možné vytvořit pejskovi virtuální pas, který by sloužil k zaznamenávání aktivit, i ke komunikaci s dalšími uživateli. Majitelé díky PesPortu už nebudou muset zdlouhavě  plánovat, kam mohou se svým psem cestovat. Do aplikace zadají pouze lokalitu a PesPort jim nabídne možnosti jak ubytovacích, tak i  stravovacích zařízení či venčících tras. Jednotlivá zařízení mohou uživatelé zároveň hodnotit, komentovat i přidávat. Aplikace bude bezplatně ke stažení ve  všech autorizovaných obchodech. K  dispozici bude i zpoplatněný prémiový účet, který nabídne rozšířené funkce.

Pardubicko

Ukázat, že Pardubicko nabízí víc než jen lahodné perníky, měli studenti posledního projektu na základě konkrétního zadání destinačního managementu, který byl zpracován ve spolupráci s mladým spolkem pro rozvoj turistické oblasti Pardubicko. Studenti dostali šanci zapojit se do projektu a  navrhnout nové atraktivní produkty pro vybrané turistické cíle a památkové objekty. Jejich cílem bylo rozšířit stávající nabídku a představit nové možnosti, které zvýší návštěvnost a ekonomickou výnosnost Pardubického kraje.

Info

Vysoká škola obchodní v  Praze, o.p.s., se sídlem ve Spálené ulici na pražském Novém Městě byla založena v  roce 2000. Jako neuniverzitní soukromá vysoká škola poskytuje akreditované bakalářské a  magisterské studijní programy, kurzy celoživotního vzdělávání a  v  souvislosti s tím i vědecko-výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. V  současné době ji navštěvují téměř 3 000 studentů prezenčního a kombinovaného studia. Mezi obory studia na VŠO patří například Cestovní ruch, Služby letecké dopravy v  cestovním ruchu, Průvodcovská činnost v  cestovním ruchu, Rozvoj lidských zdrojů v  ekonomice dopravy, Management leteckých podniků, nebo Management cestovního ruchu.

Akademický holding představuje společenství škol založené v roce 2015, v jehož portfoliu je Vysoká škola podnikání a práva, Panevropská vysoká škola v Bratislavě, Vysoká škola obchodní v Praze a další vzdělávací instituce všech stupňů vzdělávání převážně v Moravskoslezském kraji. Poskytuje široké portfolio formálních i neformálních vzdělávacích služeb reagující na transformaci společnosti a s tím přicházející nové potřeby. Propojování několika vysokých škol do Akademického holdingu má za cíl vytvořit dominantní vzdělávací instituci středoevropského charakteru postavenou na společných vzdělávacích programech, vědecko-výzkumných projektech, publikační činnosti a silném personálním zázemí.